IPTPB3/423-370/14-5/16-S/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy działalność polegająca na nabywaniu od dostawców i sprzedaży swoim klientom form wtryskowych stanowi działalność strefową, rozliczaną na zasadach przewidzianych dla działalności strefowej.
IPTPB3/423-370/14-5/16-S/KJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zezwolenie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 473/15 (data wpływu 27 listopada 2015 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka ..... Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem kształtek styropianowych i izolacji wytwarzanych metodą wtrysku w formach.

Spółka prowadzi znaczną część działalności gospodarczej na terenie .... Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 31 marca 2009 r. zmienionego w wyniku decyzji Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2012 r. oraz spełnia określone w nim warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Zezwolenie z dnia 31 marca 2009 r. obejmuje swoim zakresem działalność gospodarczą produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w pozycji 22.2 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 Głównego Urzędu Statystycznego – wyroby z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem działalności, na które zezwolenie nie jest wydawane.

Wyroby Spółki to kształtki styropianowe, które służą m.in. jako opakowania dla artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu telewizyjnego.

Spółka posiada m.in. fabrykę .... na terenie .... Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie odbywa się produkcja wspomnianych kształtek styropianowych.

W fazie przygotowania procesu produkcyjnego Spółka, po uzgodnieniu ze swoimi klientami, zleca swoim dostawcom wykonanie form, które są następnie wykorzystywane w procesie produkcyjnym kształtek styropianowych.

Spółka zleca wykonanie nowych form lub modyfikację istniejących form kontrahentom krajowym lub zagranicznym.

Spółka kupuje formy od dostawców, a następnie sprzedaje je swoim klientom.

W przypadku modyfikacji form Spółka ponosi w pierwszej kolejności koszty tych modyfikacji, a następnie obciąża tymi kosztami swoich klientów.

Sprzedaż form klientom Spółki, jak i obciążenie klienta kosztami modyfikacji form, stanowią przedmiot osobnej faktury sprzedaży.

Forma stanowi ostatecznie własność klienta, ale pozostaje w fabryce Spółki. Forma jest narzędziem montowanym w maszynie, na której odbywa się produkcja kształtek styropianowych. Forma jest zindywidualizowana dla potrzeb konkretnego projektu i konkretnego wyrobu. Jest elementem niezbędnym w procesie produkcji wykonywanym metodą wtrysku w formy. Czynności związane z uzyskaniem odpowiedniej formy mają zatem podstawowe znaczenie dla uzyskania efektu finalnego jakim jest konkretny wyrób gotowy. Mając zaś na względzie fakt, że klienci są zainteresowani gotowym produktem w postaci kształtki styropianowej, czynności związane z pozyskaniem odpowiedniej formy są niezbędne do rozpoczęcia produkcji wyrobów gotowych.

Opisane czynności pozostają w ścisłym związku z prowadzonym przez Spółkę rodzajem działalności, ponadto mają również niewątpliwy wpływ na stopień efektywności jej prowadzenia.

W przypadku charakteru działalności jaki prowadzi Spółka – produkcja kształtek styropianowych – rozwój działalności jest możliwy w sytuacji, w której przedsiębiorca będzie wychodził naprzeciw potrzebom klientów. W przedmiotowej sytuacji będzie to prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, polegających na zlecaniu wykonania formy wtryskowej wykorzystywanej w produkcji wyrobu końcowego – kształtki styropianowej.

Realizacja przedmiotowych czynności przez Spółkę jest niezbędna do wytworzenia kompletnego wyrobu – kształtki styropianowej na rzecz klientów Spółki. Proces produkcyjny odbywa się bowiem metodą wtrysku w formę, co w konsekwencji oznacza, że uzyskanie formy jest warunkiem sine qua non rozpoczęcia procesu produkcji kształtek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest podejście Spółki polegające na uwzględnieniu w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.), dochodu osiąganego w związku z realizacją opisanego w stanie faktycznym procesu, w tym z realizacją czynności zlecania wykonania form (wykorzystywanych do produkcji kształtek styropianowych), która jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i w związku z tym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w poz. 68 oraz w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, identycznego jak opisany w poz. 68...

