IPTPB1/4511-562/15-2/MAP | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalneuprawianie piłki nożnej, zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na profesjonalnym uprawianiu, sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-562/15-2/MAPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność sportowa
 3. działalność wykonywana osobiście
 4. sport
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania wskazanych we wniosku przychodów za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sportowcem trudniącym się zawodowo grą w piłkę nożną. Powyższą grę realizuje na podstawie zawartych z klubami sportowymi kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W ramach tychże kontraktów Wnioskodawca świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Umowy te stanowią umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. umowy, o których mowa w art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Wnioskodawca uprawia sport w wykonaniu umowy łączącej go z X Spółką Akcyjną z siedzibą w Y, która zawarta została również na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług, polegających na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Wnioskodawca wraz z podjęciem tej działalności gospodarczej złożył do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis oraz zawarł umowę zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej w ramach prowadzenia tejże działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne

uprawianie piłki nożnej, zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na profesjonalnym uprawianiu, sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcą na podstawie podpisanych z klubami piłkarskimi umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu, może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia, czy umów o dzieło.

Jednocześnie za działalność gospodarczą, zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

Dodatkowo zgodnie z art. 5b ust. 1 cyt. ustawy, przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, że przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ww. ustawy nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej.

Wnioskodawca wskazuje, że w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje stanowisko, zgodnie z którym niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSAw składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1455/11).

Dodaje, że potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r., zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródłaprzychodów - działalność gospodarcza, pomimo że są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Wnioskodawca podkreśla, że powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z art. 13 pkt 8 ww. ustawy wynika wprost, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktówmenedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 cyt. ustawy, w związku z czym Wnioskodawca stwierdza, że takieprzychody co do zasady mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto wskazuje, że art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zauważa zatem, że wskazany przepis prawa wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy, w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podkreśla, że powyższe stanowisko zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Prawidłowość powyższych zapatrywań potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 r., Nr ITPBl/415-774/14/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.