IPTPB1/4511-535/15-3/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca może opodatkować przychód PIT, uzyskany z wynajmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według ryczałtowej stawki 8,5% podatku PIT?
IPTPB1/4511-535/15-3/SJinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. najem
  3. ryczałt ewidencjonowany
  4. stawki ryczałtu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT) w Polsce.

W 2014 r. dokonano przekształcenia: (i) spółki jawnej, prowadzącej na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT (Spółka Jawna) oraz (ii) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę (miejsce zarządu) na terytorium Polski oraz podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) w Polsce (Spółka Kapitałowa), których Wnioskodawca był wspólnikiem, w dwie spółki komandytowe (Spółki Osobowe), prowadzące na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Wspólnikiem Spółek Osobowych, powstałych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej i Spółki Kapitałowej jest m.in. Wnioskodawca. Pozostałymi wspólnikami Spółek Osobowych są m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (miejscem zarządu) na terytorium Polski i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT.

Każda ze Spółek Osobowych jest właścicielem: (i) nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, znajdującej się na terytorium Polski (Nieruchomość) oraz (ii) maszyn i urządzeń znajdujących się na terytorium Polski i składających się na linię produkcyjną (Linia Produkcyjna) – wykorzystywanych przez Spółki Osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Po dokonanym przekształceniu Spółki Jawnej i Spółki Kapitałowej w Spółki Osobowe, Wnioskodawca planuje wystąpić ze Spółek Osobowych.

W związku z wystąpieniem ze Spółek Osobowych, Wnioskodawca otrzyma (nabędzie) – proporcjonalnie do posiadanego udziału w każdej ze Spółek Osobowych – (i) własność Nieruchomości oraz (ii) własność Linii Produkcyjnej.

Po wystąpieniu ze Spółek Osobowych i nabyciu własności Nieruchomości, Wnioskodawca zamierza wynająć – jedną czynnością prawną – znajdującą się w Jego majątku – na skutek dokonanych transakcji – Linię Produkcyjną na rzecz Spółek Osobowych.

Ani Nieruchomość, ani Linia Produkcyjna nie zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, albowiem tak Nieruchomość, jak i Linia Produkcyjna wejdą w skład majątku prywatnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą) Wnioskodawcy.

Wnioskodawca (i) nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności gospodarczej w zakresie wynajmu Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej, a także (ii) nie prowadzi/nie będzie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioskodawca nie zamierza zbywać Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej przez okres sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił ze Spółek Osobowych.

Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (podatek VAT) w związku z wynajmem Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych. Umowy długoterminowego najmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych będą zawarte przez Wnioskodawcę – jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT w zakresie najmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę – proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółkach Osobowych – własności Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na skutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wystąpienia ze Spółek Osobowych...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca może opodatkować przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z wynajmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według ryczałtowej stawki 8,5% podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca może opodatkować przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z wynajmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg ryczałtowej stawki 8,5% podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), opodatkowaniu podatkiem PIT podlegają, co do zasady, wszelkiego rodzaju dochody. Dochodem ze źródła przychodów w podatku PIT jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT). Natomiast przychodami w podatku PIT są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Do źródeł przychodów w podatku PIT ustawodawca zaliczył m.in.: (i) pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz (ii) najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Jak wynika z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT, dochody osiągane przez podatników m.in. ze źródła przychodów najem oraz inne umowy o podobnym charakterze - z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) - „(...) są opodatkowane (podatkiem PIT) na zasadach określonych w (ustawie o PIT), chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku PIT). Wynika z tego, że jeżeli podatnicy osiągają dochody w podatku PIT z tytułu najmu lub umowy o podobnym charakterze składników majątku niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, możliwe jest opodatkowanie tych dochodów na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku PIT, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem PIT przychodów osiąganych przez osoby fizyczne m.in. z tytułu umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku PIT, użyte w tej ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT. Doprecyzowanie tego przepisu znajduje się w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku PIT, zgodnie z którym osoby fizyczne osiągające przychody w podatku PIT m.in. z tytułu umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze - jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% uzyskiwanych w ten sposób przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku PIT). Z tego wynika, że istotne jest, aby umowy najmu lub inne o podobnym charakterze były zawierane: (i) poza działalnością gospodarczą, a (ii) ich przedmiot stanowił składnik majątku niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku PIT), a także otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu m.in., umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze (art. 6 ust. 1a zd. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku PIT).

Wnioskodawca wskazuje, że ani ustawa o PIT, ani ustawa o zryczałtowanym podatku PIT nie precyzują jakiego rodzaju składników majątku powinna dotyczyć umowa najmu lub umowa o podobnym charakterze - aby było możliwe opodatkowanie przychodów w podatku PIT, uzyskiwanych przez podatnika podatku PIT z tytułu takiej umowy wg ryczałtowej stawki podatku PIT, wskazanej w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT. Zdaniem Wnioskodawcy można zatem założyć, że - co do zasady - opodatkowany na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT może być najem każdego rodzaju aktywów (nieruchomości mieszkalnych, usługowych, rzeczy ruchomych itd. - o ile umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że jak wynika z definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o PIT, która to definicja ma również zastosowanie w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT, aby zakwalifikować określony przychód w podatku PIT – do przychodu ze źródła przychodu pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT) wcześniej trzeba wykluczyć możliwość zakwalifikowania tego przychodu do innych źródeł przychodów, w tym do źródła przychodów w podatku PIT - najem oraz inne umowy o podobnym charakterze poza działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Jeżeli zatem przychód w podatku PIT może zostać zakwalifikowany do źródła przychodów najem oraz inne umowy o podobnym charakterze poza działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT), to przychód tego rodzaju nie powinien być zaliczany do przychodów w podatku PIT ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) - jeżeli przedmiotem umowy są składniki majątku niezwiązane z działalnością gospodarczą - jak ma to miejsce w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Stanowisko zgodne z ww. stanowiskiem Wnioskodawcy zajął m.in. NSA w wyroku z dnia 9 maja 2013 r. (sygn. akt II FSK 1898/11). Także w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 1515/10) Sąd wskazał, że nawet jeżeli w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z tej działalności, to przychody te stanowią przychód z tego innego źródła (tak też WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 911/12). Dopiero jeżeli okaże się to niemożliwe, a przychód w podatku PIT powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowanie go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będzie dopuszczalne (tak również NSA w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1092/12).

