IPPP3/4512-839/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego
IPPP3/4512-839/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działanie
 3. klub sportowy
 4. marketing
 5. zawody
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, klub sportowy/klub piłkarski (dalej jako: „Klub”), jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność sportową w formie spółki akcyjnej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawiera umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami, którzy zawodowo zajmują się grą w piłkę nożną. Klub rozważa możliwość nawiązania współpracy z zawodnikami, na podstawie umów o współpracę w ramach prowadzonej przez zawodników pozarolniczej działalności gospodarczej (dalej jako: „Umowa”).

W ramach łączącej Wnioskodawcę z zawodnikami Umowy, zawodnicy zobowiązani byliby do świadczenia usług reklamowych i marketingowych realizowanych w drodze uczestniczenia we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i public relations Wnioskodawcy, w tym w szczególności poprzez: udzielenie przez zawodnika zgody na wyłączne wykorzystywanie przez Klub wizerunku zawodnika w oficjalnym stroju meczowym, treningowym bądź innym stroju Klubu, wykorzystywanie przez Klub imienia i nazwiska zawodnika, pseudonimu, autografu, biografii, wypowiedzi oraz głosu. Klub byłby uprawniony do wykorzystywania wizerunku oraz wskazanych elementów odnoszących się do zawodnika w działaniach marketingowych, w tym na stronie internetowej Klubu, jego sponsorów, partnerów, w materiałach Klubu publikowanych w prasie, książkach, transmisjach na żywo, grach komputerowych, w konkursach i akcjach promocyjnych, uczestnictwo zawodnika we wskazanych sesjach zdjęciowych i filmowych, wywiadach, których efekty będą mogły być wykorzystane w działaniach marketingowych Klubu, sponsorów, właścicieli lub innych podmiotów wskazanych przez Klub, uczestnictwo zawodnika w wydarzeniach organizowanych przez Klub, które mają na celu jego promocję, a także w wydarzeniach organizowanych przez sponsorów klubu, właścicieli lub inne podmioty wskazane przez Klub, uczestnictwo zawodnika w spotkaniach z sympatykami i kibicami Klubu, gośćmi Klubu, według wskazań Klubu.

Usługi, o których mowa powyżej, zawodnicy będą wykonywać w ramach zarejestrowanej przez siebie działalności gospodarczej, a uzyskane w ten sposób przychody traktować jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy PIT, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Zawodnik osobiście będzie opłacał zaliczkę na podatek dochodowy.

Co do zasady, Umowy zawierane z zawodnikami będą zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawodnika wobec osób trzecich za wykonywanie i rezultat czynności objętych przedmiotem umowy. Z Umowy wynikało będzie, że zawodnik będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania. Umowa nie będzie zawierać postanowień, z których wynikałoby, iż to Klub ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania zawodnika, związane z wykonywaniem Umowy lub za skutki powstałe w wyniku jej wykonania.

Z Umów łączących Wnioskodawcę z zawodnikami lub z uzyskanych od zawodników oświadczeń wynikać będzie, że wykonywane przez zawodników usługi, za które Wnioskodawca wypłacać będzie zawodnikom określone wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez zawodnika działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Zawodnicy będą zarejestrowanymi (czynnymi) podatnikami podatku od towarów i usług (w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) i na podstawie Umów będą wystawiać Klubowi faktury VAT z tytułu należnego im wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie Umowy zawartej z Klubem.

Wynagrodzenie wypłacane zawodnikom na podstawie Umowy nie będzie się ograniczać tylko do wynagrodzenia za udzielenie prawa do wykorzystania wizerunku, będzie bowiem związane z podejmowaną przez zawodników aktywnością w zakresie szeroko rozumianych działań marketingowych, a wizerunek stanowić będzie jedynie jeden z elementów tej działalności.

Usługi nabywane od zawodników na podstawie Umów, Klub będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego z wystawianych przez zawodników faktur VAT dokumentujących usługi świadczone na rzecz Klubu przez zawodników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W oparciu o art. 15 ust. 3 ustawy VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Umowy z zawodnikami nie zawierałyby postanowienia, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania zawodników, związane z wykonywaniem Umowy.

Z warunków Umowy będzie wynikało, że zawodnik będzie dysponował niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą uznać, że będzie działać jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Czynności świadczone przez zawodnika będą wykorzystywane przez Klub w pełnym zakresie do świadczenia czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w przypadku wykonywania przez zawodnika na podstawie zawartej z Klubem sportowym Umowy określającej warunki wykonywania zleconych czynności oraz wynagrodzenie, ponoszącym jednakże osobiście ryzyko i odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną przez siebie usługę, zachodzą przesłanki pozwalające uznać prowadzoną przez zawodnika piłki nożnej działalność za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś zawodnika za podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Uwzględniając, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT, wskazać należy, że na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwać będzie Wnioskodawcy w odniesieniu do faktur wystawianych przez zawodników z tytułu odpłatnego świadczenia na podstawie Umowy usług marketingowych na rzecz Wnioskodawcy, jako że usługi te pozostają w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi podejmowanymi przez Wnioskodawcę.

Reasumując wskazać należy, że wynikające z powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, gdy odliczenia dokonuje podatnik oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z tych względów, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca występując jako nabywca usług świadczonych przez zawodników, udokumentowanych fakturami VAT, wykorzystując je do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z tych też względów, z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego, niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie o obowiązkach i uprawnieniach Wnioskodawcy. Zatem, nie wywołuje ona skutków prawnych dla zawodników, tj. pozostałych uczestników Umowy.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.