IPTPB1/415-516/12-4/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy uzyskane przychody z tytułu podnajmu części lokalu będą stanowiły przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, czy też należy je kwalifikować jako odrębne źródło przychodów jakim jest najem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2012 r. (data wpływu 27 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2012 r. (data wpływu 13 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu z tytułu umowy podnajmu lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu z tytułu umowy podnajmu lokalu.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z czym pismem z dnia 30 października 2012 r., Nr IPTPB1/415-516/12-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 30 października 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 5 października 2012 r., następnie w dniu 13 listopada 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 10 listopada 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej. Na podstawie umowy użyczenia, zawartej ze Swoimi rodzicami, Wnioskodawczyni wykorzystuje w tej działalności lokal stanowiący ich własność. Zgodnie z umową użyczenia to Wnioskodawczyni ponosi koszty eksploatacji lokalu, koszty mediów oraz napraw i remontów związanych z jego użytkowaniem. W związku z adaptacją lokalu dla potrzeb Jej działalności stomatologicznej, poniosła koszty zakwalifikowane jako inwestycja w obce środki trwałe - wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Poniesione koszty są księgowane poprzez odpisy amortyzacyjne do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie której rozlicza podatek dochodowy. Wnioskodawczyni podjęła decyzję o podnajęciu części ww. lokalu innej firmie, również na cele działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni posiada na to pisemną zgodę właścicieli.

W piśmie z dnia 7 listopada 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała:

 1. Zawierając umowę użyczenia z rodzicami występowała już jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W umowie tej wyraźnie zaznaczono, że na własny koszt dostosuje użyczony lokal do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jest on w całości wykorzystywany na potrzeby działalności. Po dokonaniu adaptacji poniesione nakłady zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. W koszty działalności gospodarczej odnoszone są poprzez odpisy amortyzacyjne. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 2. W skład użyczonego lokalu wchodzą: gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, poczekalnia, dwie toalety (dla personelu i dla pacjentów), pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, sterylizatornia. Całość ma powierzchnię około 92 m2.
 3. Za zgodą właścicieli, zawarte zostały dwie umowy podnajmu części lokalu dwóm lekarzom, prowadzącym odrębne działalności gospodarcze we własnym imieniu i na własny rachunek. Obie umowy Wnioskodawczyni zawarła jako podmiot prowadzący w przedmiotowym lokalu działalność gospodarczą.
 4. W obu umowach podnajmowi podlega gabinet lekarski o powierzchni 12 m2 z możliwością korzystania z: poczekalni, toalet, pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia socjalnego. Obaj lekarze wykorzystują podnajęty lokal zamiennie, w wymiarze 24 godzin miesięcznie każdy.
 5. Pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawczyni rozpoczęła 4 maja 2010 r. Umowę użyczenia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zawarła z rodzicami 22 lipca 2010 r. Obie umowy podnajmu zostały zawarte 1 czerwca 2012 r.
 6. Dochody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni opodatkowuje na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - według skali podatkowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy uzyskane przychody z tytułu podnajmu części lokalu będą stanowiły przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, czy też należy je kwalifikować jako odrębne źródło przychodów jakim jest najem...
 2. Czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwszą część pytania, konieczne będzie rozszerzenie wpisu do CEIDG o usługi najmu lokali...

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 7 listopada 2012 r., Wnioskodawczyni zrezygnowała z pytania oznaczonego we wniosku numerem 2, wobec powyższego przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wykorzystywany lokal jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ nakłady poniesione na jego adaptację są wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a koszty poniesione na jego użytkowanie, stanowiące koszty uzyskania przychodów, są związane z przychodami uzyskiwanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dlatego przychody uzyskiwane z jego podnajmu stanowiły przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i powinny być księgowane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako tzw. pozostałe przychody.

W piśmie z dnia 7 listopada 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni dodała, iż przychody uzyskiwane z tytułu podnajmu części przedmiotowego lokalu będą stanowiły przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przedmiotowy lokal został Wnioskodawczyni użyczony przez rodziców wyłącznie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (praktyka stomatologiczna). Nakłady poniesione na jego adaptację zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów, ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest więc niewątpliwie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), wyraźnie rozróżniają źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są m. in :

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Wskazać również należy, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. Co do zasady, możliwość dokonania wyboru w ww. zakresie, a co za tym idzie i sposobu rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Jednakże wybór ten jest ograniczony istnieniem związku pomiędzy wynajmowanym składnikiem majątkowym, a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem wynajmowany składnik majątku związany jest z tą działalnością, przychód z jego wynajmu zawsze stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Również zawarta w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja działalności gospodarczej wskazuje, że przychody mogą być zaliczone do działalności, o ile nie zostały zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wynika z tego zatem, iż najpierw należy ustalić, czy dana umowa najmu generująca przychody jest zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności w tym zakresie, czy generuje przychody poza tą działalnością. Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii i zakwalifikowaniu przychodów do poszczególnych źródeł należy rozpatrywać możliwe zasady ich opodatkowania.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej. Dochody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - według skali podatkowej. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie umowy użyczenia, zawartej z rodzicami, Wnioskodawczyni wykorzystuje w tej działalności lokal stanowiący ich własność. Zawierając umowę użyczenia z rodzicami występowała już jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Za zgodą właścicieli, zawarte zostały dwie umowy podnajmu części lokalu dwóm lekarzom, prowadzącym odrębne działalności gospodarcze we własnym imieniu i na własny rachunek. Obie umowy Wnioskodawczyni zawarła jako podmiot prowadzący w przedmiotowym lokalu działalność gospodarczą.

W niniejszej sprawie, skoro lokal użytkowy, będący przedmiotem podnajmu jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, a umowa najmu została zawarta przez Wnioskodawczynię - jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, to przychody uzyskane z tego podnajmu winny stanowić źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane z tytułu podnajmu części tego lokalu będą stanowiły przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody z podnajmu winny być opodatkowane, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku Wnioskodawczyni będą to zasady ogólne, określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - według skali podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.