IPTPB3/4230-12/14-6/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Korekta zeznania rocznego za 2013 r. w przypadku uzyskania przychodu z czynności biegłego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekty zeznania rocznego za 2013 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 15 października 2014 r., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano za pośrednictwem poczty w dniu 15 października 2014 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 21 października 2014 r., następnie w dniu 24 października 2014 r. uzupełniono ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Działalność polega na sporządzaniu szeroko pojętych ekspertyz związanych z motoryzacją takich jak: wycena wartości pojazdów, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wykonanie kalkulacji napraw pojazdów, itp. Z mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ten rodzaj działalności opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca jest biegłym sądowym i ten sam rodzaj pracy wykonuje na zlecenie sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych. Zlecenia z ww. instytucji Wnioskodawca dostaje w formie postanowień o powołaniu biegłego. Po wykonaniu ww. czynności (opinii) Wnioskodawca sporządza kartę pracy, w której rozpisuje szczegółowo ile godzin poświęcił na poszczególne czynności potrzebne do zrealizowania zlecenia i wydania opinii. Na podstawie ww. karty pracy Wnioskodawca wystawia faktury VAT (działalność wykonywana przez Wnioskodawcę, tj. usługi rzeczoznawcze objęte są z mocy przepisów podatkiem od towarów i usług). Pomimo, że ww. jednostki otrzymują od Wnioskodawcy faktury VAT (wystawione przez Firmę Wnioskodawcy), to potrącają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a na koniec roku wystawiają PIT-11 (lub PIT-8B – lata wcześniejsze). Wnioskodawca z jednej strony wykazuje obrót z faktur VAT wystawianych na rzecz sądów jako obrót z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach podatku od towarów i usług, natomiast z drugiej strony przychód netto z tych faktur stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście (podatek dochodowy), gdyż jest wykazywany przez płatników (sądy) w PIT-11. Poza opisanym wyżej rodzajem działalności Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony i nie wykonuje innej działalności oraz nie otrzymuje z tego tytułu żadnych dochodów. Firma, którą Wnioskodawca prowadzi jest jedynym źródłem Jego dochodu. Od 2005 r. z tytułu tej działalności Wnioskodawca rozlicza się na podatku liniowym z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w związku z tym, że sądy i inne jednostki budżetowe wystawiają Wnioskodawcy PIT-11 z tytułu przychodów uzyskiwanych z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie tych jednostek, rozlicza się równocześnie na formularzu PIT-37 i opodatkowuje te przychody według skali podatkowej. Wnioskodawcy trudno jest wyszczególnić dochody uzyskane z prowadzonej działalności i z tytułu PIT-11, skoro na wszystkie te usługi Wnioskodawca wystawia faktury VAT z Firmy (działalności gospodarczej Wnioskodawcy). Nierzadko zdarza się, że za te same czynności Wnioskodawca płaci podwójne podatki dochodowe, tj. opodatkowuje przychody z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, prokuratur w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z działalności wykonywanej osobiście po wystawieniu przez te jednostki informacji PIT-11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w roku podatkowym 2010 stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2010 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2010 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2010 r....
 2. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w roku podatkowym 2011 stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2011 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2011 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2011 r....
 3. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w roku podatkowym 2012 stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2012 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2012 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2012 r....
 4. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w roku podatkowym 2013 stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2013 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2013 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2013 r....
 5. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w roku podatkowym 2014 stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2014 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2014 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2014 r....
 6. Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2010 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2010 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...
 7. Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2011 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2011 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...
 8. Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2012 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2012 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...
 9. Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2013 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...
 10. Czy w zeznaniu rocznym za 2014 r. i kolejne lata (przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym) do przychodu z działalności gospodarczej Wnioskodawca może doliczać przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 9 w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, natomiast w zakresie pytań nr 6-8 dotyczących ustawy Ordynacja podatkowa oraz w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), przepis art. 81 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia wniosku stanowi:

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowię inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a.

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2013 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.).

Z treści § 1 ww. artykułu wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą korygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 81b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 81b § 2 ww. ustawy, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

W myśl art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji oraz z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korektę zeznania podatkowego należy składać wyłącznie na odpowiednich formularzach tj. obowiązujących przy rozliczaniu podatku za dany rok.

Podkreślić należy, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Działalność polega na sporządzaniu szeroko pojętych ekspertyz związanych z motoryzacją takich jak: wycena wartości pojazdów, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wykonanie kalkulacji napraw pojazdów, itp. Jednocześnie Wnioskodawca jest biegłym sądowym i ten sam rodzaj pracy wykonuje na zlecenie sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych. Pomimo, że ww. jednostki otrzymują od Wnioskodawcy faktury VAT (wystawione przez Firmę Wnioskodawcy), to potrącają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a na koniec roku wystawiają PIT-11 (lub PIT-8B – lata wcześniejsze). Wnioskodawca z jednej strony wykazuje obrót z faktur VAT wystawianych na rzecz sądów jako obrót z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach podatku od towarów i usług, natomiast z drugiej strony przychód netto z tych faktur stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście (podatek dochodowy), gdyż jest wykazywany przez płatników (sądy) w PIT-11. Firma, którą Wnioskodawca prowadzi jest jedynym źródłem Jego dochodu. Od 2005 r. z tytułu tej działalności Wnioskodawca rozlicza się na podatku liniowym z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w związku z tym, że sądy i inne jednostki budżetowe wystawiają Wnioskodawcy PIT-11 z tytułu przychodów uzyskiwanych z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie tych jednostek, rozlicza się równocześnie na formularzu PIT-37 i opodatkowuje te przychody według skali podatkowej.

W zakresie określenia źródła przychodów z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego za 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), tutejszy Organ wydał interpretację indywidualną z dnia 14 listopada 2014 r., Nr IPTB1/415-447/14-7/KO, w której uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, według którego wystawiane przez sądy i inne jednostki budżetowe informacje PIT-8B nie obligują Wnioskodawcy do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37, a Wnioskodawca może te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że co do zasady, jeżeli wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że Wnioskodawca niewłaściwie wykazał w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. przychody z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego, wówczas jest On uprawniony do złożenia korekty zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-36L za 2013 r., dołączając pisemne uzasadnienie przyczyny korekt z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.