IPTPB1/4511-487/15-2/MH | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć przychody z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wynagrodzenia uzyskiwane jako osoba fizyczna - biegły sądowy do źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza (art. 5a pkt 8 ww. ustawy) oraz w rezultacie, czy Wnioskodawca może ujmować przychody uzyskiwane z powyższego tytułu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami, uzyskiwanymi dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z wskazanymi w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej rodzajami działalności PKD, i po uwzględnieniu kosztów uzyskania tych przychodów, dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach obowiązujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bez pobierania tych zaliczek przez podmioty zlecające wykonanie opinii (sądy, prokuratury etc.)?
IPTPB1/4511-487/15-2/MHinterpretacja indywidualna
 1. biegły sądowy
 2. działalność gospodarcza
 3. ekspertyza
 4. opinia biegłego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w mieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 14 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) pod firmą x w zakresie następujących grupowań PKD:

 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi mieszczące się w powyżej wskazanych grupowaniach PKD na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Dla potrzeb podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych (skala podatkowa), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej „ustawa”), w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca jest ponadto z imienia i nazwiska (jako osoba fizyczna) wpisany na listę biegłych sądowych w sądach okręgowych kilku miast w Polsce w zakresie: informatyka i technika komputerowa oraz informatyka i technika telekomunikacyjna, elektronika, wycena maszyn i urządzeń. W ramach posiadanego wpisu Wnioskodawca realizuje profesjonalne opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych organów o podobnym charakterze (sądowe i śledcze) na podstawie postanowień wydanych przez uprawnione do tego osoby. Za wykonane opinie Wnioskodawca wystawia faktury (jako osoba fizyczna – biegły sądowy) z uwzględnieniem podatku VAT.

Z racji uznania przychodów uzyskiwanych jako biegły sądowy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, Sąd wypłacając wynagrodzenie za wykonywane przez Wnioskodawcę czynności biegłego sądowego pomniejsza kwotę netto z wystawionej faktury VAT o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywana jest ona na konto właściwego urzędu skarbowego). Sąd po zakończeniu roku kalendarzowego przesyła do Wnioskodawcy oraz do właściwego urzędu skarbowego informację PIT-11, w której wykazuje wypłacone kwoty stanowiące wynagrodzenie za czynności biegłego w pozycji dotyczącej przychodów z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy. Przychodów uzyskanych jako osoba fizyczna – biegły sądowy – Wnioskodawca nie uwzględnia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychodu z działalności gospodarczej. Wnioskodawca nadmienia, że w przypadku wykonania czynności biegłego, zlecający podmiot (sąd, prokuratura, etc.) nie bierze odpowiedzialności za opinie i ekspertyzy, ponieważ ta spoczywa wyłącznie na Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć przychody z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wynagrodzenia uzyskiwane jako osoba fizyczna – biegły sądowy do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 5a pkt 8 ww. ustawy) oraz w rezultacie, czy Wnioskodawca może ujmować przychody uzyskiwane z powyższego tytułu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami uzyskiwanymi dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie ze wskazanymi w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej rodzajami działalności PKD, i po uwzględnieniu kosztów uzyskania tych przychodów, dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach obowiązujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bez pobierania tych zaliczek przez podmioty zlecające wykonanie opinii (sądy, prokuratury, etc.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z brzmieniem przepisów art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1, art. 10 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną – biegłego sądowego – z tytułu opinii realizowanych na zlecenie sądów, prokuratur i innych jednostek sądownictwa i ścigania może stanowić przychód z działalności gospodarczej, a nie przychód z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym Wnioskodawca może ujmować przychody uzyskiwane z powyższego tytułu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami uzyskiwanymi dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i po uwzględnieniu kosztów uzyskania tych przychodów, dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach obowiązujących w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • pkt 2 - działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady – nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu m.in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalność wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury, czy innych organów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów w dniu 22 maja 2014 r. wydał interpretację ogólną, sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, która miała na celu ujednolicenie stanowiska w sprawie możliwości zaliczenia w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do źródła – działalność gospodarcza. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w powoływanym już wyżej art. 5a pkt 6 ustawy i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy.

Nie ulega wątpliwości, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi stanowią działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, zawartymi w powołanej interpretacji ogólnej, sam fakt, że dany rodzaj przychodów został wymieniony w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie powoduje, że przychód ten nie jest możliwy do zakwalifikowania jako przychód z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, można stwierdzić, że w stosunku do przychodów uzyskiwanych z wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności jako osoby fizycznej – biegłego sądowego, spełnione zostały pozytywne przesłanki uznania ich za przychody z działalności gospodarczej. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, kolejnym krokiem jest rozważenie, czy w opisanym przypadku nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, zawarte w art. 5b ust. 1 ustawy. Jak wskazywał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, w przypadku wykonania przez Wnioskodawcę czynności biegłego, zlecający podmiot nie bierze odpowiedzialności za opinie i ekspertyzy, które wykonał. Zatem, jak wynika z przytoczonych powyżej argumentów, negatywne przesłanki zawarte w art. 5b ust. 1 ustawy, nie mają zastosowania w opisywanym przypadku.

Minister Finansów wyraził analogiczny do Wnioskodawcy pogląd m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej w jego imieniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-247/15-2/MM oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr IBPBI/1/4511-353/15/ESZ.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.