IPTPB1/4511-477/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Prawo do podatku liniowego – lekarz.
IPTPB1/4511-477/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. podatek liniowy
 4. umowa o pracę
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2015 r., (data wpływu 4 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 9 października 2015 r., Nr IPTPB1/4511-477/15-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 października 2015 r. (data doręczenia 26 października 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 2 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski XY specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonywał usługi medyczne dla pacjentów w oparciu o umowę zawartą z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej WCM w A (dalej: PS ZOZ WCM). Za wykonywane usługi Wnioskodawca wystawiał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rachunki dla PS ZOZ WCM.

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej na rzecz PS ZOZ WCM wykonywał następujące usługi medyczne:

 1. wykonywanie zadań zleconych przez Ordynatora Oddziału, w tym czynności diagnostyczno-leczniczych i odpowiedzialność za przebieg leczenia,
 2. nadzór nad chorymi, kwalifikowanie do leczenia inwazyjnego, udział w zabiegach diagnostyczno-inwazyjnych, wykonywanie badań diagnostycznych,
 3. udzielanie porad dla pacjentów ambulatoryjnych, udzielanie konsultacji dla pacjentów innych oddziałów, szpitali oraz pacjentów poradni, analiza powikłań po wykonanych zabiegach,
 4. zabezpieczenie medyczne osobiste dla pacjentów w dni powszechne, niedziele i święta oraz w Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć,
 5. sporządzanie dokumentacji medycznej i statystycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy,
 6. wprowadzanie nowych udokumentowanych metod rozpoznawania i leczenia,
 7. koordynacja pracy na Oddziale Kardiologii.

Jako koordynator Wnioskodawca:

 1. ściśle współpracował z Ordynatorem Oddziału:
 2. planował i organizował pracę personelu lekarskiego Oddziału,
 3. współpracował z pielęgniarką oddziałową,
 4. zapewniał całodobową opiekę pacjentom leczonym na Oddziale,
 5. dopilnowywał, aby personel optymalnie wykorzystywał czas pracy,
 6. czuwał nad sprawnym, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zleconych zabiegów leczniczych,
 7. czuwał nad bezpieczeństwem pacjentów,
 8. uczestniczył w systematycznych wizytacjach chorych, organizował pracę i przebieg staży lekarzy na Oddziale,
 9. planował i organizował doskonalenia zawodowe personelu lekarskiego,
 10. sprawował nadzór nad zabezpieczeniem fachowej obsługi sprzętu medycznego,
 11. kontrolował dokumentację medyczną,
 12. informował rodziny pacjenta o stanie zdrowia chorego.

Wszystkie te działania były podejmowane tylko i wyłącznie za zgodą i akceptacją Ordynatora Oddziału, który ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie Oddziału.

Wnioskodawca od 2009 r. dochody z działalności gospodarczej rozlicza na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w formie podatku liniowego.

Dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca został zatrudniony w PS ZOZ WCM w ramach umowy o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca odpowiada za:

 1. prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Oddziału,
 2. organizowanie pracy personelu pod kątem zapewnienia całodobowej opieki pacjentom leczonym na Oddziale w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 3. nadzór nad gospodarowaniem lekami i środkami sanitarnymi,
 4. nadzór nad wykorzystaniem łóżek na Oddziale,
 5. kontrolę i sporządzanie dokumentacji medycznej,
 6. omawianie z lekarzami przypadków chorobowych i metod ich leczenia.

Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca pełni przede wszystkim obowiązki organizacyjno-kierowniczo-nadzorcze związane z organizacją pracy na Oddziale. Do zadań Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie i kierowanie Oddziałem, nadzór nad personelem, organizacja pracy personelu, podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem Oddziału, a także reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca nie wykonywał żadnych usług medycznych. Ponosił również odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Szpitala.

W piśmie z dnia 2 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Wnioskodawca zatrudniony od dnia 8 grudnia 2014 r. na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału Kardiologii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej WCM w A w ramach umowy o pracę nie wykonywał usług medycznych dla pacjentów. Usługi medyczne dla pacjentów zarówno przed 8 grudnia 2014 r., jak i po 8 grudnia 2014 r., były wykonywane w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej WCM w A.
 2. Wnioskodawca pomimo zawarcia umowy o pracę z Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej WCM w A nadal wykonywał usługi medyczne w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej WCM w A.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca miał prawo opodatkować dochody osiągane z działalności gospodarczej w 2014 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wymienionego przepisu, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania, tzw. podatkiem liniowym.

