IPTPB3/4511-44/15-6/KJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.
IPTPB3/4511-44/15-6/KJinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) i z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismami z dnia 31 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4511-44/15-2/KJ i z dnia 27 października 2015 r., nr IPTPB3/4511-44/15-4/KJ (doręczonymi w dniu 4 sierpnia 2015 r. i 3 listopada 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 14 sierpnia 2015 r. i 10 listopada 2015 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu 11 sierpnia 2015 r. i 6 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wykonuje obecnie osobiście obowiązki Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są czynności zarządcze. Wykonując nadal czynności zarządcze Wnioskodawca zamierza prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy świadczyć będzie takie usługi na rzecz zarządzanej przez Niego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca byłby równocześnie stroną dwóch umów cywilnoprawnych: „umowy o zarządzanie” i „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu”. W żadnym obszarze nie nakładają się na siebie obowiązki świadczenia wynikające z tych dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych. Działania wynikające z zakresu „Umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” są działaniami całkowicie odrębnymi, wykonywanymi poza czasem sprawowania obowiązków zarządu, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, osobistych znajomości i powiązań, które mają służyć również zarządzanej przez Wnioskodawcę Spółce, ale nie mieszczą się one w możliwościach wynikających z umowy zarządu.

Wnioskodawca w ramach umowy cywilnoprawnej „Zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu” świadczyć będzie następujące usługi:

 1. weryfikacja, kompletowanie i przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz przekazywanie jej w obowiązujących terminach do osoby lub właściwego biura rachunkowego celem zaksięgowania i rozliczenia pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym.
 2. monitoring oraz bieżąca ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Zleceniodawcy z uwzględnieniem w szczególności:
  1. sposobu, zakresu i skuteczności stosowanych środków prawnych w zakresie windykacji należnych Zleceniodawcy;
  2. podejmowanych działań zabezpieczających terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec organów podatkowych, ZUS, pracowników, kontrahentów oraz innych podmiotów;
 3. przygotowanie i podejmowanie działań windykacyjnych wierzytelności, zgodnych z obowiązującym prawem;
 4. przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie: marketingu, promocji, doradztwa ekonomicznego, rozeznania i oceny sytuacji ekonomiczno-rynkowej w celu skutecznego pozyskiwania wiarygodnych kontrahentów gwarantujących optymalne przychody dla Zleceniodawcy;
 5. przygotowanie kwartalnych ocen stanu ekonomiczno-gospodarczego Zleceniodawcy ze wskazaniem nowych środków niezbędnych do zmiany istniejącej sytuacji.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy wg PKD będzie:

 • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
 • 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych;
 • 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 • 82.11.Z – Obsługa biura;
 • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana.

Realizacja powyższej umowy odbywać się będzie w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych. Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty świadczenia pieniężnego za wykonane usługi będzie faktura wystawiona po zakończeniu miesiąca. Umowa ta zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wnioskodawca wykonując działalność doradczą i marketingową w formie podmiotu gospodarczego korzystać będzie z prawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – 19% podatkiem liniowym (PIT-36L). Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji zarządu – Prezesa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaną opodatkowane według tabeli podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Aktualnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi w zakresie Stacji Kontroli Pojazdów (badania techniczne pojazdów), rozlicza się na zasadach ogólnych, tj. 19% podatkiem liniowym od osób fizycznych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że pełni funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, tj.: prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Wnioskodawca składa w imieniu spółki oświadczenia woli współdziałając w tym zakresie z drugim członkiem zarządu. Zarząd podpisuje pisma wychodzące ze spółki oraz zarządza spółką we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, technologicznych. Są to czynności wykonywane osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie są one wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca, który aktualnie wykonuje umowę o zarządzanie spółką zamierza zawrzeć z tą samą spółką drugą umowę w zakresie doradztwa i marketingu, co oznacza, że jej zakres przedmiotowy będzie inny niż umowy o zarządzanie. Szczegółowy wykaz obowiązków wynikających z umowy w zakresie doradztwa i marketingu został wskazany w uzupełnieniu wniosku przesłanym w dniu 10 sierpnia 2015r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Czy w przedstawionym stanie dotyczącym zdarzenia przyszłego możliwym prawnie jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – podatkiem liniowym – 19% (art. 9a i 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – dochodów, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania doradztwa i marketingu na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą jednocześnie będzie związany umową cywilnoprawną o zarządzanie za wynagrodzeniem (w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych o obowiązkach i kompetencjach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma żadnych przeszkód prawnych do skorzystania z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę prowadzącego własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i marketingu z tytułu świadczenia takich usług na rzecz zarządzanej przez Niego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Jego dochód z tytułu sprawowania zarządu opodatkowany jest według progresywnej tabeli podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., nr DD2/033/KBF/14/RD-47426.

Na podstawie art. 9a i 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma żadnych przeszkód w opodatkowaniu podatkiem liniowym (19%) dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w zakresie której wykonywał On będzie umowę zlecenia obejmującą zakresem doradztwo i marketing na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą jednocześnie będzie związany umową cywilnoprawną o zarządzanie za wynagrodzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są czynności zarządcze. Wykonując nadal czynności zarządcze zamierza On prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy świadczyć takie usługi na rzecz zarządzanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca będzie zatem równocześnie stroną dwóch umów cywilnoprawnych: „umowy o zarządzanie” i „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu”. Zaznacza On jednak, że w żadnym obszarze nie nakładają się na siebie obowiązki i świadczenia wynikające z tych dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca wykonując działalność doradczą: techniczną i marketingową w formie podmiotu gospodarczego korzystać będzie z prawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – 19% podatkiem liniowym (składając zeznanie roczne na formularzu PIT-36L). Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaną opodatkowane według tabeli podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie również Prezesem Zarządu, wynika szereg czynności, których istotą jest głównie doradztwo.

Na gruncie prawa podatkowego o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście, opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie niniejszej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie On pełnił na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, funkcję Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Z wniosku nie wynika, aby takie czynności (usługi) Wnioskodawca wykonywał na rzecz Spółki.

Jeżeli zatem, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie opisane we wniosku usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym, a prawem określonym terminie (art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.