IPTPB1/415-588/14-2/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych przez radcę prawnego (wcześniej zatrudnionego jako aplikant radcowski)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 sierpnia 2014 r., (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 25 sierpnia 2014 r.; data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych przez radcę prawnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych przez radcę prawnego.

Pismem z dnia 13 października 2014 r., Nr IPPB1/071-20/14-1/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), stosownie do § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) przekazał wg właściwości ww. wniosek do rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 17 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie zawartej umowy o pracę Wnioskodawczyni od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r. zatrudniona była na stanowisku młodszego prawnika. W okresie od stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni odbywała również aplikację radcowską, trwającą trzy lata - wykonywała zatem jako młodszy prawnik obowiązki aplikanta radcowskiego.

Do czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako młodszego prawnika - aplikanta radcowskiego należało:

 • przygotowywanie załączników do pism procesowych,
 • przygotowywanie pism sądowych do wysyłki (sprawdzanie kompletności załączników),
 • sprawdzanie poprawności odpisów pism procesowych,
 • zapoznawanie się z dokumentacją przekazywaną przez klientów,
 • wykonywanie fotografii akt sądowych,
 • zastępstwo procesowe w ramach udzielonego upoważnienia i zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
 • przygotowywanie dla radców prawnych i adwokatów projektów pism procesowych lub środków zaskarżenia, zgodnie z ich wskazówkami i wytycznymi,
 • przygotowywanie projektów innych pism w ramach poleceń otrzymywanych od innych adwokatów i radców prawnych oraz pod ich nadzorem i kontrolą,
 • bieżący kontakt z sądami w ramach monitoringu telefonicznego wpływów do akt sądowych poszczególnych spraw,
 • analiza orzecznictwa i doktryny w odniesieniu do wskazanego przez radcę prawnego lub adwokata zagadnienia prawnego i na potrzeby wskazanego przez nich postępowania oraz przedstawianie wyników analizy.

Jako aplikant radcowski Wnioskodawczyni nie mogła samodzielnie podpisywać pism sądowych, środków zaskarżenia - w tym zakresie wykonywała polecenia i wytyczne oraz podlegała nadzorowi innych adwokatów i radców prawnych. Z początkiem 2014 r. Wnioskodawczyni ukończyła aplikację radcowską, a w marcu 2014 r. przystąpiła do egzaminu zawodowego. W związku z pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego Wnioskodawczyni została wpisana na listę radców prawnych dnia 28 maja 2014 r. Z dniem 24 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła ślubowanie jako radca prawny i uzyskała prawo do wykonywania zawodu, zgodnie z art. 23 ustawy o radcach prawnych.

Z dniem 30 kwietnia 2014 r. została rozwiązana umowa o pracę Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni zawarła następnie trzy umowy o dzieło. W dniu 3 lipca 2014 r. po nabyciu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, Wnioskodawczyni zawarła ze swoim byłym pracodawcą - kancelarią prawną, umowę o stałej współpracy w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego.

Przedmiotem umowy z dnia 3 lipca 2014 r. jest stała pomoc prawna polegająca na świadczeniu usług w zakresie wynikającym z uprawnień zawodowych, w tym na udzielaniu porad, opracowywaniu dokumentów, oraz reprezentowaniu kancelarii lub jej klientów przed sądami, sądami arbitrażowymi, organami administracji rządowej i samorządowej (z zastrzeżeniem udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa) oraz wykonywanie innych zleconych czynności.

W dniu 2 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o wyborze 19% stawki liniowej opodatkowania w związku z rozpoczęciem od dnia 3 lipca 2014 r. prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy radca prawny świadczący usługi pomocy prawnej na rzecz podmiotu zatrudniającego go wcześniej, jako aplikanta radcowskiego na podstawie umowy o pracę, może wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, czy zastosowanie wobec niego znajduje art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakres czynności jakie wykonuje na rzecz swojego poprzedniego pracodawcy jako radca prawny nie pokrywa się z czynnościami świadczonymi wcześniej jako aplikant radcowski. Z tego powodu nie znajduje do Niej zastosowania art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT). Wnioskodawczyni jest więc uprawniona do wyboru 19% podatku liniowego.

Podatnik, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy (podatek w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku).

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Zakres uprawnień i tym samym rodzaj świadczonej przez aplikanta radcowskiego pracy różni się w świetle obowiązujących przepisów od obowiązków i uprawnień radcy prawnego.

Przede wszystkim, jak wnika z art. 32 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona - radcy prawnego. Aplikanci w trakcie aplikacji odbywają szkolenia z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i zasad działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Zajęciom teoretycznym towarzyszą praktyki w sądach, prokuraturze. W ramach odbywania aplikacji aplikant radcowski jest uprawniony wyłącznie do wykonywania określonych czynności niestanowiących stricte pomocy prawnej, ale wyłącznie czynności pomocniczych wobec nadzorujących jego pracę radców prawnych i adwokatów. Aplikant radcowski nie ma prawa do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej, prowadzenia spraw sądowych, doboru środków zaskarżenia oraz taktyki procesowej - nad tymi sferami aktywności zawodowej aplikanta nadzór i bezpośrednią kontrolę sprawuje patron lub pracodawca. Aplikant nie jest w tych kwestiach podmiotem decyzyjnym i samodzielnym, musi podporządkować się decyzji radcy prawnego (lub adwokata) prowadzącego sprawę, jako osoby podpisującej pisma oraz środki zaskarżenia.