Zdaniem Wnioskodawcy, całość dochodu osiąganego w związku z realizacją opisanego w stanie faktycznym procesu produkcyjnego, w tym z realizacją czynności zlecania wykonania form wtryskowych wykorzystywanych do produkcji kształtek styropianowych jest bezpośrednio związana z prowadzoną na terenie SSE działalnością gospodarczą w oparciu o Zezwolenie i w związku z tym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego.

Art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: UoSSE) stanowi o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy na preferencyjnych warunkach, m.in. w postaci korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość korzystania z preferencyjnych warunków w zakresie opodatkowania daje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy.

Na gruncie zaś ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 17 ust. 1 pkt 34, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 UoSSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W konsekwencji powyższych rozważań należy podkreślić, że pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia.

W tym miejscu warto podnieść, że kwestia działalności na terenie strefy nie została zdefiniowana ani we wspomnianej ustawie o SSE ani ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 września 2012 r. (II FSK 334/2011) bez wątpienia brak definicji ustawowej pojęcia „działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (...) rodzi liczne wątpliwości i trudności interpretacyjne. (...) w konsekwencji uznać należy, że zakres omawianego zwolnienia uzależniony jest od treści konkretnego zezwolenia. Można zatem uznać, że na działalność tą składa się zespół czynności głównych oraz ubocznych, jakie są wykonywane w ramach procesu produkcyjnego.

Spółka posiada Zezwolenie obejmujące swoim zakresem działalność gospodarczą produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług z tworzyw sztucznych objętych klasyfikacją 22.2 PKWiU. Prowadzona przez Spółkę działalność objęta wskazanym powyżej zakresem Zezwolenia jest związana z procesem produkcyjnym, którego immanentnym elementem są czynności związane z przygotowaniem form do produkcji kształtek styropianowych.

Należy również podnieść, że Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyroku z dnia 28 września 2012 r. (II FSK 334/2011) wskazuje, że działalność pomocnicza musi mieć na tyle silny związek z działalnością podstawową, by prowadzenie działalności podstawowej nie było możliwe bez działalności pomocniczej.

W przedmiotowej sprawie, jak to już zostało wskazane, wykonywanie działań związanych ze zlecaniem wykonania, a w konsekwencji uzyskaniem form, jest podstawowym warunkiem produkcji.

Nie ma możliwości wytworzenia kształtki styropianowej dla kontrahenta bez wcześniejszego uzyskania formy. Kształtki są bowiem wykonywane metodą wtrysku na formę. W sytuacji zaś, w której klienci zlecają Spółce wyprodukowanie kształtek nie angażując się w kwestie związane z uzyskaniem formy do ich wykonania, Spółka podejmuje kroki w celu zamówienia formy do wyprodukowania kształtek objętych zamówieniem.

W konsekwencji, by sprostać oczekiwaniom klientów Spółka podejmuje czynności związane z przygotowaniem produkcji – zamawia formy, bez których proces produkcyjny nie mógłby się rozpocząć. Niewątpliwe czynności te mają charakter pomocniczy w stosunku do działalności podstawowej polegającej na produkcji kształtek styropianowych.

Koszty czynności, o których mowa powyżej są rozliczane z klientem i stanowią przedmiot osobnej faktury sprzedaży.

Podejmowane czynności wpływają na efektywność prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.

W konsekwencji, czynności polegające na zlecaniu wykonania lub modyfikacji form stanowią podstawowy element procesu przygotowania produkcji i są wykonywane w związku ze zleceniem produkcji kształtek styropianowych przez konkretnego klienta.

Należy zatem przyjąć, że wskazane czynności mieszczą się w ogólnie określonej w zezwoleniu działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE.

Co więcej charakter tych czynności pozwala na stwierdzenie, że służą one prawidłowej realizacji zleceń przekazanych przez klientów Spółki.

W dniu 14 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych nr IPTPB3/423-370/14-2/KJ (data doręczenia 19 stycznia 2015 r.), w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest nieprawidłowe.

Uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe Organ wskazał, m.in. że sprzedaż form nabytych uprzednio od innego podmiotu zewnętrznego, które to formy nie zostały wytworzone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez Spółkę nie może zostać uznana za działalność podlegającą zwolnieniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka nie wskazała, że zezwolenie obejmuje działalność polegającą na nabywaniu od podmiotów zewnętrznych ww. form i odsprzedawaniu ich klientom finalnym. Zatem dochód ze sprzedaży form wtryskowych zakupionych od osób trzecich, jest dochodem osiągniętym z działalności niewymienionej w zezwoleniu. (...) Działalność polegająca na nabywaniu od dostawców i następnie sprzedaży form wtryskowych swoim klientom, nie stanowi działalności strefowej, dlatego nie może być rozliczana na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach przewidzianych dla działalności strefowej.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej wniesiono w dniu 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.).

Odpowiedź na powyższe wezwanie została udzielona pismem z dnia 26 lutego 2015 r., nr IPTPB3/4510-1-3/15-2/KJ (data doręczenia 2 marca 2015 r.).

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynęła do tutejszego Organu skarga adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-3-9/15-2/KJ, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę, wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 473/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację.

W dniu 27 listopada 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło prawomocne od dnia 13 listopada 2015 r. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 473/15.

W ww. wyroku Sąd wskazał, że skarga jest zasadna.

Według Sądu, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., dalej „u.p.d.o.p”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm., dalej: „u.s.s.e”), wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może jednakże przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Na mocy art. 12 u.s.s.e. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych.

W ocenie Sądu zaproponowana przez organ interpretacyjny wykładnia przepisów odnośnie zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprowadzająca się do stwierdzenia, że sprzedaż form nabytych uprzednio od podmiotu zewnętrznego, które nie zostały wytworzone na terenie SSE przez Spółkę nie może zostać uznana za działalność podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych jest nie do zaakceptowania.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”) uzyskane przez Spółkę w dniu 31 marca 2008 r. określa, że działalność gospodarcza Spółki będąca Jej przedmiotem obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wytworzonych wyrobów i świadczonych usług określonych w pozycji 22.2 PKWiU – wyroby z tworzyw sztucznych z wyłączeniem działalności, na które zezwolenie nie jest wydawane. W fazie przygotowania procesu produkcyjnego Spółka za zgodą kontrahenta zleca swoim dostawcom wykonanie form, które są następnie wykorzystywane w procesie produkcji kształtek styropianowych. We wniosku o wydanie interpretacji Spółka podkreśliła, że realizacja przedmiotowych czynności jest niezbędna do wytworzenia kompletnego wyrobu w postaci kształtki styropianowej.

W tym miejscu Sąd przypomniał, że celem utworzenia SSE było stworzenie impulsu do rozwoju regionalnego, mające zachęcić potencjalnych inwestorów do przenoszenia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej z innych krajowych, czy też zagranicznych miejsc jej prowadzenia, co wiązało się z uzyskaniem stosownych korzyści podatkowych. Skoro zatem działalność podmiotów położonych na terenie SSE powinna przyczyniać się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy na rynku regionalnym, to będzie to możliwe m.in. dzięki nabywaniu przez podmioty strefowe towarów i usług od lokalnych podmiotów działających również poza terenem SSE. Interpretacja przepisów dotyczących zwolnienia podatkowego dla dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE dokonywana poprzez cel ustanowienia stref również prowadzi do wniosku, że zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów.

