IPPP2/443-1171/14-4/AO | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z zrealizowaną operacją.
IPPP2/443-1171/14-4/AOinterpretacja indywidualna
  1. agroturystyka
  2. działalność gospodarcza
  3. faktura
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem złożonym osobiście w dniu 18 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji operacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji operacji. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem złożonym osobiście w dniu 18 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 września 2014 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa na realizację operacji w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach umowy Wnioskodawczyni realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego”. Wnioskodawczyni została przyznana pomoc w wysokości 23 761,80 zł brutto. Przedmiot umowy został wykonany. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni ma obowiązek wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa z wnioskiem o płatność, do którego należy załączyć interpretację indywidualną.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) od listopada 2014 r. Wnioskodawczyni będzie się rozliczać na podstawie książki przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie figuruje w żadnej ewidencji podatników podatku VAT. Wnioskodawczyni nie zamierza się w tej ewidencji rejestrować w przyszłości.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego” nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT w zawiązku z korzystaniem przez Stronę ze zwolnienia na podstawie art. 113.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Usługi turystyczne jest podmiotem uprawnionym do odliczenia podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizacji operacji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego”...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

usługi turystyczne nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT. Zatem realizując operację „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego” w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast stosownie do art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od listopada 2014 r. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 9 września 2014 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę przyznania pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa na realizację operacji w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach umowy Wnioskodawczyni realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego”. Przedmiot umowy został wykonany. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu pn. nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Wątpliwości niniejszego wniosku dotyczą możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizacji ww. operacji.

Należy wskazać, że aby wystąpiło prawo do odliczenia VAT naliczonego musi być spełniony podstawowy warunek. Wynika on z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje tylko podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (zdefiniowanemu w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) i tylko w takim zakresie, w jakim nabywane przez tego podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku ze zrealizowaną operacją, gdyż - jak wskazała Wnioskodawczyni – towary i usługi nabywane w związku z realizacją operacji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego” nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, skoro brak jest związku nabywanych na potrzeby realizowanej operacji towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, gdyż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, jednakże - jak wskazuje – nie prowadzi działalności opodatkowanej korzystając ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega rejestracji w rejestrze podatników podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny to Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z zrealizowaną operacją. Tym samym, Wnioskodawczyni nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji operacji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych poprzez remont pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół posesji i stworzenie pracowni warsztatowej oraz Kącika Biesiadnego”.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.