IPTPB1/4511-109/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
IPTPB1/4511-109/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. umowa o pracę
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ... (dalej: Spółka). Umowa ta została zawarta w dniu 22 grudnia 2014 r. na czas nieokreślony.

Wnioskodawca zatrudniony jest na stanowisku specjalisty ds. marketingu i zasobów ludzkich. Do zakresu Jego obowiązków należy doradztwo w zakresie PR, reklamy, marketingu, zasobów ludzkich, ocena wykonywanych projektów reklamowych dla Spółki i spółek powiązanych, przedstawianie nowych strategii marketingowych oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji tych projektów. Obowiązki te wykonywane są w siedzibie Spółki.

Ponadto Wnioskodawca pełni także funkcję członka Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu) w ramach stosunku powołania. Obowiązki Wnioskodawcy, jako członka Zarządu wynikają z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 stycznia 2015 r., w której ustalono został następujący zakres obowiązków Wnioskodawcy:

 1. prowadzenie spraw Spółki,
 2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi,
 3. uczestnictwo w zebraniach Zarządu,
 4. przygotowywanie i uczestnictwo w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach,
 5. przygotowanie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki,
 6. aktualizacja danych Spółki we właściwych rejestrach,
 7. udzielanie wspólnikom informacji o stanie Spółki.

Wnioskodawca planuje rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę będzie miała charakter zarobkowy oraz będzie polegała na świadczeniu usług z zakresu doradztwa finansowego w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z tytułu tej działalność będą należały do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem nie będą zaliczane do innego źródła przychodów. Świadczenie wskazanych usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością będzie spoczywało na Wnioskodawcy.

W ramach planowanej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki za wynagrodzeniem usługi z zakresu doradztwa finansowego. Do świadczenia tego rodzaju usług Wnioskodawca, który ma wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Do zakresu obowiązków Wnioskodawcy (obejmujących wyłącznie czynności związane z doradztwem finansowym) będą wchodziły następujące czynności:

 1. przygotowywanie i bieżąca aktualizacja strategii finansowej Spółki,
 2. podejmowanie działań polegających na doradztwie w zakresie spraw finansowych Spółki - zarządzanie kosztami, kontroling finansowy,
 3. doradztwo w zakresie najkorzystniejszych sposobów finansowania działalności Spółki lub inwestowania przez nią aktywów pieniężnych, w tym prowadzenie ewentualnych negocjacji z instytucjami finansowymi,
 4. bieżące doradztwo finansowe w zakresie zgłaszanych przez Spółkę problemów,
 5. przygotowaniu w oparciu o potrzeby i sytuację Spółki strategii inwestycyjnej,
 6. doradztwo w negocjacjach umów z kontrahentami,
 7. opiniowanie umów handlowych i partnerstwa strategicznego,
 8. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży, w tym w szczególności doradztwo w zakresie pozyskiwania rynku,
 9. ocena rynku dla koncepcji biznesowych Spółki (tj. weryfikowanie założeń oraz przygotowywanie opisu otoczenia rynkowego, analiza otoczenia konkurencyjnego, weryfikacja oraz ocena szans na powodzenie oraz zagrożeń związanych z projektem, zarówno w skali mikro, jak i makro, ocena innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania, ocena założeń Spółki odnośnie cen i wielkości sprzedaży).

Ponadto, poza prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zawrze także ze Spółką umowę o pracę, na podstawie której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka Zarządu Spółki. W ramach stosunku pracy, czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę, w miejscu wynikającym z umowy o pracę oraz pod zwierzchnictwem Zgromadzenia Wspólników Spółki. W ramach umowy o pracę, na stanowisku członka Zarządu Spółki do Wnioskodawcy będą należały następujące obowiązki (tożsame w stosunku do dotychczasowych, jedynie wykonywane na innej podstawie):

 1. prowadzenie spraw Spółki,
 2. reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oraz przed sądami i organami administracyjnymi,
 3. uczestnictwo w zebraniach Zarządu,
 4. przygotowywanie i uczestnictwo w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach,
 5. przygotowanie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki,
 6. aktualizacja danych Spółki we właściwych rejestrach,
 7. udzielanie wspólnikom informacji o stanie Spółki.

