IPTPB1/4511-488/15-4/MAP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych
IPTPB1/4511-488/15-4/MAPinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 października 2015 r., Nr IPTPB1/4511-488/15-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 października 2015 r. (data doręczenia 15 października 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), nadanym dnia 21 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wykonuje osobiście obowiązki Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są czynności zarządcze. Wykonując nadal czynności zarządcze zamierza On prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy świadczyć będzie takie usługi na rzecz zarządzanej przez siebie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca będzie zatem równocześnie stroną dwóch umów cywilnoprawnych: „umowy o zarządzanie” i „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu”. Zaznacza On jednak, że w żadnym obszarze nie nakładają się na siebie obowiązki i świadczenia wynikające z tych dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca dodaje również, że działania wynikające z zakresu umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu są działaniami całkowicie odrębnymi, wykonywanymi poza czasem sprawowania obowiązków zarządu, z wykorzystaniem swojego doświadczenia, osobistych znajomości i powiązań, które mają służyć również zarządzanej przez Niego Spółce, ale nie mieszczą się w możliwościach wynikających z umowy o zarządzanie.

Wnioskodawca w ramach umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu świadczyć będzie następujące usługi:

 1. aktualizacja danych osób i firm użytkujących opryskiwacze,
 2. weryfikacja i aktualizacja dokumentacji technicznej i obsługowej w formie papierowej lub elektronicznej opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych pod kątem napraw i regulacji,
 3. dbałość o rozszerzanie rynku usług napraw opryskiwaczy, pozyskiwanie klientów dla zleceniodawcy,
 4. dbałość o stan techniczny, serwisowanie urządzeń grzewczych, naprawy, dostosowanie do potrzeb najemców,
 5. dbałość o stan techniczny i właściwą jakość instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, zlecanie i kontrola wykonanych prac,
 6. analiza rynku wolnych powierzchni, pozyskiwanie klientów na wolne powierzchnie przez zleceniodawcę,
 7. dbałość o wygląd zewnętrzny i stan techniczny budynków i budowli, a także terenów zielonych.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy według PKD będzie:

 1. 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
 2. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
 4. 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 5. 82.11.Z - obsługa biura,
 6. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 7. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Realizacja umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu odbywać się będzie w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych. Dokumentem stanowiącym podstawę wypłaty świadczenia pieniężnego za wykonane usługi będzie fakturą, wystawiona po zakończeniu miesiąca. Umowa ta zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Wnioskodawca wykonując działalność doradczą: techniczną i marketingową w formie podmiotu gospodarczego korzystać będzie z prawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - 19% podatkiem liniowym (składając zeznanie roczne na formularzu PIT-36L).

Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaną opodatkowane według tabeli podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi w zakresie badań technicznych pojazdów - Stacja Kontroli Pojazdów. Rozlicza się na zasadach ogólnych, tj. 19% podatkiem liniowym od osób fizycznych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że jako Członek Zarządu X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zawartej umowy zarządza ww. Spółką. Ponadto wskazał, że zakres czynności zarządczych jest następujący: zarządzanie finansami spółki, zarządzanie administracją nieruchomości, zarządzanie dozorem technicznym i utrzymaniem obiektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Czy w przedstawionym stanie dotyczącym zdarzenia przyszłego możliwym prawnie jest opodatkowanie 19% podatkiem liniowym, zgodnie z art. 9a i 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i marketingu świadczonych na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z jednoczesnym pełnieniem funkcji zarządczej jako Członek Zarządu tej samej Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, nie ma żadnych przeszkód prawnych do skorzystania z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę prowadzącego własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i marketingu z tytułu świadczenia takich usług na rzecz zarządzanej przez Niego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Jego dochód z tytułu sprawowania zarządu opodatkowany jest według progresywnej tabeli podatkowej.

Wnioskodawca podkreśla, że swoje stanowisko opiera na ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Potwierdza je również interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wykonuje obowiązki Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, której przedmiotem są czynności zarządcze. Wykonując nadal czynności zarządcze zamierza On prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczo-marketingowych i jako podmiot gospodarczy świadczyć takie usługi na rzecz zarządzanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca będzie zatem równocześnie stroną dwóch umów cywilnoprawnych: „umowy o zarządzanie” i „umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu”. Zaznacza On jednak, że w żadnym obszarze nie nakładają się na siebie obowiązki i świadczenia wynikające z tych dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca wykonując działalność doradczą: techniczną i marketingową w formie podmiotu gospodarczego korzystać będzie z prawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - 19% podatkiem liniowym (składając zeznanie roczne na formularzu PIT-36L). Natomiast dochody uzyskiwane z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaną opodatkowane według tabeli podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie również członkiem zarządu, wynika szereg czynności, których istotą jest głównie doradztwo.

Na gruncie prawa podatkowego o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie niniejszej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia w zakresie doradztwa i marketingu tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie On pełnił na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu i umowy cywilnoprawnej o zarządzanie, funkcję Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Z wniosku nie wynika, aby takie czynności (usługi) Wnioskodawca wykonywał na rzecz Spółki.

Jeżeli zatem, jak wskazano we wniosku Wnioskodawca, będzie świadczył na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie wskazane we wniosku usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym, a prawem określonym terminie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.