IPTPB3/4511-260/15-5/RR | Interpretacja indywidualna

1. Czy przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, powstanie u Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, ale użytkowanego w działalności gospodarczej jako samochód prywatny rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, powstanie u Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB3/4511-260/15-5/RRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. leasing
 3. sprzedaż samochodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lub darowizny samochodów będących uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Zawiadomieniem z dnia 27 października 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-635/15/NL Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach poinformował Wnioskodawcę, że stosownie do art. 170 § 1 i art. 171 § 1 zdanie pierwsze w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) powyższy wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został przekazany, celem załatwienia zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zawiadomienie wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 30 października 2015 r.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 25 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-260/15-2/RR (doręczonym w dniu 2 grudnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca użytkuje samochody osobowe na podstawie umów leasingu. Samochody te korzystają ze 100 % odliczenia podatku VAT z rat leasingowych, ponieważ służą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów.

Po zakończeniu okresu leasingu samochody tę zostaną przez Wnioskodawcę wykupione i będą służyć Jego celom prywatnym. Wnioskodawca nie odliczy podatku VAT z faktur zakupu i nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych. Istnieje możliwość, że będzie On jeden z nich użytkować w prowadzonej działalności jako samochód prywatny rozliczany ewidencją przebiegu pojazdu. Natomiast drugi z samochodów sprzeda lub daruje.

W piśmie nadanym w dniu 9 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał jako formę opodatkowania – podatek dochodowy od osób fizycznych 19 %, zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a samochody użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego. Wnioskodawca jeden samochód zamierza zbyć bezpośrednio po wykupie, a drugi do roku po wykupie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)
 1. Czy w związku tym powstanie u Wnioskodawcy obowiązek w podatku VAT przy przeznaczeniu samochodów na cele prywatne, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt l, 2 ...
 2. Czy powstanie u Wnioskodawcy obowiązek w podatku VAT przy przeznaczeniu samochodu na cele prywatne i wykorzystywanie go w działalności gospodarczej jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1, 2...
 3. Czy przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, powstanie u Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, ale użytkowanego w działalności gospodarczej jako samochód prywatny rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, powstanie u Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 1 i nr 2), zostało wydane odrębne rozstrzygniecie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), sprzedaż lub darowizna samochodu nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż przed upływem 6 miesięcy od wykupu będzie to przychód z art. 10 ust. 1 pkt 8, po 6 miesiącach PCC. Darowizna będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Przy sprzedaży lub darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako samochód prywatny, rozliczany na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Sprzedaż przed upływem 6 miesięcy od wykupu będzie to przychód z art. 10 ust. 1 pkt 8, po 6 miesiącach PCC. Darowizna będzie podlegała ustawie o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy, chyba że sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jeżeli rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, czyli do przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

–wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zatem, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z zastrzeżeniem ust. 3), podlegają opodatkowaniu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca użytkuje samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Samochody te korzystają ze 100 % odliczenia podatku VAT z rat leasingowych, ponieważ służą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów. Po zakończeniu okresu leasingu samochody tę zostaną przez Wnioskodawcę wykupione i będą służyć Jego celom prywatnym. Wnioskodawca nie odliczy podatku VAT z faktur zakupu i nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych. Istnieje możliwość, że będzie On jeden z nich użytkować w prowadzonej działalności jako samochód prywatny rozliczany ewidencją przebiegu pojazdu. Natomiast drugi z samochodów sprzeda lub daruje. Wnioskodawca jeden samochód zamierza zbyć bezpośrednio po wykupie, a drugi do roku po wykupie.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wykupione po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochody, o których mowa we wniosku nie będą stanowiły składników majątku firmy, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tych samochodów nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej.

Przychód ze sprzedaży tych samochodów należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w przypadku sprzedaży przedmiotowych samochodów przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie (wykup z leasingu) powstanie obowiązek podatkowy na podstawie ww. przepisu.

Ponadto wskazać należy, że darowizna przez Wnioskodawcę samochodów wykupionych z leasingu nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu/samochodów w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy. Zatem opisana powyżej czynność prawna będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy wyjaśnić, że tutejszy Organ ocenił stanowisko Wnioskodawcy jedynie w tej części, która dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotem rozstrzygnięcia nie była część stanowiska Wnioskodawcy odnosząca się do przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.), gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.