IPTPB1/415-606/14-4/MD | Interpretacja indywidualna

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z udziału w Spółce komandytowej przez Wnioskodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem.
IPTPB1/415-606/14-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. podatek liniowy
 4. ryczałty
 5. spółka komandytowa
 6. wspólnik
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-606/14-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 31 grudnia 2014 r. (data doręczenia 8 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 14 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dalej: „Działalność”). Przedmiotem Działalności jest świadczenie usług budowlanych.

W związku z możliwością zaangażowania się w przyszłości w istotne wartościowo kontrakty budowlane Wnioskodawca planuje założyć spółkę komandytową (dalej: „Spółka”), w której zostanie komandytariuszem. Działalność Spółki będzie polegała na świadczeniu usług budowlanych. Wnioskodawca, jako komandytariusz, planuje wybrać dla dochodu osiąganego jako komandytariusz Spółki komandytowej opodatkowanie w formie liniowej (19% od dochodu), o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane w Działalności (czyli opodatkowane ryczałtem) nie będą przekraczały ustawowego limitu w wysokości 150.000 euro.

Wnioskodawca wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytanie wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r.

W piśmie z dnia 14 stycznia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że

 1. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od 1 stycznia 2008 r.,
 2. prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, oznaczona jest symbolem 43.11 PKWiU,
 3. spółka komandytowa, którą planuje założyć Wnioskodawca, będzie spółką mającą siedzibę na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. w sytuacji uzyskiwania przychodów przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowej nie zajdą przesłanki, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w formie planowanej spółki komandytowej będzie oznaczone w szczególności symbolem 43.11 PKWiU.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie uprawniony do wyboru liniowej formy opodatkowania (o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od dochodu osiąganego jako komandytariusz spółki komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, posiada prawo, aby jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkować podatkiem liniowym dochody osiągane przez Niego, jako komandytariusza spółki komandytowej.

Wnioskodawca zaznaczył, że zagadnienie wymaga przeanalizowania przepisów dwóch ustaw:

 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”),
 2. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „Ustawa o Ryczałcie”).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 (według skali), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 Ustawy PIT, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy 19%). Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Art. 9a ust. 5 Ustawy PIT stanowi, że jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
 2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

-wybór liniowego sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy (czyli Ustawy PIT).

Powyższy przepis wyklucza możliwość wyboru liniowej formy opodatkowania dla działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz jednoczesnego opodatkowania według skali dochodów uzyskiwanych jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, i na odwrót.

Wnioskodawca uważa, że ograniczenia tego nie należy jednak rozciągać na regulacje zawarte w innej niż Ustawa PIT ustawie, a mianowicie rozciągać go na regulacje zawarte w Ustawie o Ryczałcie.

Art. 9a ust. 5 Ustawy PIT jednoznacznie wskazuje, że „(...) wybór liniowego sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy” (Ustawy PIT). Skoro Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem na podstawie regulacji Ustawy o Ryczałcie, to zdaniem Wnioskodawcy ograniczenia z Ustawy PIT nie mają do Niego zastosowania w przedmiotowej sytuacji. Jednocześnie przechodząc do analizy przepisów Ustawy o Ryczałcie, Wnioskodawca uważa, że nie zawiera ona ograniczeń dotyczących możliwości liniowego opodatkowania wspólnika spółki osobowej, który jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem.

Art. 6 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 Ustawy PIT, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Podkreślenia wymaga fakt, że art. 8 Ustawy o Ryczałcie zawiera listę negatywnych przesłanek, których wystąpienie uniemożliwia wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie dotyczą one jednak w żaden sposób możliwości skorzystania z opodatkowania liniowego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej jako wspólnik spółki osobowej. Podsumowując, ani przepisy Ustawy o Ryczałcie, ani przepisy Ustawy PIT nie przewidują, aby z liniowego opodatkowania wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, i na odwrót.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będzie On uprawniony do skorzystania z liniowej formy opodatkowania od dochodu jako komandytariusz Spółki komandytowej.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne z brzmieniem m.in. następujących interpretacji przepisów prawa podatkowego:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2011 r., Nr ITPB1/415-1003/10/MD.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W przypadku, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, to zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.

Zatem wybór sposobu opodatkowania określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie form prowadzonej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastosowanie przepisów tej ustawy oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem, jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka komandytowa), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie.

Powołany przepis art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie będzie korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a z działalności prowadzonej w formie spółki opłacał tzw. podatek liniowy.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Stosownie do art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Art. 8 ww. ustawy, zawiera katalog przesłanek negatywnych, powodujących wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują również, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego).

Zatem, w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

 • samodzielnie - zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w formie spółki komandytowej - podatkiem liniowym,

pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w ww. formach.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z możliwością zaangażowania się w przyszłości w istotne wartościowo kontrakty budowlane Wnioskodawca planuje założyć spółkę komandytową, w której zostanie komandytariuszem. Działalność spółki będzie polegała na świadczeniu usług budowlanych. Wnioskodawca, jako komandytariusz, planuje wybrać dla dochodu osiąganego jako komandytariusz spółki komandytowej opodatkowanie w formie liniowej (19% od dochodu), o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane w działalności opodatkowanej ryczałtem nie będą przekraczały ustawowego limitu w wysokości 150.000 euro. W sytuacji uzyskiwania przychodów przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowej nie zajdą przesłanki, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji, gdy rozpocznie działalność w formie spółki komandytowej, jako komandytariusz, może dokonać wyboru formy opodatkowania dochodu uzyskanego z tej spółki, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 19% podatkiem liniowym) po spełnieniu warunków do korzystania z tej formy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.