IPTPB1/415-560/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych
IPTPB1/415-560/14-4/APinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 5. usługi doradcze
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-560/14-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 listopada 2014 r. (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 8 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A z siedzibą w X w dniu 16 czerwca 2014 r. zawarł z B.C. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Y w Niemczech zwaną dalej „Usługobiorcą”, umowę o świadczenie usług, zwaną dalej „Umową”.

B.C i Wnioskodawca są małżeństwem. Małżonkowie, przed zawarciem Umowy, umownie ustanowili rozdzielność majątkową.

W ramach Umowy Wnioskodawca zobowiązał się na rzecz Usługobiorcy do świadczenia usług doradztwa związanego z zarządzaniem, kontrolą efektywności oraz budżetu (dalej „Usługi”), polegających w szczególności na bieżącym doradztwie w zakresie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych współpracujących z Usługobiorcą.

W załączniku Nr 1 do Umowy strony określiły szczegółowo zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Usługobiorcy. Wnioskodawca w ramach realizowanego przez Usługobiorcę kontraktu handlowego z Z z siedzibą w Niemczech zobowiązał się do doradztwa w zakresie: kontroli kosztów, zarządzania zasobami ludzkimi, poprawy efektywności zarządzania oraz bezpośredniej pomocy przy: rozwiązywaniu skomplikowanych problemów personalnych, kontroli budżetu, realizacji procesu wynagradzania pracowników. Dla potrzeb pozostałej działalności gospodarczej Usługobiorcy Wnioskodawca zobowiązał się do doradztwa w zakresie: pozyskiwania nowych partnerów biznesowych, opracowania: systemów prowadzenia rachunkowości, systemów kontroli wydatków, strategii pozyskiwania nowych klientów, procedur zwiększania efektywności czasu pracy.

Usługi mieszczą się w całości w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (w zakresie PKD - 70.22.Z zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej).

Świadcząc Usługi, Wnioskodawca w żaden sposób nie uzyska możliwości zarządzania przedsiębiorstwem Usługobiorcy. W Umowie strony zastrzegły, że żadne z postanowień Umowy nie ustanawia Wnioskodawcy przedstawicielem Usługobiorcy. Ponadto, w ramach wykonywania Umowy Wnioskodawca nie ma prawa do zawierania umów w imieniu Usługobiorcy lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w jego imieniu. Co więcej, Wnioskodawca nie będzie po rozwiązaniu Umowy przedstawiał się jako osoba związana w jakikolwiek sposób z działalnością Usługobiorcy.

Wnioskodawca samodzielnie organizuje czas i sposób świadczenia Usług z tym, że Wnioskodawca, bez zgody Usługobiorcy wyrażonej na piśmie, nie może powierzyć wykonania Usług osobom trzecim.

Czas wykonywania Usług jest wyznaczany wymiarem zadań Wnioskodawcy. Podczas, a także w zakresie świadczenia Usług, Wnioskodawca nie będzie podlegał nadzorowi, kierownictwu lub kontroli Usługobiorcy, ani nie będzie korzystał z uprawnień związanych z takim nadzorem, kierownictwem lub kontrolą. Jedyną, dozwoloną przez Umowę, ingerencją Usługobiorcy w sposób świadczenia Usług przez Wnioskodawcę jest możliwość zlecenia przez Usługobiorcę wykonania określonych Usług jako priorytetowych.

Miejscem świadczenia Usług jest siedziba prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę, co nie wyklucza możliwości świadczenia Usług w innym miejscu, w przypadku gdy będzie to niezbędne w związku z prawidłową realizacją Usług.

W Umowie strony zastrzegły dla Wnioskodawcy obowiązek zachowania w poufności informacji otrzymanych przez Wnioskodawcę od Usługobiorcy, a także wprowadzono zakaz konkurencji dla Wnioskodawcy na czas trwania Umowy. Naruszenie przez Wnioskodawcę zakazu konkurencji lub ujawnienie informacji poufnych zostało obwarowane karą umowną.

