IPTPB1/4511-247/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć przychody z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynagrodzenie biegłego sądowego – do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 5a pkt 8 ww. ustawy) i ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami, uzyskiwanymi zgodnie z wykonywanymi, wskazywanymi w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, innymi rodzajami działalności (PKD wskazane wcześniej) i dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez pobieranie zaliczek przez płatników (sądy, prokuratury i inne organy)?
IPTPB1/4511-247/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. biegły sądowy
 2. działalność gospodarcza
 3. ekspertyza
 4. opinia biegłego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, od dnia 3 listopada 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) pod nazwą ... w zakresie następujących grupowań PKD: 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (Wnioskodawca nie jest doradcą podatkowym) oraz 66.9.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.11.Z, 92.19.Z, 82.91.Z, 92.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z. Wnioskodawca rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

Dodatkowo, Wnioskodawca jest wpisany na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w S. w zakresie rachunkowości i finansów. Wynagrodzenia przyznawane przez sądy i prokuratury na podstawie właściwych przepisów (jako wynagrodzenie biegłego sądowego za zlecane opinie) nie są zaliczane przez Wnioskodawcę do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te zaliczane są do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca wystawia faktury (z odpowiednią stawką VAT – 23%) za wykonywane opinie, lecz nie ujmuje ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Sądy i prokuratury od przyznanych postanowieniami wynagrodzeń, jako płatnicy, pobierają zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzają na odpowiedni rachunek właściwego urzędu skarbowego. Wnioskodawca dodaje, że nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć przychody z tytułu wymienionego w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynagrodzenie biegłego sądowego – do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 5a pkt 8 ww. ustawy) i ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łącznie z innymi przychodami, uzyskiwanymi zgodnie z wykonywanymi, wskazywanymi w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, innymi rodzajami działalności (PKD wskazane wcześniej) i dokonywać samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez pobieranie zaliczek przez płatników (sądy, prokuratury i inne organy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągane ze źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście (zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynagrodzenie biegłego sądowego) można do celów podatku dochodowego zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych, łącznie z innymi przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej, pomimo tego, że na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie można jednoznacznie określić, że przychody osiągane z tytułu wskazanego w art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (biegły sądowy) uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej. PKD nie zawiera typu działalności zbieżnej z czynnościami wykonywanymi przez biegłego sądowego (rachunkowość i finanse). Przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy jest PKD 69.20.Z (działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe – Wnioskodawca nie jest doradcą podatkowym) i trudno literalnie stwierdzić, że opinie wydane na zlecenie odpowiednich organów (sądów, czy prokuratur) mieszczą się w tej działalności lub innych wykonywanych przez Wnioskodawcę. Faktycznie czynności wykonywane jako biegły sądowy i czynności z działalności gospodarczej zbieżne są ze sobą pod względem zakresu tematycznego, tj. rachunkowość, finanse, podatki. Nie zachodzą przy tym łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Definicję powyższą uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady - nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu m.in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Użycie przez ustawodawcę w art. 13 ust. 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa.

Ponadto, na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury, czy innych organów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową.

Jeżeli biegły sądowy wykonuje swoją działalność w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie rachunkowo-księgowym oraz doradztwa podatkowego. Działalność gospodarczą rozlicza na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo Wnioskodawca wpisany jest na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym w zakresie rachunkowości i finansów. Wynagrodzenia przyznawane przez sądy i prokuratury na podstawie właściwych przepisów (jako wynagrodzenie biegłego sądowego za zlecane opinie) nie są zaliczane przez Wnioskodawcę do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody te zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca wystawia faktury za wykonywane opinie, lecz nie ujmuje ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Sądy i prokuratury od przyznanych postanowieniami wynagrodzeń, jako płatnicy, pobierają zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzają na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w charakterze biegłego są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w charakterze biegłego sądowego nie powinny być kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem sądy, prokuratury i inne organy nie mają obowiązku potrącenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.