Radca prawny zaś może samodzielnie świadczyć pomoc prawną na rzecz swoich mocodawców. Radca prawny prowadzi samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów jednostki organizacyjnej. Radca prawny nie podlega nadzorowi merytorycznemu innego radcy prawnego w podejmowaniu decyzji co do strategii procesowej oraz doboru rodzaju i treści środka zaskarżenia.

Nie można zatem mówić o żadnej zbieżności obowiązków i zakresu pracy świadczonej przez aplikanta radcowskiego i radcę prawnego.

Zaprezentowane przez Wnioskodawczynię stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt: IBPBI/1/415-898/08/IM: „radca prawny świadczący usługi pomocy prawnej na rzecz byłego pracodawcy może wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym”;
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/GI 505/07 (...): „wykonywanie przez radcę prawnego w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy czynności polegających na świadczeniu pomocy prawnej nie odpowiada czynnościom wykonywanym uprzednio w ramach stosunku pracy w charakterze referenta prawnego, a tym samym nie pozbawia możliwości opodatkowania przychodów z tej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie ma zastosowania w takiej sytuacji art. 9a ust. 3 tej ustawy”;
 • uchwale Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt II UZP 2/13 (....): „podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zdeklarowana kwota, nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Takie rozwiązanie stosuje się także wówczas, gdy działalność wykonuje on na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)” - która, chociaż literalnie dotyczy wymiaru składki zdrowotnej, to jednak przedstawiona w uchwale wykładnia przepisów może znaleźć zastosowanie do podobnie sformułowanych przepisów ustawy o PIT;
 • postanowieniu Naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 9 marca 2006 r., sygn. akt 449/41CG/415/i-l/06/MM: „Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż jako radca prawny rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą, który zawarł z kancelarią umowę o świadczenie usług prawnych na jej rzecz, a wcześniej jako prawnik świadczący usługi w ramach stosunku pracy na rzecz tej samej kancelarii prawnej, może skorzystać ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik postanowił uznać powyższe stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego”.

Powyższa argumentacja pozwala na przyjęcie stanowiska, że do Wnioskodawczyni nie znajduje zastosowania art. 9a ust. 3 PIT, Wnioskodawczyni była więc uprawniona do wyboru liniowej formy opodatkowania (stawka 19%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 tej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w okresie od stycznia 2013 r. do kwietnia 2014 r., Wnioskodawczyni była zatrudniona na stanowisku młodszego prawnika. W okresie od stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni odbywała również aplikację radcowską, trwającą trzy lata - wykonywała zatem jako młodszy prawnik obowiązki aplikanta radcowskiego.

Do czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako młodszego prawnika - aplikanta radcowskiego należało:

 • przygotowywanie załączników do pism procesowych,
 • przygotowywanie pism sądowych do wysyłki (sprawdzanie kompletności załączników),
 • sprawdzanie poprawności odpisów pism procesowych,
 • zapoznawanie się z dokumentacją przekazywaną przez klientów,
 • wykonywanie fotografii akt sądowych,
 • zastępstwo procesowe w ramach udzielonego upoważnienia i zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
 • przygotowywanie dla radców prawnych i adwokatów projektów pism procesowych lub środków zaskarżenia, zgodnie z ich wskazówkami i wytycznymi,
 • przygotowywanie projektów innych pism w ramach poleceń otrzymywanych od innych adwokatów i radców prawnych oraz pod ich nadzorem i kontrolą,
 • bieżący kontakt z sądami w ramach monitoringu telefonicznego wpływów do akt sądowych poszczególnych spraw,
 • analiza orzecznictwa i doktryny w odniesieniu do wskazanego przez radcę prawnego lub adwokata zagadnienia prawnego i na potrzeby wskazanego przez nich postępowania oraz przedstawianie wyników analizy.

Jako aplikant radcowski Wnioskodawczyni nie mogła samodzielnie podpisywać pism sądowych, środków zaskarżenia - w tym zakresie wykonywała polecenia i wytyczne oraz podlegała nadzorowi innych adwokatów i radców prawnych. Z początkiem 2014 r. Wnioskodawczyni ukończyła aplikację radcowską, a w marcu 2014 r. przystąpiła do egzaminu zawodowego. W związku z pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego Wnioskodawczyni została wpisana na listę radców prawnych dnia 28 maja 2014 r.

Z dniem 30 kwietnia 2014 r. została rozwiązana umowa o pracę Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni zawarła następnie trzy umowy o dzieło. W dniu 3 lipca 2014 r. po nabyciu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, Wnioskodawczyni zawarła ze swoim byłym pracodawcą - kancelarią prawną, umowę o stałej współpracy w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego.

Przedmiotem umowy z dnia 3 lipca 2014 r. jest stała pomoc prawna polegająca na świadczeniu usług w zakresie wynikającym z uprawnień zawodowych, w tym na udzielaniu porad, opracowywaniu dokumentów, oraz reprezentowaniu kancelarii lub jej klientów przed sądami, sądami arbitrażowymi, organami administracji rządowej i samorządowej (z zastrzeżeniem udzielenia odpowiedniego pełnomocnictwa) oraz wykonywanie innych zleconych czynności.

W dniu 2 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o wyborze 19% stawki liniowej opodatkowania w związku z rozpoczęciem od dnia 3 lipca 2014 r. prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Natomiast celem aplikacji radcowskiej na podstawie art. 32 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 22 sierpnia 2013 r., jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Z powyższego wynika zatem, że zakres czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię w ramach aplikacji radcowskiej odbywanej w kancelarii prawnej na podstawie umowy o pracę jako młodszy prawnik jest rozbieżny z zakresem czynności i usług, które świadczy jako radca prawny na rzecz tej kancelarii.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawczynię interpretacja indywidualna oraz orzeczenia sądowe wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.