Według Sądu, z uwagi na warunek ustanowiony w art. 17 ust. 1 pkt 34, zgodnie z którym zwolnienie dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE należy wskazać, że zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy ma okoliczność, że sporne usługi polegające na wykonaniu form służących następnie do produkcji kształtek styropianowych są niewątpliwie integralnym elementem prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE działalności gospodarczej, która została objęta stosownym zezwoleniem. Dlatego też, w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, nie może być wątpliwości, że cele, dla których tworzy się SSE, są nadal osiąganie przez Spółkę, mimo realizacji jednego z etapów produkcji poza terenem strefy. W konsekwencji zatem nie istnieją przeszkody, by wydatki poniesione poza strefą na ww. usługi, stanowiące w istocie jedną z faz produkcji sprzedawanych w ramach SSE wyrobów uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobne stanowisko, według składu orzekającego, zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2462/11, z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1139/10, z dnia 10 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1766/13 (wszystkie dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

Ponownie rozpatrując wniosek Spółki, organ podatkowy będzie zobowiązany, na podstawie art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), do uwzględnienia przedstawionej przez Sąd w motywach niniejszego orzeczenia oceny prawnej.

W związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 473/15 otrzymanym w dniu 27 listopada 2015 r., ponownemu rozpatrzeniu podlega złożony przez Wnioskodawcę w dniu 22 października 2014 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 22 grudnia 2015 r., nr IPTPB3/423-370/14-4/15-S/KJ wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 7 stycznia 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 5 stycznia 2016 r.).

W ww. piśmie Wnioskodawca wskazał, co następuje:

 1. Wykonywane samodzielnie i bez związku z inną działalnością usługi polegające na zleceniu produkcji i modyfikacji istniejących form wtryskowych podmiotom zewnętrznym, a następnie ich odsprzedaży klientom, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 46.69.19.0: „Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i aparatury o przeznaczeniu ogólnym i specjalistycznym”.
 2. Usługi polegające na zleceniu produkcji i modyfikacji istniejących form wtryskowych podmiotom zewnętrznym, a następnie ich odsprzedaży klientom, wykonywane jako czynności niezbędne do prowadzenia innej podstawowej działalności jako jej integralny element, których dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, powinny być kwalifikowane według pozycji PKWiU dedykowanego tej podstawowej działalności; w przypadku gdy zlecanie produkcji i modyfikacji istniejących form wtryskowych podmiotom zewnętrznym, a następnie ich odsprzedaż klientom realizowane jest wyłącznie jako niezbędny element prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.2), ww. usługi powinny być kwalifikowane w pozycji PKWiU 22.2.
 3. Zezwolenie z dnia 31 marca 2009 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ..... Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zmienione decyzją Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2012 r., obejmuje swoim zakresem działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w następującej pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 Głównego Urzędu Statystycznego: – wyroby z tworzyw sztucznych (22.2), z wyłączeniem działalności, na którą zezwolenie nie jest wydawane.
 4. Ww. zezwolenie nie obejmuje pozycji PKWiU 46.69.19.0.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że w Jego ocenie stwierdzenie symbolu klasyfikacyjnego usług polegających na zleceniu produkcji i modyfikacji istniejących form wtryskowych podmiotom zewnętrznym, a następnie ich odsprzedaży klientom, o której mowa we wniosku, a także ustalenie, czy są one objęte zezwoleniem strefowym, nie jest elementem opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, lecz należy do sfery oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

W tym zakresie Organ podatkowy pozostaje związany oceną prawną wyrażoną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r, w sprawie o sygn. akt: I SA/Łd 473/15 na podstawie art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie zaś z tą oceną:

 • interpretacja przepisów dotyczących zwolnienia podatkowego dla dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE dokonywana poprzez cel ustanowienia stref również prowadzi do wniosku, że zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia podatkowego w części odnoszącej się do tych zakupów”.
 • (...) sporne usługi polegające na wykonaniu form służących następnie do produkcji kształtek styropianowych są niewątpliwie integralnym elementem prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE działalności gospodarczej, która została objęta stosownym zwolnieniem. Dlatego też w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie nie może być wątpliwości, że cele, dla których tworzy się SSE, są nadal osiągane przez skarżącą, mimo realizacji jednego z etapów produkcji poza terenem strefy. W konsekwencji zatem nie istnieją przeszkody, by wydatki poniesione poza strefą na ww. usługi stanowiące w istocie jedną z faz produkcji sprzedawanych w ramach SSE wyrobów uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wydanym w niniejszej sprawie prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 473/15 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony w 2014 r. niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) w treści obowiązującej w dniu wydania zaskarżonej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.