Wnioskodawca wskazuje, że o fakcie zawierania umów najmu określonych składników majątku poza działalnością gospodarczą może świadczyć fakt, że składniki nie są wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Wpis do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych wskazuje bowiem wprost, zdaniem Wnioskodawcy, na związek danych składników majątku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na to, że podatnik będzie występował w tym zakresie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Związek składników majątkowych, będących przedmiotem umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze, z działalnością gospodarczą jest przedmiotem analizy organów podatkowych w konkretnych sprawach. Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2014 r. (Nr IPPB1/415-412/14-2/ES), „w sytuacji, w której Wnioskodawca zamierza trwale wycofać budynki z prowadzonej w ramach spółki działalności gospodarczej, a umowy najmu budynków zostaną zawarte poza tą działalnością, to przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a składniki jego majątku prywatnego. W konsekwencji najem tych nieruchomości stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w (...) art. 10 ust. 1 pkt 6 (ustawy o PIT, tj. przychód w podatku PIT z najmu poza pozarolniczą działalnością gospodarczą). Tym samym przychody uzyskiwane z tego tytułu będą mogły zostać opodatkowane (podatkiem PIT (...) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”. Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, np. w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2013 r. (Nr IPTPB1/415-486/13-4/KO), w której stwierdził, że „w przypadku wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy i przekazania jej na cele prywatne oraz dokonania stosownych zmian w umowach najmu, z których będzie wynikało, że najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej - najem stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (ustawy o PIT, tj. przychód w podatku PIT z najmu poza pozarolniczą działalnością gospodarczą). Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%”. Także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Nr ITPB1/415-653/14/AK) wskazano, że „jeżeli (...) prowadzony przez Wnioskodawcę w przyszłości najem (...) lokalu użytkowego - wykorzystywanego uprzednio do celów prowadzonej działalności gospodarczej - nie będzie wypełniał przesłanek świadczących o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody z tytułu najmu można zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, tj. najem. Przychody te zgodnie z wolą Wnioskodawcy mogą być opodatkowane na zasadach ustawy o zryczałtowanym podatku PIT”. Wnioskodawca zwraca również uwagę na stanowisko wyrażone w nieprawomocnym wyroku WSA w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 759/14), zgodnie z którym „brak jest (...) podstaw do różnicowania umów najmu zawieranych w ramach najmu prywatnego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej ze względu na fakt, że przedmiotem najmu jest większa liczba obiektów. Nie wynika też z tego zawodowy charakter najmu. Wreszcie - domniemanie zamiaru podatnika jest także nieuprawnione, skoro deklaruje on wyłącznie wolę uzyskiwania przychodów z najmu i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania najmu jako źródła przychodu, musi więc mieć ustalenie, że przedmiot najmu jest niewątpliwie składnikiem majątkowym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie tylko, że jest przedmiotem wynajmowania. Przy braku takiego ustalenia, należy stosować zasadę, że najem stanowi odrębne (od pozarolniczej działalności gospodarczej) źródło przychodu (w podatku PIT), podlegające opodatkowaniu (podatkiem PIT) według zasad dla niego przewidzianych”.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa podatkowego i stanowisko organów podatkowych w ww. interpretacjach indywidualnych (w których wskazuje się, że o tym, że składnik majątku został wycofany z działalności gospodarczej i znajduje się w majątku prywatnym świadczy wycofanie tego składnika majątku z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy i przekazanie go na cele prywatne). Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli Wnioskodawca wynajmie Nieruchomość i Linię Produkcyjną, stanowiące część Jego majątku prywatnego, na rzecz Spółek Osobowych, to Wnioskodawca będzie mógł wybrać opodatkowanie przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy najmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej zryczałtowanym podatkiem PIT wg stawki 8,5%, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku PIT. Nieruchomość i Linia Produkcyjna przeznaczone do wynajmu będą bowiem - od chwili nabycia własności tych aktywów przez Wnioskodawcę - w majątku prywatnym Wnioskodawcy (tj. nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a zawierane umowy najmu nie będą związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wnioskodawca uważa też, że na sposób klasyfikacji tych dochodów (przychodów) na gruncie ustawy o PIT (ustawy o zryczałtowanym podatku PIT) nie ma znaczenia kwestia rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT w związku z wynajmem Nieruchomość i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych - gdyż definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT jest szersza niż definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT oraz status podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT nie przesądza automatycznie o fakcie prowadzenia - w danym zakresie - pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca może opodatkować przychód w podatku PIT, uzyskany z wynajmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg ryczałtowej stawki 8,5% podatku PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.