IPTPB1/4511-457/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane nagrody finansowe w konkursie stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu zgodnie z przyjętą metodą rozliczania przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; czy też podlega opodatkowaniu 10% podatkiem zryczałtowanym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-457/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagrody pieniężnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 2008 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2014 r. Wnioskodawczyni wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą „X Biznesplan”. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu było pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikiem konkursu mogła być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

 1. etap I - obejmował szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz przygotowanie biznesplanów przez uczestników konkursu,
 2. etap II - obejmował ocenę formalną i merytoryczną nadesłanych biznesplanów oraz ogłoszenie wyników, zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie.

Nagrodami w konkursie były nagrody finansowe, ufundowane przez sponsorów.

W § 6 pkt 4 regulaminu określone zostało, że „nagrody mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczanym przez laureata w urzędzie skarbowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania/siedziby”.

W konkursie tym Wnioskodawczyni zdobyła I miejsce i otrzymała na konto bankowe (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) dwa przelewy, od obu organizatorów:

 • kwota 2 500,00 zł - przelew z rachunku Miasta,
 • kwota 5 300,00 zł - przelew z rachunku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z tytułu wygranej, zgodnie z regulaminem, Wnioskodawczyni jest zobowiązana złożyć raport o wdrożeniu pomysłu biznesowego w okresie do 10 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, jednak nie ma żadnych obowiązków rozliczenia się na podstawie dokumentów (faktur, czy dowodów zapłat), świadczących o faktycznym przeznaczeniu otrzymanej nagrody na przedstawiony w konkursie pomysł biznesowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane nagrody finansowe za zdobycie I miejsca w opisanym konkursie (łączna kwota przelewów wyniosła 7 800,00 zł) stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu stawką 18%, zgodnie z przyjętą metodą rozliczania przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też podlega opodatkowaniu 10% podatkiem zryczałtowanym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana nagroda finansowa podlega opodatkowaniu 10% podatkiem zryczałtowanym, określonym w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przepisie tym nie zostały wyłączone nagrody i wygrane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez ich uczestników. Wnioskodawczyni uważa więc, że związek konkursu z działalnością gospodarczą nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). Jednakże ze względu na brak pobrania tego podatku przez organizatora, Wnioskodawczyni, jako podatnik, będzie zobligowana do odprowadzenia tego podatku ryczałtowanego do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy ustawodawca, jako źródła przychodów, wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni brała udział w konkursie, organizowanym dla unijnych mikroprzedsiębiorców, tj. osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu było pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wygrała ww. konkurs i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 7 800,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cyt. przepisy, stwierdzić należy, że ww. nagroda pieniężna winna zostać zaliczona do przychodów ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowana, według zasad właściwych dla tego źródła przychodów. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawczyni biorąc udział w ww. konkursie zdawała sobie sprawę, że jest on skierowany do mikroprzedsiębiorców i ma związek z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. Skoro wygraną w konkursie, tj. nagrodę pieniężną, Wnioskodawczyni otrzymała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzyskany przez Nią przychód z tego tytułu, będzie stanowił przychód z tego źródła przychodów podlegający opodatkowaniu stawką 18%, zgodnie z przyjętą metodą rozliczania przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy jako przychód z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.