Podkreślić należy, że zakresy obowiązków związanych z umową o pracę (wykonywaną obecnie jako doradca z zakresu marketingu oraz tą planowaną, jako Prezes Zarządu) oraz z własną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy nie będą się w żadnym aspekcie pokrywały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku członka Zarządu, stawkę liniową podatku w wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa zawiera własną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest nią, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich, za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być opodatkowany w dwojaki sposób:

 1. według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej,
 2. 19% podatkiem liniowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym określone jest w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29,30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Celem skorzystania z liniowej formy opodatkowania podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 9a ust 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie liniowe), uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że działalność, jaką zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie spełniała definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Trzeba bowiem wskazać, że Wnioskodawca:

 1. będzie świadczył usługi za wynagrodzeniem (zatem będzie prowadził działalność zarobkową),
 2. będzie wykonywał działalność usługową we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. przychody z tej działalności nie będą zaliczane do przychodów z innych źródeł.

Przede wszystkim, przychody ze świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie będą mogły być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych). Z opisu zdarzenia przyszłego wyraźnie bowiem wynika, że w ramach stosunku pracy Wnioskodawca będzie wykonywał czynności związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu. Czynności te w żadnym zakresie nie będą pokrywały się z czynnościami wykonywanymi w ramach świadczenia usług. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie bowiem wykonywał usługi związane z doradztwem finansowym, nie zaś czynności właściwe dla członka Zarządu. Poza tym należy wskazać, że w ramach stosunku pracy czynności Wnioskodawcy będą wykonywane w miejscu wynikającym z umowy o pracę oraz pod zwierzchnictwem Zgromadzenia Wspólników. Z kolei świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę, który przy świadczeniu tych usług nie będzie podlegał kierownictwu Spółki.

Przychody Wnioskodawcy nie mogą być również zakwalifikowane do art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W świetle tych przepisów, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wskazane w zdarzeniu przyszłym, usługi związane z doradztwem finansowym nie mogą być uznane za właściwe dla umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem-zarządcą, jest bowiem zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Zauważyć także należy, że z zakresu usług, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Spółki w ramach doradztwa finansowego nie wynika, aby Spółka miała powierzyć Mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania) przedsiębiorstwem. Tego typu czynności wykonywane będą przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy (zaś jak podkreślono wcześniej - czynności w ramach stosunku pracy i w ramach świadczenia usług nie będą się pokrywały). W ramach zawartej umowy o świadczenie usług Wnioskodawcy nie będzie również zlecane zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, a więc umowa ta pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla umów mających za przedmiot usługi zarządzania. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będą obejmowały wyłącznie zadania związane z przedmiotem umowy o świadczenie usług, którym będzie doradztwo finansowe (czyli m.in. zadania dotyczące strategii finansowej, inwestycyjnej, opiniowanie umów, doradztwo w negocjacjach).

Ponadto, działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie będzie spełniała negatywnych przesłanek działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich, za rezultat czynności Wnioskodawcy oraz ich wykonywanie, będzie ponosił Wnioskodawca, nie zaś zlecający wykonanie czynności (Spółka),
 2. czynności Wnioskodawcy nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności (Spółkę),
 3. wykonujący czynności będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że działalność Wnioskodawcy będzie spełniała wymogi pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie zajdą przesłanki wyłączenia spod opodatkowania podatkiem liniowym, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie co prawda wykonywał czynności na rzecz obecnego pracodawcy, lecz nie będą one odpowiadały czynnościom, które Wnioskodawca będzie wykonywał w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy, co podkreślono wyżej. Zakres czynności objętych stosunkiem pracy w sposób wyraźny będzie odbiegał od zakresu czynności z tytułu świadczenia usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku członka Zarządu, stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Dodatkowo należy wyjaśnić, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację indywidualną opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.