Na gruncie przedmiotowej sprawy, w ocenie Wnioskodawcy istotny jest fakt, że rozpoczął On wykonywanie usług na rzecz PS ZOZ WCM w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przed zatrudnieniem Go przez Dyrektora PS ZOZ WCM. W ocenie Wnioskodawcy, zapis art. 30c ww. ustawy, wprowadza wyłączenie w stosunku do osób, które pracują bądź pracowały w podmiocie, na rzecz którego następnie świadczą usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast Wnioskodawca najpierw świadczył usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz PS ZOZ WCM, a następnie po kilku latach został tam zatrudniony.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie znaczenie ma istota (charakter) wykonywanych czynności, a nie sam zakres czynności. W ramach umowy cywilnoprawnej Wnioskodawca świadczył usługi medyczne na rzecz PS ZOZ WCM. W świetle art. 32e ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez usługi medyczne należy rozumieć świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi. Z kolei świadczeniem zdrowotnym, w myśl art. 3 tej ustawy, są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Koordynacja pracy Oddziału odbywała się natomiast w sposób określony przez Ordynatora Oddziału, który podejmował wiążące decyzje dla Oddziału i akceptował działania Wnioskodawcy w zakresie koordynacji pracy na Oddziale. Natomiast w ramach umowy o pracę Wnioskodawca wykonywał obowiązki związane z zarządzaniem Oddziałem, reprezentowaniem Oddziału na zewnątrz, nadzorem nad organizacją pracy podległego personelu. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług medycznych, a jedynie kieruje pracą Oddziału i nadzoruje działania personelu, ponosi również odpowiedzialność przed Dyrektorem Szpitala za funkcjonowanie Oddziału. W ocenie Wnioskodawcy, faktyczne wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy jako p.o. Ordynatora Oddziału nie pokrywało się z usługami medycznymi świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z działaniami podejmowanymi jako koordynator. W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w 2014 r. miał prawo do opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy).

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie zaś do art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona m.in. w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w sytuacji, gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Zauważyć przy tym należy, że wskazany powyżej przepis nie ogranicza możliwości wyłączenia jedynie do sytuacji, gdy wszystkie, czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, odpowiadają czynnością wykonywanym na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jeśli chociaż część czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, to stanowi to podstawę wyłączenia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca będący specjalistą chorób wewnętrznych oraz specjalistą kardiologii prowadzi od 2009 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi medyczne dla pacjentów w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej WCM w A. Ponadto, Wnioskodawca od 8 grudnia 2014 r. z tym samym podmiotem zawarł umowę o pracę na stanowisku p.o. Ordynatora Oddziału. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca pełni przede wszystkim obowiązki organizacyjno-kierowniczo-nadzorcze związane z organizacją pracy na Oddziale. Do zadań Wnioskodawcy należy przede wszystkim zarządzanie i kierowanie Oddziałem, nadzór nad personelem, organizacja pracy personelu, podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem Oddziału, a także reprezentowanie Oddziału na zewnątrz. Jako p.o. Ordynatora Oddziału Wnioskodawca nie wykonywał żadnych usług medycznych. W ramach prowadzonej zaś działalności gospodarczej Wnioskodawca na rzecz ww. pracodawcy odpowiadał m.in. za: wykonywanie zadań zleconych przez Ordynatora Oddziału, w tym czynności diagnostyczno-leczniczych oraz ponoszenie odpowiedzialności za przebieg leczenia, a także koordynację pracy na Oddziale Kardiologii.

We wniosku wskazano również, że faktyczne wykonywanie czynności przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy jako p.o. Ordynatora Oddziału nie pokrywało się z usługami medycznymi świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z działaniami podejmowanymi jako koordynator.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca uzyskując w 2014 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług medycznych na rzecz Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej WCM w A – w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2014 r. wykonywał u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, miał prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2014 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Podkreślić należy również, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów (jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem).

Wskazać również należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tak więc, jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.