IPPP3/4512-953/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 15 w związku z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia opisanych usług na rzecz Spółki X i w związku z tym powinien wykazać na fakturze należny podatek od towarów i usług, czy też podatnikiem jest w tym wypadku Spółka X, która powinna rozliczyć podatek od wartości dodanej na terytorium Y i zgodnie z prawem tego państwa, jako tzw. importer usług?
IPPP3/4512-953/15-3/IGinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. miejsce wykonywania czynności
  3. miejsce wykonywania działalności
  4. miejsce świadczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 20 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług świadczonych przez wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako zarejestrowany podatnik czynny VAT, zamierza świadczyć na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze (Spółka Cypryjska) usługi związane z dystrybucją i obsługą procesu sprzedaży towarów na terytorium Polski. Spółka Cypryjska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Spółka ta nabywa w sposób stały i powtarzalny towary (półprodukty) na terytorium Polski, które następnie sprzedaje jako pełnowartościowe towary po ich konfekcjonowaniu i pakowaniu odbiorcom detalicznym na terytorium Polski. W proces sprzedaży ma być zaangażowany Wnioskodawca. Spółka Cypryjska odprowadza należny podatek od towarów i usług od tej sprzedaży w Polsce.

Spółka Cypryjska na ten moment sprzedaje wyłącznie towary na terytorium Polski, jednak nie posiada na terytorium Polski ani przedstawicielstwa, ani oddziału ani innego zakładu czy stałej placówki, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona byłaby działalność jej przedsiębiorstwa, w szczególności: filii, biura czy fabryki. Decyzje jej zarządu są podejmowane zgodnie ze statutem tej spółki na Cyprze. Działalność Spółki Cypryjskiej jest prowadzona na terytorium Polski za pośrednictwem polskich podmiotów zatrudnionych przez tą spółkę. Spółka Cypryjska nie ustanowiła przedstawiciela podatkowego dla celów podatku od towarów i usług.

Do zadań Wnioskodawcy należy przygotowanie procesu sprzedaży oraz dystrybucja towarów na rzecz Spółki Cypryjskiej, a w szczególności: konfekcjonowanie i pakowanie towarów, zorganizowanie procesu sprzedaży towarów na rzecz odbiorców detalicznych poprzez call-center, dostarczenie towarów bezpośrednio do odbiorców detalicznych na terytorium Polski, zorganizowanie portalu internetowego, na którym prezentowana będzie oferta Spółki Cypryjskiej w zakresie sprzedaży towarów, zorganizowanie systemu płatności elektronicznych, za pośrednictwem którego odbiorcy detaliczni będą przekazywać na rachunek Spółki Cypryjskiej w polskim banku środki pieniężne z tytułu zakupu towarów.

Zakres świadczonych usług nie będzie obejmował usług wskazanych w art. 28e-28n ustawy o podatku od towarów i usług ani wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy wydanym na podstawie art. 28o. Umowa sprzedaży towaru ostatecznie jest zawierana pomiędzy odbiorcą detalicznym a Spółką Cypryjską. Za usługi świadczone na rzecz Spółki Cypryjskiej Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 15 w związku z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia opisanych usług na rzecz Spółki Cypryjskiej i w związku z tym powinien wykazać na fakturze należny podatek od towarów i usług, czy też podatnikiem jest w tym wypadku Spółka Cypryjska, która powinna rozliczyć podatek od wartości dodanej na terytorium Cypru i zgodnie z prawem tego państwa, jako tzw. importer usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność usługodawców.

Zgodnie z art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Mając na uwadze wyłącznie treść powyższych przepisów, należałoby uznać, że to Wnioskodawca jest podatnikiem. Jednakże w świetle art. 28b ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jednakże w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w świetle posiadanej wiedzy dotyczącej Spółki Cypryjskiej może przyjąć, że Spółka Cypryjska ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski czy na Cyprze. Ustawa nie definiuje precyzyjnie pojęcia siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Nie definiuje też tego pojęcia Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dlatego też zdaniem wnioskodawcy należy odnieść się do przepisu art. 10 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2011 nr 77, str. 1), dalej Rozporządzenie Rady.

Zgodnie z tym przepisem miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia tego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodnie z tym przepisem również sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Powyższa definicja zdaniem Wnioskodawcy wskazuje że miejscem siedziby działalności gospodarczej Spółki Cypryjskiej jest Cypr. Jednakże art. 28b ustawy odsyła także do pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem należy także się odnieść do zapisu art. 22 Rozporządzenia Rady 282/2011. Zgodnie z tym przepisem by określić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, usługodawca analizuje charakter i zastosowanie świadczonej usługi. W przypadku gdy charakter i zastosowanie świadczonej usługi nie pozwalają usługodawcy określić stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczona jest usługa, określając to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, analizuje on w szczególności, czy umowa, zamówienie i numer identyfikacyjny VAT przyznany przez państwo członkowskie usługobiorcy i przekazany usługodawcy przez usługobiorcę wskazują stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce odbioru usługi i czy stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest tożsame z podmiotem płacącym za usługę.

W przypadku gdy zgodnie z powyższymi nie można określić stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, lub gdy usługi objęte art. 44 dyrektywy 2006/112/WE są świadczone na rzecz podatnika w ramach umowy obejmującej co najmniej jedną usługę wykorzystywaną w sposób nieidentyfikowalny i niewymierny, usługodawca ma prawo stwierdzić, że usługi są świadczone na rzecz miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższy przepis Wnioskodawca stwierdza, że skoro Spółka Cypryjska nabywa w sposób stały towary na terytorium Polski, a następnie je odsprzedaje na terytorium Polski i z tytułu tej sprzedaży jest podatnikiem podatku od towarów i usług (zarejestrowanym), a nabywane usługi od Wnioskodawcy dotyczą wyłącznie tej sprzedaży, to analiza charakteru i zastosowania świadczonej usługi wskazuje, że stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Spółki Cypryjskiej, określanym na potrzeby opodatkowania usługi świadczonej przez Wnioskodawcę jest terytorium Polski. Tym samym to Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, i to on powinien wystawić fakturę z należnym podatkiem od towarów i usług w związku z wykonywaniem usługi na rzecz Spółki Cypryjskiej, bez względu na fakt, że Spółka Cypryjska nie posiada na terytorium Polski oddziału, przedstawicielstwa, zakładu, stałej placówki czy przedstawiciela podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPP2/4512-1-816/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

miejsce wykonywania czynności
IPPP3/443-139/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

miejsce wykonywania działalności
IPPP2/443-1025/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia
ITPP2/4512-275/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.