IPPP2/4512-325/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi dostawa towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ nie nastąpi przekazanie lokalu usługowego na cele osobiste. Lokal jako towar, w rozumieniu ustawy, będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w sposób ciągły do celów zarobkowych, o czym świadczy planowany wynajem lokalu w ramach tzw. najmu prywatnego.
IPPP2/4512-325/15-2/BHinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. najem
  3. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty statusu podatnika VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty statusu podatnika VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz jest podatnikiem VAT czynnym. Działalność gospodarcza była i jest w całości opodatkowana i obejmuje sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (według PKD 2007 – 47.59.Z).

Wnioskodawczyni w maju 2006 roku nabyła lokal usługowy z przeznaczeniem do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup został udokumentowany fakturą VAT, podatek naliczony został w całości odliczony, jako związany z prowadzoną i opodatkowaną działalnością gospodarczą, składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni zamierza zlikwidować działalność gospodarczą, dokonując wykreślenia z CEIDG, jednakże nie złoży wyrejestrowania VAT-Z, składnik majątku w postaci lokalu użytkowego zostanie przeniesiony do majątku prywatnego celem dalszego wykorzystania do świadczenia usług najmu w ramach tzw. najmu prywatnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy likwidacja działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG) nie spowoduje utraty statusu podatnika VAT czynnego, czy wynajmując składnik majątku prywatnego Wnioskodawczyni nadal pozostanie podatnikiem VAT czynnym, gdy najem lokalu usługowego będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług... Czy w konsekwencji na Wnioskodawczyni nie będzie ciążyć obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Pomimo likwidacji działalności gospodarczej poprzez wykreślenie z CEIDG, Wnioskodawczyni może pozostać podatnikiem VAT czynnym i wykonywać czynności opodatkowane, bowiem prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT zgodnie z art. 15 ust. 2 ma szerszy zakres niż ustawa o podatku dochodowym i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i najem odnosi się do takiego stanu.

Po likwidacji działalności gospodarczej składnik majątku firmowego stanie się składnikiem majątku osobistego niezwiązanego z działalnością gospodarczą, ale też nie będzie wykorzystywany na cele osobiste – lokal usługowy jest przystosowany do wykonywania w nim tylko działalności gospodarczej i nie nadaje się do wykorzystania na cele osobiste. Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Wnioskodawczyni wynajmując lokal będzie działała w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych bez względu na na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w momencie zakończenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu działalności handlowej oraz wykreśleniu tej działalności z CEIDG, na podatniku nie będzie ciążyć obowiązek wynikający z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ nie będzie miała miejsca dostawa towarów na cele osobiste podatnika oraz nie wystąpi obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 pkt 2 w związku art. 5 ust. 3, ponieważ podatnik nadal będzie podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu art. 15 ust. 1 wykonując czynności, o których mowa w art. 15 ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 5 ust. 3 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14 (...).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa a art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6 do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W myśl art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako VAT czynnego.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy te czynności są wykonywane odpłatnie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz jest podatnikiem VAT czynnym. Działalność gospodarcza była i jest w całości opodatkowana i obejmuje sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (według PKD 2007 – 47.59.Z).

Wnioskodawczyni w maju 2006 roku nabyła lokal usługowy z przeznaczeniem do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup został udokumentowany fakturą VAT, podatek naliczony został w całości odliczony, jako związany z prowadzoną i opodatkowaną działalnością gospodarczą; składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni zamierza zlikwidować działalność gospodarczą, dokonując wykreślenia z CEIDG, jednakże nie złoży wyrejestrowania VAT-Z, składnik majątku w postaci lokalu użytkowego zostanie przeniesiony do majątku prywatnego celem dalszego wykorzystania do świadczenia usług najmu w ramach tzw. najmu prywatnego.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy likwidacja działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG) nie spowoduje utraty statusu podatnika VAT czynnego, oraz czy wynajmując składnik majątku prywatnego Wnioskodawczyni nadal pozostanie podatnikiem VAT czynnym, gdy najem lokalu usługowego będzie opodatkowany podatkiem VAT, a także czy w konsekwencji na Wnioskodawczyni nie będzie ciążyć obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Należy zauważyć, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014, poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz możne być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do ozywania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni wynajmując składnik majątku prywatnego (lokal użytkowy) będzie działała w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (wykorzystywanie lokalu usługowego przeniesionego do majątku prywatnego celem świadczenia usług najmu w ramach tzw. najmu prywatnego) bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji najem lokalu użytkowego świadczony w ramach tzw. najmu prywatnego stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni likwidując działalność gospodarczą nie utraci statusu podatnika VAT.

Uwzględniając powołane przepisy należy wskazać, że przedmiotowy lokal użytkowy, który zostanie przeniesiony do majątku prywatnego i przeznaczony na cele najmu „prywatnego”, będzie nadal wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpi dostawa towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ nie nastąpi przekazanie lokalu usługowego na cele osobiste. Przedmiotowy lokal jako towar, w rozumieniu ustawy, będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w sposób ciągły do celów zarobkowych, o czym świadczy planowany wynajem lokalu w ramach tzw. najmu prywatnego. Zatem Wnioskodawczyni będzie nadal prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji czynność wykonywana przez Wnioskodawczynię będzie świadczona w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji również oznacza to, że w opisanej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.