IPTPB3/4510-141/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej
IPTPB3/4510-141/15-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność gospodarcza
 3. następstwo prawne
 4. osoby fizyczne
 5. przekształcanie
 6. specjalna strefa ekonomiczna
 7. zezwolenie
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa. Wnioskodawca posiada Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE). Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zezwolenie określa cztery warunki prowadzenia działalności we wspomnianej strefie:

 • poniesienie nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1,6 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o 7 pracowników do 31 marca 2017 r. i utrzymanie zatrudnienia 19 pracowników do 31 marca 2020 r.
 • zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 marca 2017 r.,
 • przestrzeganie Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania w SSE.

Wnioskodawca wskazuje, że wszystkie te warunki, prowadząc swą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, już częściowo spełnia, bądź zapewni ich spełnienie zgodnie z terminem zawartym w Zezwoleniu.

Aktualnie, Wnioskodawca planuje zmianę formy organizacyjno-prawnej działalności, tzn. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).

Przekształcenie działalności Wnioskodawcy nastąpi na podstawie art. 551 § 5 i art. 5841 _ 58413 ustawy z dnia 15 września 2009 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1031, z późn. zm., dalej: „Ksh”).

Przekształcenie skutkować będzie sukcesją uniwersalną (generalną) zgodnie z art. 5842 Ksh.

Zgodnie bowiem z art. 5842 Ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej działalności Wnioskodawcy:

 • Spółka pozostanie podmiotem Zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (zostanie podpisany stosowny aneks do treści Zezwolenia) i będzie kontynuowała prowadzenie działalności na terenie SSE;
 • Spółka, jako sukcesor prawny przedsiębiorcy przekształconego, zostanie właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia i zlokalizowane w strefie ekonomicznej;
 • Wnioskodawca zostanie jedynym udziałowcem Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 § 2 Ksh) następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych (dalej: UPDOP)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia swych przyszłych dochodów osiąganych w SSE, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, gdyż;

 • przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w USSE skutkujących utratą zezwolenia,
 • na skutek pełnego, kodeksowego (zgodnego ze znowelizowanym Ksh), przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej – powstała Spółka (przekształcona) będzie sukcesorem prawnym Zezwolenia i będzie działała w SSE zgodnie z tym Zezwoleniem,
 • Spółka będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE, prawem inwestora strefowego inwestującego w SSE, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP jest prawo do pomniejszania przyszłego dochodu z działalności w strefie o pewną wartość.

Na gruncie prawa podatkowego, zgodnie z art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że proces przekształcenia jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które ma jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, a które nie funkcjonują w spółkach kapitałowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP stanowi, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: USSE). Oznacza to, że osoba prawna, osiągająca dochody ze źródła zlokalizowanego w SSE, prowadząca działalność w SSE na podstawie ważnego zezwolenia ma prawo wykazać te dochody jako zwolnione (oczywiście do pewnej wysokości/limitu).

W kontekście ww. przepisu nie ma znaczenia sposób powstania osoby prawnej lub który z podmiotów poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Ma znaczenie tylko to, że Spółka (jako sukcesor) będzie działała w SSE na podstawie ważnego zezwolenia i będzie osiągała dochody pochodzące z SSE.

Zgodnie z art. 12 USSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 USSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika, że zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, jest udzielane przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcą zaś – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydane na Jego rzecz Zezwolenie nie zawiera żadnych zastrzeżeń lub ograniczeń, z których wynikałoby, że w przypadku przekształcenia w trybie art. 551 § 5 Ksh oraz art. 5842 Ksh Spółka powstała w wyniku przekształcenia nie może być podmiotem (beneficjentem) Zezwolenia.

Sama zaś USSE w art. 19 ust. 3 stanowi, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

W tym miejscu według Wnioskodawcy, należy podkreślić, że w USSE nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej. Ponadto, co szczególnie istotne, przekształcenie podmiotu (zmiana jego formy organizacyjno-prawnej), który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE nie zostało wymienione w ww. art. 19 ust. 3 USSE, jako jedna z przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia.

Z powyższego wynika, że zarówno obecnie jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i potem Spółka posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, skoro:

 • Spółka, na mocy sukcesji generalnej, pozostanie podmiotem Zezwolenia wydanego wcześniej dla jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Spółka będzie kontynuowała prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w USSE skutkujących utratą zezwolenia

to przy założeniu spełnienia warunków określonych w Zezwoleniu, przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie tej strefy będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie cytowanego 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

Wnioskodawca wskazuje też, że powyższy pogląd Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-391/14-2/MS),
 • interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB4/415-40/13/TK),
 • interpretacja indywidualna z dnia 19 czerwca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-285/12/JD).

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że Spółka powstała na skutek przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 Ksh) następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym Zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Niniejszą interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Należy poinformować też, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy Kodeks spółek handlowych opublikowany w Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282).

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.