IPTPB1/4511-441/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do podatku liniowego – lekarz.
IPTPB1/4511-441/15-2/ASZinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. podatek liniowy
 4. umowa o pracę
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od czerwca 2008 r. prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą – praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z). Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są według stawki 19% (podatek liniowy). W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi medyczne polegające na konsultacjach i poradach medycznych, diagnostyce, badaniach usg narządu ruchu. Powyższe usługi świadczone są na rzecz kilku podmiotów, tj. centra medyczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy o współpracy. Jednocześnie zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, jako lekarz, w jednym ze szpitali. W zakresie swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala wchodzą następujące czynności: sprawowanie opieki nad pacjentem w zakresie jego przyjęcia do Oddziału (wywiad, badanie fizykalne pacjenta, zlecenie badań dodatkowych i specjalistycznych oraz zaplanowanie konsultacji innych specjalistów), zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia pacjenta zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną z zakresu ortopedii i traumatologii, opieka nad pacjentem w okresie pooperacyjnym. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca wykonuje również pracę w Poradni Ortopedycznej Szpitala, w skład której wchodzą: wywiad, badanie fizykalne, zlecenie badań dodatkowych i zaplanowanie oraz leczenie pacjenta. W lutym 2015 r. Wnioskodawca podpisał w ramach kontraktu umowę ze Szpitalem, w którym jest zatrudniony na etacie, na wykonywanie badań usg narządu ruchu. Powyższe badania wykonywane są w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej Szpitala. Z powodu braku specjalistów posiadających umiejętności i uprawnienia do wykonywania badań usg narządu ruchu w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej Szpitala, dyrekcja Szpitala, w którym Wnioskodawca pracuje, zaproponowała Mu podpisanie umowy, kierując się Jego kwalifikacjami w zakresie badań usg narządu ruchu, które nabył na własny koszt i poza Szpitalem. Badania usg, które Wnioskodawca wykonuje w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki są wykonywane poza godzinami pracy wynikającymi ze stosunku pracy, tj. po godzinie 15.00. Na powyższe badania, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wystawia fakturę w stawce VAT zwolnionej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym, Wnioskodawcy nadal przysługuje prawo do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, tj. 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 oraz art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo w dalszym ciągu do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, tj. stawką 19%. Usługi świadczone w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, chociaż są świadczone na rzecz obecnego pracodawcy, nie są tożsame (nie pokrywają się) z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy zawartego ze Szpitalem. Badanie usg narządu ruchu nie wchodzi w zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umowy o pracę, a jedynie w ramach etatu kieruje pacjentów na wykonanie powyższego badania do Zakładu Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej. Pracując na etacie w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala oraz w Poradni Ortopedycznej Wnioskodawca w ogóle nie wykonuje badań usg narządu ruchu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od czerwca 2008 r. prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą – praktyka lekarska specjalistyczna. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są według stawki 19% (podatek liniowy). W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi medyczne polegające na konsultacjach i poradach medycznych, diagnostyce, badaniach usg narządu ruchu. Powyższe usługi świadczone są na rzecz kilku podmiotów, tj. centra medyczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, z którymi Wnioskodawca ma podpisane umowy o współpracy. Jednocześnie zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę jako lekarz w jednym ze szpitali. W zakresie swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala wchodzą następujące czynności: sprawowanie opieki nad pacjentem w zakresie jego przyjęcia do Oddziału (wywiad, badanie fizykalne pacjenta, zlecenie badań dodatkowych i specjalistycznych oraz zaplanowanie konsultacji innych specjalistów), zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia pacjenta, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną z zakresu ortopedii i traumatologii, opieka nad pacjentem w okresie pooperacyjnym. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca wykonuje również pracę w Poradni Ortopedycznej Szpitala, której zakres obejmuje: wywiad, badanie fizykalne, zlecenie badań dodatkowych i zaplanowanie oraz leczenie pacjenta. W lutym 2015 r. Wnioskodawca podpisał w ramach kontraktu umowę ze Szpitalem, w którym jest zatrudniony na etacie, na wykonywanie badań usg narządu ruchu. Powyższe badania wykonywane są w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej Szpitala. Kwalifikacjami w zakresie badań usg narządu ruchu Wnioskodawca nabył na własny koszt i poza Szpitalem. Badania usg, które Wnioskodawca wykonuje w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki są wykonywane poza godzinami pracy wynikającymi ze stosunku pracy.

Z wniosku wynika również, że badanie usg narządu ruchu nie wchodzi w zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umowy o pracę, gdyż w ramach etatu kieruje tylko pacjentów na wykonanie powyższego badania do Zakładu Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej. Pracując na etacie w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala oraz w Poradni Ortopedycznej Wnioskodawca w ogóle nie wykonuje badań usg narządu ruchu.

Jak wynika z przytoczonych przepisów – co do zasady – możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie - jak wskazano we wniosku - czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy, nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.