IPPP2/443-792/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych w prowadzonej działalności gospodarczej.
IPPP2/443-792/14-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. odzież
 3. odzież osobista
 4. podatek naliczony
 5. podatnik podatku od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych w prowadzonej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych w prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 lipca 2014 roku Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowa działalność gospodarcza to usługi dziennikarskie - w tym świadczone na wizji jako prezenter pogody.

W dniu 1 lipca 2014 roku Strona podpisała umowę z telewizją, w ramach której dokonuje opracowania materiału przygotowanego przez synoptyka wraz z przygotowaniem tekstu, który później prezentuje na antenie/wizji. Wnioskodawczyni z tego tytułu osiąga przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) i opodatkowany podatkiem od towarów i usług (dalej VAT).

Przedstawianie informacji na antenie/wizji wymaga od Strony odpowiedniej prezentacji, w tym ubioru, ułożenia fryzury i wykonania makijażu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przychodem opodatkowanym podatkiem VAT uzyskiwanym z prezentacji informacji na antenie/wizji. – w tym programu Strona może dokonać odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup odpowiednich ubrań, butów, ułożenia fryzury (usług fryzjerskich), zakup kosmetyków, usług kosmetycznych – zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami... (pyt. nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wnioskodawczyni w dniu 25 czerwca 2014 roku dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług - VAT-R. Od dnia 1 lipca 2014 roku świadczy usługi w pełni opodatkowane podatkiem VAT - jest czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z zapisem art. 86 ustawy VAT – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z regulacji tych wynika, że prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko podmiotom będącym podatnikami VAT i tylko w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi mają zostać wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jeżeli służą one czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług lub w ogóle niepodlegającym temu podatkowi, prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich nabycia nie przysługuje. Ustawa o VAT zawiera także ograniczenia w zakresie odliczania VAT przy nabyciu określonych towarów i usług, np. paliwa do napędu samochodów osobowych, usług hotelarskich, gastronomicznych, czy też wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Zatem biorąc pod uwagę fakt, że zakup kosmetyków, odpowiednich ubrań, obuwia, usług fryzjerskich i kosmetycznych stanowi koszt uzyskania przychodów i w całości związany jest (wykorzystany) do wykonania czynności opodatkowanej uznać należy, że przysługuje Stronie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych kosmetyków, ubrań, obuwia, usług fryzjerskich i kosmetycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 1 lipca 2014 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dziennikarskich - w tym usług świadczonych na wizji jako prezenter pogody.

W dniu 1 lipca 2014 r. Strona podpisała umowę z telewizją, w ramach której dokonuje opracowania materiału przygotowanego przez synoptyka wraz z przygotowaniem tekstu, który później prezentuje na antenie/wizji. Wnioskodawczyni z tego tytułu osiąga przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) i opodatkowany podatkiem od towarów i usług (dalej VAT). Przedstawianie informacji na antenie/wizji wymaga od Strony odpowiedniej prezentacji, w tym ubioru, ułożenia fryzury i wykonania makijażu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy od poniesionych wydatków na zakup odzieży, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich zakup.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych, tut. Organ stwierdza, że z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością Zainteresowanego można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów będących przedmiotem dostawy, czy też niezbędne do świadczenia usług; bezpośrednio więc wiążą się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością gospodarczą, istnieć musi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu.

Wobec tego należy stwierdzić, że zakup przez Wnioskodawczynię ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych związany jest przede wszystkim z potrzebami osobistymi Strony, a tym samym wydatki te nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki wskazane przez Wnioskodawczynię ponosi każda osoba fizyczna (oczywiście w zakresie odpowiednim do jej potrzeb i możliwości finansowych) i to niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej.

Wydatki przedstawione w rozpatrywanej sprawie są wydatkami typowo konsumpcyjnymi i nie można ich uznać za związane z prowadzoną przez Stronę działalnością gospodarczą. Ponadto odzież, buty potrzebne do nagrania poszczególnych występów w programie telewizyjnym nie stanowią kostiumu scenicznego, ani stroju artystycznego a po nagraniu mogą służyć Wnioskodawczyni do celów osobistych. Także nabywane przez Stronę kosmetyki oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne nie będą stanowić wyłącznych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niewątpliwie w wykonywanym przez Wnioskodawczynię zawodzie dbałość o wygląd zewnętrzny jest bardzo istotna, jednakże nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Wydatki związane z odpowiednim strojem czy makijażem mają charakter wydatków osobistych związanych z poprawą wizerunku i w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością gospodarczą, a tym samym z wykonywanymi przez Stronę czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zatem w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu ubrań, butów, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z tym, że ww. przedmioty i usługi nie mają związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.