IPTPB1/4511-778/15-2/MD | Interpretacja indywidualna

Płatnik – sprzedaż premiowa – nagrody przyznawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą
IPTPB1/4511-778/15-2/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nagrody
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z prowadzoną sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dnia 16 listopada 2015 r. dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r., Nr IBPB-2-1/4511-526/15/PM (data wpływu 30 listopada 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, działający na podstawie art. 170 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca swoje wyroby gotowe sprzedaje przez sieć dealerską na podstawie zawartych umów o współpracy. Odbiorcami wyrobów gotowych są podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby prawne (spółki kapitałowe), spółki osobowe, spółki cywilne, jak też osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. W związku z prowadzeniem działalności na konkurencyjnym rynku Wnioskodawca stosuje różne formy wspomagania sprzedaży do sieci dealerskiej. Mają one charakter motywacyjny, uatrakcyjniają sprzedaż, mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów oraz uzyskanie płynności produkcyjnej i magazynowej.

Wnioskodawca organizuje i zamierza w przyszłości organizować akcje sprzedaży premiowych za pośrednictwem autoryzowanych przez Wnioskodawcę partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki kapitałowej, osobowej lub cywilnej, jak też osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Zasady sprzedaży premiowej określane są w jej regulaminie, w którym zdefiniowane są szczegółowe zasady uczestnictwa partnerów handlowych w akcji, oceny wysokości zakupów urządzeń produkowanych przez Wnioskodawcę a nabywanych przez uczestników akcji, wyłaniania laureatów oraz rodzaju nagród. Nagrody przyznawane są zarówno w formie pieniężnej, jak też i rzeczowej, np. w postaci bonów towarowych o określonym nominale, wartościowych prezentów lub w formie skierowania na szkolenie, wyjazdy, którego koszty pokrywane są przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu akcji promocyjnej sporządzana jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków promocji niezbędnych do otrzymania nagrody oraz sporządzane jest zestawienie wydanych nagród.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli beneficjentem nagrody w ramach sprzedaży premiowej jest osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli beneficjentem nagrody w ramach sprzedaży premiowej będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przytoczony przepis w zakresie objętym niniejszym wnioskiem w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że płatnik (organizator sprzedaży premiowej) zobowiązany jest do pobrania od przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody. Przepis ten dotyczy zarówno nagród w postaci pieniężnej, jak i rzeczowej, na co wyraźnie wskazuje przepis art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotnym dla prowadzonej analizy prawnej jest rozważenie charakteru nagrody otrzymywanej w ramach sprzedaży premiowej, gdy jej beneficjentem będzie osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, określane dalej łącznie jako beneficjent świadczenia. Z istoty sprzedaży premiowej wynika, że jest to taka sprzedaż, która związana jest z dodatkowym świadczeniem sprzedawcy na rzecz nabywcy w postaci nagrody zgodnie z ustalonym regulaminem sprzedaży premiowej wynikającym z wolumenu i/lub wartości sprzedanych towarów lub wyrobów gotowych, tj. z rozmiaru mierzonego ilościowo i/lub wartościowo nabyć dokonanych przez nabywcę (beneficjenta świadczenia) od sprzedającego (organizatora sprzedaży premiowej). W tym przypadku oznacza to po stronie sprzedającego zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów, a po stronie nabywcy zwiększenie przychodów. Tak więc świadczenie sprzedającego związane ze sprzedażą premiową w postaci nagrody wynika z charakteru stosunku łączącego sprzedającego z nabywcą, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona przez obydwie jego strony w sposób ciągły i systematyczny.

Tymczasem, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozszerzonym siedmiu sędziów, sprzedaż premiowa, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to sprzedaż konsumencka, jednostkowa, incydentalna, niezwiązana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą (uchwała NSA z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 6/06). Oznacza to, że powyższy przepis nie ma zastosowania do przychodów ze sprzedaży premiowej uzyskiwanej przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W tym stanowisku utwierdza Wnioskodawcę również brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym stwierdza się, że przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ww. ustawy. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi między innymi, że wolne w podatku dochodowym są nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednostkowa wartość tych nagród nie przekracza 760 zł. Ustawodawca po średniku jednocześnie dodaje, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Oznacza to, że ustawodawca w sposób jednoznaczny określił: nagrody otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowią dla niego przychód z tej działalności; tym samym przychód beneficjenta świadczenia (otrzymującego nagrodę) opodatkowany jest zgodnie z art. 26 i n. lub art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyżej przeprowadzone rozważania upoważniają Wnioskodawcę do sformułowania następującego wniosku: jeżeli beneficjentem świadczenia (nagrody) w ramach sprzedaży premiowej jest osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka cywilna, to Wnioskodawca będący organizatorem tej sprzedaży nie jest zobowiązany, na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Wnioskodawca byłby natomiast zobowiązany do pobrania takiego podatku, gdyby beneficjentem świadczenia (odbiorcą nagrody) była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m. in. w:

 • pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

Z art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dodać należy, że w świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia. Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). I tak, zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” również nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

-podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca swoje wyroby gotowe sprzedaje przez sieć dealerską na podstawie zawartych umów o współpracy. Odbiorcami wyrobów gotowych są podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby prawne (spółki kapitałowe), spółki osobowe, spółki cywilne, jak też osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. W związku z prowadzeniem działalności na konkurencyjnym rynku Wnioskodawca stosuje różne formy wspomagania sprzedaży do sieci dealerskiej. Mają one charakter motywacyjny, uatrakcyjniają sprzedaż, mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów oraz uzyskanie płynności produkcyjnej i magazynowej. Wnioskodawca organizuje i zamierza w przyszłości organizować akcje sprzedaży premiowych za pośrednictwem autoryzowanych przez Wnioskodawcę partnerów handlowych prowadzących działalność gospodarczą w formie prawnej spółki kapitałowej, osobowej lub cywilnej, jak też osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Zasady sprzedaży premiowej określane są w jej regulaminie, w którym zdefiniowane są szczegółowe zasady uczestnictwa partnerów handlowych w akcji, oceny wysokości zakupów urządzeń produkowanych przez Wnioskodawcę a nabywanych przez uczestników akcji, wyłaniania laureatów oraz rodzaju nagród. Nagrody przyznawane są zarówno w formie pieniężnej, jak też i rzeczowej, np. w postaci bonów towarowych o określonym nominale, wartościowych prezentów lub w formie skierowania na szkolenie, wyjazdy, którego koszty pokrywane są przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu akcji promocyjnej sporządzana jest dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków promocji niezbędnych do otrzymania nagrody oraz sporządzane jest zestawienie wydanych nagród.

Jak wynika z wniosku, akcje promocyjne jakie organizuje Wnioskodawca, skierowane są m.in. do osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek cywilnych. Zatem, dla ww. podmiotów gospodarczych uzyskiwane dochody z ww. sprzedaży premiowej będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które winny zostać opodatkowane w ramach tej działalności, zgodnie z wybraną formą opodatkowania. W tej konkretnej sytuacji nie znajduje zastosowania powołane wyżej zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie dotyczy ono nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród w ramach sprzedaży premiowej będą osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki osobowe lub spółki cywilne, to na Wnioskodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika, wynikające z treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodać należy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.