W Umowie przewidziano, że za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu Usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

Z tytułu świadczenia Usług strony ustaliły wynagrodzenie według stawki godzinowej w kwocie 200 euro netto. Zapłata wynagrodzenia ma następować w okresach miesięcznych (z dołu) na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT oraz po przedłożeniu raportu z wykonanych w danym miesiącu Usług i czasu poświęconego na ich wykonanie. Oprócz wynagrodzenia Wnioskodawca jest uprawniony do zwrotu określonych w Umowie kosztów.

W piśmie z dnia 7 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2014 r.
 2. Wnioskodawca przychód uzyskany z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym (19%) i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 3. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Umowy nie będą czynnościami zarządczymi.
 4. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz przedsiębiorców (Usługobiorca nie jest jedynym kontrahentem Wnioskodawcy) usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usługi z zakresu informatyki (projektowanie, wdrażanie, testowanie aplikacji informatycznych). Żona Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz niemieckich przedsiębiorców usługi polegające na obróbce mechanicznej wszelkiego rodzaju elementów metalowych (np. elementów statków). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej żona Wnioskodawcy zatrudnia pracowników, którzy są kierowani do pracy w zakładach produkcyjnych niemieckich przedsiębiorców.
 5. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł przed notariuszem majątkową umowę małżeńską, na podstawie której strony wprowadziły ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. W stanie faktycznym błędnie wskazano, że nastąpiło to przed zawarciem Umowy. Umowę majątkową małżeńską strony zawarły bowiem 25 czerwca 2014 r.W zakresie możliwości żądania zwrotu kosztów przez Wnioskodawcę zapis Umowy ma następujące brzmienie: Niezależnie od Wynagrodzenia Usługodawca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów, które poniósł w danym miesiącu, w trakcie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, z zastrzeżeniem, że:
  1. sposób transportu, koszty noclegów w hotelach i spotkań zostaną uzgodnione z Usługobiorcą przed ich poniesieniem;
  2. inne niż określone w ppkt a) powyżej koszty będą uzasadnione charakterem danego zlecenia i nie będą znacząco przewyższać kosztów zwykle ponoszonych w danej sytuacji;
  3. wszystkie poniesione koszty zostaną udokumentowane fakturami VAT lub rachunkami;
  4. kserokopie lub skany rachunków i faktur dokumentujących wszystkie opisane powyżej koszty zostaną dostarczone Usługobiorcy przed wystawieniem faktury VAT osobiście bądź drogą elektroniczną na adres (....). W praktyce chodzi o zwrot kosztów podróży do Niemiec i powrotu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód z tytułu Usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - zwanej dalej „u.p.d.o.f.”, a w konsekwencji, czy przychód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f., tj. według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym...
 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z Usługobiorcą, o której mowa w art. 25a u.p.d.o.f. w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f....

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług doradczych, natomiast w zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia Usług wykonywanych na podstawie Umowy stanowi przychód osiągany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei nie ma w tej ustawie definicji działalności wykonywanej osobiście. W art. 13 u.p.d.o.f. ustawodawca wymienił jedynie rodzaje przychodów, które zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Z punktu widzenia przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej najważniejsze są regulacje zawarte w art. 13 pkt 7-9 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 13 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 2. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
   z wyjątkiem przychodów uzyskanych n
  • a podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 3. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z dotychczas przytoczonych regulacji prawnych należy wyprowadzić dwa wnioski. Po pierwsze, przychody z umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawsze będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy drugą stroną umowy będzie konsument, czy przedsiębiorca. Po drugie, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawsze będą przychodami z tytułu działalności wykonywanej osobiście (a więc opodatkowane według skali podatkowej), nawet jeżeli są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ten kierunek wykładni art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz art. 13 pkt 8 i pkt 9 u.p.d.o.f. został ostatecznie przesądzony w interpretacji ogólnej Ministra Finansów Nr DD2/033/95/KBF/10/403 z dnia 31 maja 2010 r., w sprawie prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Generalnie z analizy art. 13 pkt 7-9 u.p.d.o.f. wynika, że umowa, w wyniku której podatnik uzyskuje kontrolę nad działalnością gospodarczą (należącego do osoby trzeciej lub którego sam jest udziałowcem), jest traktowana jako działalność wykonywana osobiście.

