IPTPB1/4511-757/15-3/SK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w latach 2013-2015 w postaci kosztów Studiów Podyplomowych „.....”, kosztów Studium Coachingu oraz kosztów kursu Autoryzowanego Trenera ..., jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów w roku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej?
IPTPB1/4511-757/15-3/SKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kurs
 4. kwalifikacje zawodowe
 5. podnoszenie kwalifikacji
 6. studia podyplomowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poniesionych przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poniesionych przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-757/15-2/SK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 grudnia 2015 r. (data doręczenia 24 grudnia 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 29 grudnia 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym celem firmy jest działalność szkoleniowo-coachingowa. Profil działalności opisują kody PKD 85.59.B oraz dodatkowe 85.60.Z, 86.90.E. Został też wpisany kod 81.30.Z, jako ewentualność w przyszłości. Celem Wnioskodawczyni jest uzyskiwanie dochodów z działalności przede wszystkim szkoleniowej oraz coachingowej. Do założenia firmy Wnioskodawczyni przygotowywała się przez pewien okres czasu zdobywając potrzebne kwalifikacje, bez których prowadzenie tego typu działalności nie byłoby możliwe. W tym celu Wnioskodawczyni ukończyła:

 1. Studia Podyplomowe „....” w okresie październik 2013 r. - czerwiec 2014 r.,
 2. Studium Coachingu w okresie październik 2014 r. - czerwiec 2015 r.,
 3. Kurs na Autoryzowanego Trenera ... w sierpniu 2014 r.

Wszystkie ww. formy podnoszenia kwalifikacji były odpłatne. Należności były uiszczane w ratach:

 1. za Studia Podyplomowe „....” w okresie październik 2013 r. czerwiec 2014 r.,
 2. za Studium Coachingu w okresie październik 2014 r. - czerwiec 2015 r.,
 3. za kurs na Autoryzowanego Trenera ... na przełomie sierpnia i września 2014 r.

Wydatki są udokumentowane imiennymi fakturami. Dotychczas Wnioskodawczyni nie prowadziła własnej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi dokumentację podatkową w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dochód z tytułu tej działalności opodatkowany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej, zaś jako metodę księgowania kosztów stosuje metodę kasową. Poza wskazaną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni osiąga przychody również z wynagrodzenia za pracę, świadczoną na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie nauczyciela w szkole. Główna siedziba prowadzonej działalności znajduje się pod adresem: ...... Przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoleń oraz usług coachingu i trenera biznesu, treningów pamięci i koncentracji dla zainteresowanych osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz sesje coatchingowe i szkolenia miękkie dla osób dorosłych. W toku studiów podyplomowych „....” Wnioskodawczyni nabyła umiejętności w zakresie projektowania i planowania szkoleń, organizacji i przeprowadzania szkoleń, pracy z grupą docelową i praktycznym sposobem przekazywania wiedzy, budowania pozytywnego nastawienia słuchaczy, dostosowywania się do różnych typów odbiorców, prowadzenia szkoleń z zakresu komunikacji, negocjacji oraz psychologii sprzedaży oraz biznesu, metodyki prowadzenia zajęć treningowych, skutecznego stosowania technik treningowych, przygotowywania ofert własnych szkoleń dla potencjalnych klientów, ukształtowania umiejętności biznesowych, interpersonalnych, praktycznego przygotowania do prowadzenia kursów trenerskich. Ukończone Studium Coachingu pozwoliło Wnioskodawczyni na nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia procesu coachingowego i sposobu oraz metod psychologicznych prowadzenia zajęć z klientem, prowadzenia rozwoju osobistego, zawodowego i finansowego klienta oraz realizowaniu celów wcześniej przez niego zaplanowanych, wydobywania, znajdowania i precyzowania celów osobistych i zawodowych klienta wspomagających jego rozwój na różnych polach życia. Dzięki kursowi Autoryzowanego Trenera Pamięci SPW Wnioskodawczyni nabyła wiedzę w zakresie metod zapamiętywania, metodyki prowadzenia zajęć, sposobów logicznego i lepszego zapamiętywania oraz praktycznego zastosowania nowych metod, zarówno wobec osób dorosłych, jak i dzieci.

