IPTPB1/4511-763/15-3/MH | Interpretacja indywidualna

Czy w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej z dniem 1 stycznia 2016 r., Wnioskodawca może również zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
IPTPB1/4511-763/15-3/MHinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. forma opodatkowania
 3. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr IPTPB1/4511-763/15-2/MH, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 11 stycznia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 12 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 marca 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ....., w zakresie: inżynieria i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). Działalność polega na opracowywaniu technologii wykonania robót górniczych i od początku jej prowadzenia jest opodatkowana podatkiem liniowym.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca chciałby zmienić profil działalności, czyli wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej dotychczas wykonywany zakres działalności (PKD 71.12.Z), a wpisać nowy, polegający na wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), składając odpowiednie zawiadomienie w Urzędzie Miasta ......

Ponadto, wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego, Wnioskodawca chce dokonać zmiany formy opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalność gospodarczej z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany chce dokonać poprzez złożenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania stosownego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r.

W piśmie z dnia 11 stycznia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca dodał, że:

 1. nadal będzie prowadzona ewidencja przychodów,
 2. symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 2015, poz. 1676) to 71.12.17.0, czyli Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych oraz 71.12.19.0, czyli Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć; natomiast planowana działalność (po zmianie profilu działalności) będzie posiadała PKWiU 77.32.10.0, czyli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi,
 3. w roku poprzedzającym rok podatkowy 2016 uzyskał przychód z działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,
 4. po zmianie profilu działalności, działalność nadal będzie prowadzona samodzielnie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej z dniem 1 stycznia 2016 r., Wnioskodawca może również zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą, wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.), pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Z powyższych przepisów wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy tym, w trakcie roku podatkowego – wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że wraz z rozpoczęciem nowego roku chce zmienić profil działalności na działalność, która jest objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jednocześnie wykreślając z ewidencji działalności gospodarczej dotychczas wykonywany zakres działalności opodatkowany na zasadach ogólnych, ma On również możliwość zmiany formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, składając stosowne pisemne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Podkreślić przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatnika osiągającego w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Ponadto, warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym w zakresie: inżynieria i związane z nią doradztwo techniczne (PKWiU 71.12.17.0, czyli Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych oraz PKWiU 71.12.19.0, czyli Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć). Od dnia 1 stycznia 2016 r. chciałby zmienić profil działalności, czyli wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej dotychczas wykonywany zakres działalności, a wpisać nowy, polegający na wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń budowlanych (PKWiU 77.32.10.0, czyli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi), składając odpowiednie zawiadomienie w Urzędzie Miasta. Ponadto, wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego, Wnioskodawca chce zmienić formę opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalność gospodarczej, z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany chce dokonać poprzez złożenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, stosownego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r.

Usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 77.32.10.0) nie zostały wymienione jako wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle powyższego, jeżeli Wnioskodawca spełnia pozostałe przesłanki ustawowe, w szczególności, jeżeli przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przewyższyły kwoty 150 000 euro, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej z dniem 1 stycznia 2016 r., może zmienić formę opodatkowania z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przy czym, Wnioskodawca może skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, jeżeli złoży oświadczenie w ustawowym terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-250/12/16-7/S/MT | Interpretacja indywidualna

forma opodatkowania
ITPB1/4511-431/15/WM | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
ITPB1/4511-50/15/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.