IPTPP2/4512-62/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
IPTPP2/4512-62/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatnik
 3. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 4. zgłoszenie rejestracyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od dnia 10 listopada 2011 r. założył firmę pod nazwą ....., która wykonuje konserwację urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych (tj. rzek, cieków i rowów) polegającą na koszeniu traw i porostów, wycince krzaków, wykonywaniu narzutów kamiennych, gabionów oraz odmuleniu. W okresie tym tj. od 1 maja 2011 r. Zainteresowany prowadził i prowadzi gospodarstwo rolne zgłoszone jak podatnik VAT. W momencie zakładania firmy tj. w dniu 10 listopada 2011 r. Wnioskodawca pytał w Urzędzie Skarbowym w .... jakie przepisy go obowiązują. W odpowiedzi na pytanie otrzymał informację, że od zakładanej firmy Zainteresowany płaci VAT od obrotu rocznego powyżej 150 tys. zł. Od dnia 1 września 2014 r. Wnioskodawca chciał się zarejestrować jako podatnik VAT od prowadzonej działalności, wtedy otrzymał odpowiedź, że już jest podatnikiem VAT, co bardzo Zainteresowanego zaskoczyło, bo co miesiąc składa deklarację VAT od gospodarstwa i nikt nie zwrócił Wnioskodawcy uwagi, że powinien składać deklarację łączną tj. od gospodarstwa i prowadzonej działalności gospodarczej. Na pytanie Zainteresowanego postawione w Urzędzie Skarbowym w tym dniu „co ja mam teraz zrobić...”, Wnioskodawca otrzymał odpowiedź, że należy złożyć korygujące deklaracje VAT. Zainteresowany oświadcza, że w sprawie objętej zakresem wniosku nie była prowadzona kontrola podatkowa, ani postępowanie kontrolne jak również postępowanie podatkowe.

Wnioskodawca informuje, że z dniem 1 maja 2011 r. zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Natomiast w dniu 10 listopada 2011 r. (w dniu założenia firmy) Wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

Wykonywane przez Zainteresowanego roboty (dostawy towarów i usług stanowiące przedmiot pozarolniczej działalności gospodarczej) należą do grupy PKWiU 0161Z.

Wartość sprzedaży z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wyniosła:

 • rok 2011 - 33 746,26 zł,
 • rok 2012 - 83 880,53 zł,
 • rok 2013 - 84 609,78 zł.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczyć się z podatku VAT za okres od początku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pomimo braku zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), nie powinien się rozliczać z podatku VAT z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 2011-2013, gdyż obroty z tej działalności nie przekraczały 90 tys. brutto rocznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r.), rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 15 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z kolei w myśl art. 96 ust. 3 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie art. 96 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.), naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

W świetle art. 99 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Z kolei na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji, ani co do przesłanek takiej korekty, ani co do sposobu jej dokonywania, należy zatem odnieść się do przepisu art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zawierającego ogólne zasady składania korekt deklaracji.

Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji Podatkowej).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W świetle natomiast art. 113 ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 (art. 113 ust. 4 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.)

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca 10 listopada 2011 r. założył firmę pod nazwą ...., która wykonuje konserwację urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych (tj. rzek, cieków i rowów) polegającą na koszeniu traw i porostów, wycince krzaków, wykonywaniu narzutów kamiennych, gabionów oraz odmuleniu. W okresie tym tj. od 1 maja 2011 r. Zainteresowany prowadził i prowadzi gospodarstwo rolne zgłoszone jak podatnik VAT. Od dnia 1 września 2014 r. Wnioskodawca chciał się zarejestrować jako podatnik VAT od prowadzonej działalności, wtedy otrzymał odpowiedź, że już jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca informuje, że z dniem 1 maja 2011 r. zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Natomiast w dniu 10 listopada 2011 r. (w dniu założenia firmy) Wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. Wykonywane przez Zainteresowanego roboty (dostawy towarów i usług stanowiące przedmiot pozarolniczej działalności gospodarczej) należą do grupy PKWiU 0161Z. Wartość sprzedaży z prowadzonej działalności gospodarczej o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wyniosła:

 • rok 2011 - 33 746,26 zł,
 • rok 2012 - 83 880,53 zł,
 • rok 2013 - 84 609,78 zł.

W świetle powołanych przepisów i przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z podatku od towarów i usług za okres od początku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy Wnioskodawca w dniu 1 maja 2011 r. zrezygnował ze statusu rolnika ryczałtowego i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Wobec powyższego w momencie rozpoczęcia wykonywania czynności z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej Zainteresowany działał już w charakterze czynnego podatnika VAT zobowiązanego do składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług. Z kolei w składanych deklaracjach dla podatku VAT winien uwzględniać wszystkie czynności wykonywane zarówno w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, jak i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać zatem należy, że skoro - jak wynika z okoliczności sprawy - czynności wykonywane w ramach prowadzonej od listopada 2011 r. pozarolniczej działalności gospodarczej nie były przez Zainteresowanego ujmowane w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług, to Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczyć ww. czynności w drodze korekt deklaracji złożonych za poszczególne okresy rozliczeniowe.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPB1/415-1070/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

podatnik
IPPP2/443-1257/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
IBPP3/4512-59/15/EJ | Interpretacja indywidualna

zgłoszenie rejestracyjne
ITPP2/443-864/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.