Wnioskodawczyni dodała, że jedynie odbycie powyższych kursów pozwoliło na uzyskanie przez Nią licencji na prowadzenie zajęć, na podstawie umowy ze szkołą SPW, która to umowa jest podstawą do zawierania dalszych umów z uczestnikami kursów i szkoleń z zakresu treningów pamięci. Wnioskodawczyni nie zatrudnia i nie zatrudniała żadnych pracowników. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej w dniu 1 października 2015 r., klientami Wnioskodawczyni są osoby zainteresowane szkoleniami i zajęciami z zakresu treningu pamięci, jednak działalność ta nie ogranicza się jedynie do tej aktywności. Mając na uwadze krótki okres prowadzenia działalności, Wnioskodawczyni opracowuje strategię szkoleń z zakresu coachingu i zajęć, jako trenera biznesu oraz pozyskiwania klientów w tym zakresie, zaś oferta kierowana jest do klientów zainteresowanych odbyciem sesji z trenerem biznesu oraz zainteresowanych zajęciami w zakresie rozwoju osobistego. Wydatki wskazane we wniosku zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w październiku 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w latach 2013-2015 w postaci kosztów Studiów Podyplomowych „....”, kosztów Studium Coachingu oraz kosztów kursu Autoryzowanego Trenera Szkoły Pamięci SPW, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów w roku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z brzmienia wskazanego przepisu wynika wprost, że aby dany wydatek zaliczyć w koszt uzyskania przychodu, koszt ten musi być faktycznie poniesiony. Jego poniesienie musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodów oraz musi istnieć związek między poniesionym kosztem a przychodem, a nadto wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Należy zatem stanąć na stanowisku, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zmierzające do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów, przy czym związek wydatków z przychodami nie musi być bezpośredni.

Odnosząc powyższe rozważania prawne do stanu faktycznego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni wskazuje, że w Jej ocenie nie istnieją przeszkody, aby wskazane przez Nią wydatki w postaci udokumentowanych kosztów Studiów Podyplomowych „....”, kosztów Studium Coachingu oraz kosztów kursu Autoryzowanego Trenera ..., zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Wymienione wydatki związane były z podnoszeniem przez Wnioskodawczynię kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, i które mają z nią związek, i służyły nabyciu specjalistycznego poziomu wiedzy oraz wykształcenia ściśle związanego z podjętą działalnością gospodarczą.

Wymaga podkreślenia, że odbyte kursy oraz studia podyplomowe pozwoliły Wnioskodawczyni nabyć umiejętności niezbędne bezpośrednio dla prowadzenia zajęć treningu pamięci i koncentracji, wykonywania zajęcia trenera biznesu oraz świadczenia usług coachingu. Bez podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia odpowiedniej wiedzy zawodowej, nie byłoby w ogóle możliwe prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności we wskazanych branżach, gdyż jest to wiedza specjalistyczna, ściśle związana z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej.

Odnosząc się zaś do możliwości i sposobu zaliczenia wskazanych wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy podnieść, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W związku z powyższym, wydatki, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem działalności, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki te należało zatem zaksięgować w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów („pozostałe wydatki”) w dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym w kolumnie 2 („data zdarzenia gospodarczego”) należało wpisać datę poniesienia wydatku.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2009 r., Nr ILPB1/415-256/09-3/AK.

W takim stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym udokumentowane wydatki poniesione w latach 2013-2015 jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na Studia Podyplomowe „....”, Studium Coachingu oraz kurs Autoryzowanego Trenera ... Wnioskodawczyni mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej rozpoczętej w październiku 2015 r., należy uznać za zasadne i znajdujące oparcie w obowiązującym stanie prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych czy kursów, nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych.

Wydatki na dokształcanie na kursach i studiach podyplomowych nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w przypadku stwierdzenia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, które jednakże nie służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc co do zasady mają charakter osobisty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni ukończyła Studia Podyplomowe „....” (w okresie październik 2013 r. - czerwiec 2014 r.), Studium Coachingu (w okresie październik 2014 r. - czerwiec 2015 r.) oraz Kurs na Autoryzowanego Trenera ... (w sierpniu 2014 r.). Wszystkie ww. formy podnoszenia kwalifikacji były odpłatne. Od dnia 1 października 2015 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w zakresie szkoleń oraz usług coachingu i trenera biznesu, treningów pamięci i koncentracji dla dorosłych, jak i dzieci oraz sesje coachingowe i szkolenia miękkie dla osób dorosłych. Wydatki związane z opłatami za ww. formy kształcenia Wnioskodawczyni chciałaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki niezbędne do zdobycia kwalifikacji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w ocenie tutejszego Organu, w przedstawionej sytuacji, wydatki ponoszone w związku z kursami i studiami podyplomowymi nie spełniają kryterium celowości, wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprawdzie we wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że zdobyte kwalifikacje zawodowe były niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez nabycie umiejętności prowadzenia zajęć treningu pamięci i koncentracji, wykonywania zajęcia trenera biznesu oraz świadczenia usług coachingu, jednakże wskazane we wniosku wydatki należy ocenić, jako poniesione w celu podniesienia ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc mające charakter osobisty.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych należy ocenić, jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Tutejszy Organ informuje, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne, w szczególności obowiązek wykazania, że konkretny wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Dodać jednocześnie należy, że weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.