IPTPB1/4511-868/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług doradczych będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy?
IPTPB1/4511-868/15-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 5. usługi doradcze
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ..... z siedzibą ...., będąc jednocześnie udziałowcem ww. Spółki, z którego to tytułu posiada 12 udziałów o łącznej wartości 792 000 zł w jej kapitale zakładowym, co stanowi 2/3 udziału w kapitale zakładowym Spółki. W Zarządzie Spółki zasiada obok Wnioskodawcy jeszcze drugi członek Zarządu, który również jest udziałowcem Spółki w zakresie sześciu udziałów o wartości 396 000 zł, co stanowi 1/3 udziału w kapitale zakładowym Spółki. Funkcja Prezesa Zarządu pełniona jest na podstawie powołania i z tytułu jej pełnienia Wnioskodawca może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie, którego podstawą wypłaty i ustalania będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników. Wnioskodawca posiada własną jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG, której przedmiotem jest m.in. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

Wnioskodawca zamierza świadczyć, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na rzecz Spółki, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu, usługi o charakterze doradczym. W ich zakres wchodziło będzie pozyskiwanie kontrahentów dla Spółki, tworzenie i zmiany strategii marketingowej Spółki, proponowanie rozwiązań korzystnych dla Spółki w relacjach z kontrahentami (prawnych i technicznych), doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych i produkcyjnych. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że:

 • usługi doradcze świadczył będzie osobiście, za pomocą swoich współpracowników lub pracowników;
 • ponosił będzie pełne ryzyko gospodarze związane z nienależytym świadczeniem usług doradczych;
 • ponosił będzie odpowiedzialność względem osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie;
 • świadczył będzie usługi doradcze jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu Spółki;
 • posiadał będzie swobodę w zakresie określenia miejsca i czasu wykonywania usług doradczych.

Wyniki świadczonych usług i wykonywanych w ich ramach czynności przedstawiane będą odpowiednim działom lub komórkom organizacyjnym Spółki ustnie, na piśmie i za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość. W tej samej formie przekazywane będą zlecenia czynności do realizacji. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zawierało będzie element stały oraz prowizję za pozyskanie dla Spółki kontrahenta lub umowy, w wysokości procentowej w stosunku do wartości przedmiotu umowy. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wnioskodawcę. Świadczenie usług odbywało się będzie w sposób ciągły, stały i z wykorzystaniem zorganizowanej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach świadczenia usług doradczych Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, zarządzania Spółką, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Usługi świadczone na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będą miały natomiast wyłącznie charakter doradczy. Łącząca Wnioskodawcę ze Spółką umowa nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani innej umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej świadczącego usługi i umowa ta ze Spółką zawierana będzie w ramach tej działalności. Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, we własnym zakresie i na swoją rzecz, na własne ryzyko i rachunek. Wykonując czynności wynikające z umowy doradczej nie będzie podejmował wiążących dla Spółki decyzji oraz wyrażał aktów jej woli, nie będzie reprezentował Spółki na zewnątrz, ani występował w jej imieniu wobec osób trzecich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług doradczych będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy o doradztwo zawartej ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ....., kwalifikuje je do uznania za przychody z działalności gospodarczej, a nie działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się przychody z tytułu:

 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty;
 2. działalności wykonywanej osobiście;
 3. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, (...) prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane na podstawie umowy o doradztwo zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką nie powinny być kwalifikowane jako przychody otrzymywane m.in. za zarządzanie Spółką. Jako członek Zarządu, a jednocześnie świadczący - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - usługi doradcze, Wnioskodawca nie będzie miał decydującego zdania w zakresie wyboru własnych rozwiązań zaproponowanych Spółce, nie będzie samodzielnie decydował również o akceptowaniu własnych ocen i strategii. Wnioskodawca nie jest jedynym członkiem Zarządu. Niezależnie od wynagrodzenia za świadczenie usług doradczych Wnioskodawca jako Prezes Zarządu, otrzymywać może wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie i zarządzanie przedsiębiorstwem, które po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie opodatkowaniu wg skali podatkowej, a Spółka będzie płatnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

W myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także rozstrzygnięcie, czy istotnie dochody ze świadczenia usług należy kwalifikować do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie powołania i posiada też własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach tej działalności usługi o charakterze doradczym na rzecz Spółki, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. W ramach świadczenia tych usług nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, zarządzania Spółką.

O kwalifikacji wykonywanej działalności – na gruncie prawa podatkowego – do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Opierając się na opisie świadczonych usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi – uznać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Wobec powyższego usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu – po złożeniu stosowanego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy – mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, tj. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), tutejszy Organ wydając interpretację prawa podatkowego dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.