Właśnie w oparciu o rozróżnienie między usługami o charakterze zarządczym a usługami doradczymi lub jakiegokolwiek innego rodzaju usługami powstał ugruntowany obecnie pogląd, w myśl którego przychód otrzymywany z tytułu świadczenia usług o innym charakterze niż zarządcze, co do zasady jest przychodem osiąganym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowany podatkiem liniowym), nawet jeżeli usługi są świadczone przez osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem (np. członków zarządu, wspólników), o ile umowa o świadczenie usług doradczych (lub jakiekolwiek innego rodzaju poza usługami zarządzania) pozwala uznać, że świadczenie tych usług stanowi wykonywanie przez tą osobę działalności gospodarczej w rozumieniu cyt. art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Dla przykładu można wskazać tu interpretacje podatkowe oparte na stanach faktycznych, w których przedstawiano różne usługi o charakterze niezarządczym:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2012 r., Nr ILPB2/415-459/12-2/AJ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r., Nr IPPB1/415-202/12-4/ES,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2012 r., Nr IPPB1/415-737/12-2/AM,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r., Nr IPPB1/415-1290/12-2/AM,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr IPPB4/415-793/12-2/JK3.

Mając powyższe na względzie należy zauważyć, że:

 • Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Umowy mieszczą się w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (w zakresie PKD zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej);
 • podczas i w związku ze świadczeniem Usług Wnioskodawca w żaden sposób nie może być uznany za podmiot zarządzający przedsiębiorstwem Usługobiorcy; w Umowie wprost zastrzeżono, że Wnioskodawca w żaden sposób nie może składać oświadczeń w imieniu i na rzecz Usługobiorcy; Wnioskodawca nie uzyskuje również kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa Usługobiorcy, ograniczając się do doradztwa w kilku aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (zarządzanie kadrą, kontrola budżetu, pozyskiwanie klientów);
 • odpowiedzialność za należyte wykonanie Usług wobec osób trzecich ponosi wyłącznie Wnioskodawca;
 • o miejscu i czasie wykonania Usług decyduje co do zasady Wnioskodawca;
 • wyłącznie Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze wykonania Usług.

Powyższe sprawia, że Umowa stanowi przykład umowy o świadczenie usług, a nie jest kontraktem menadżerskim, umową o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umową o podobnym charakterze. A skoro tak, to Wnioskodawca będzie mógł rozliczać się z niej zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f., a więc przychody będą opodatkowane stawką 19% z możliwością odliczania kosztów uzyskania przychodu.

W piśmie z dnia 7 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że istotą pytania Nr 1 jest rozstrzygnięcie, czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Umowy stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.), czy przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Kwestia kosztów uzyskania przychodu nie wchodzi w zakres pytania i nie stanowi przedmiotu interpretacji podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, co zostało wskazane we wniosku, przychód, który Wnioskodawca uzyskuje z tytułu świadczenia usług w ramach Umowy jest przychodem uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Umowa nie jest kontraktem menadżerskim, czy też umową o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umową o podobnym charakterze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

W myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także rozstrzygnięcie, czy istotnie dochody ze świadczenia usług należy kwalifikować do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą od 1 czerwca 2014 r., zawarł w dniu 16 czerwca 2014 r. umowę o świadczenie usług z żoną, która prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się na rzecz Usługobiorcy (żony) do świadczenia usług doradztwa związanego z zarządzaniem, kontrolą efektywności oraz budżetu, polegających w szczególności na bieżącym doradztwie w zakresie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych współpracujących z Usługobiorcą. Usługi mieszczą się w całości w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Z tytułu świadczenia usług strony ustaliły wynagrodzenie według stawki godzinowej w kwocie 200 euro netto. Oprócz wynagrodzenia Wnioskodawca jest uprawniony do zwrotu określonych w umowie kosztów. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach umowy nie będą czynnościami zarządczymi. Wnioskodawca przychód uzyskany z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym 19% i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł przed notariuszem majątkową umowę małżeńską, na podstawie której strony wprowadziły ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

O kwalifikacji wykonywanej działalności – na gruncie prawa podatkowego – do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Opierając się na opisie świadczonych usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że czynności związane z wykonaniem Umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi – uznać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Wobec powyższego usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu – po złożeniu stosowanego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy – mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, tj. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.