IPPP1/4512-881/15-3/MP | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rozliczania podatku naliczonego zgodnie z dyspozycja art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym id 1 stycznia 2016 r.
IPPP1/4512-881/15-3/MPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. czynności opodatkowane
 3. działalność gospodarcza
 4. odliczenie podatku
 5. proporcja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja (dalej: Fundacja) jest polską osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 241 ze zm.). Fundacja jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną (m.in. w zakresie ochrony zdrowia osób chorych na nowotwory krwi) i posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.; dalej: ustawa o DPP).

Działalność Fundacji.

Celami statutowymi Fundacji są m.in.: pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz szpiku kostnego, organizowanie i zarządzanie ośrodkiem dawców szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych, rejestrowanie potencjalnych dawców.

Działalność Fundacji polega m.in. na promowaniu idei dawstwa szpiku kostnego, na rejestrowaniu dawców szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych celem walki z białaczką i innymi chorobami krwi oraz - finalnie - na koordynowaniu procedury pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych (w ramach których dawcami są osoby zarejestrowane przez Fundację). Fundacja podejmuje więc szereg działań (w tym m.in. promuje dawstwo, rejestruje potencjalnych dawców, realizuje badania potencjalnych dawców), które mają doprowadzić do przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych czy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców z zarejestrowanych w bazie Fundacji.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji.

Jeśli do Fundacji zgłasza się osoba zainteresowana pozostaniem potencjalnym dawcą (aby zachęcać ludzi do zgłaszania się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych Fundacja prowadzi intensywne działania promocyjne), Fundacja musi zapewnić (na własny koszt) przebadanie tej osoby w celu umieszczenia jej danych w bazie potencjalnych dawców szpiku/komórek macierzystych. W tym zakresie Fundacja przeprowadza badanie tzw. typizacji wstępnej (pierwotnej) pod kątem antygenów HLA (badanie krwi bądź wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka) i umieszcza dane osoby w bazie oraz rejestrach potencjalnych dawców (na własny koszt). Typizacja wstępna jest niezbędna, aby możliwe było zarejestrowanie danego potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców (i ewentualne doprowadzenie do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych). Poza umieszczeniem danych osoby w bazie potencjalnych dawców Fundacja prowadzi ciągłą aktualizację danych osobowych oraz danych wrażliwych (np. informacje o chorobach) aby finalnie doprowadzić do ewentualnego pobrania komórek. Rejestracja potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego a co za tym idzie wykonanie typizacji wstępnej nie gwarantują, że ostateczne pobranie komórek lub szpiku zostanie przeprowadzone. Niemniej jednak z uwagi na różnorodność ludzkiego kodu genetycznego , liczebność bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego ma istotne znaczenie w celu zwiększenia szansy na znalezienie zgodnego dawcy dla chorego.

Anonimowe dane dawców dostępne w bazie, które są przekazywane do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Poltransplantu stanowią podstawę do zapytań zgłaszanych przez placówki medyczne (rejestry dawców, ośrodki transplantacyjne, ośrodki poszukujące) na całym świecie, zainteresowane pobraniem). W związku z tymi zapytaniami, Fundacja może organizować dodatkowe badania medyczne potwierdzające wcześniej wykonaną typizację (tzw. typizacja potwierdzająca), jak również organizować pobrania (koordynację pobrań szpiku kostnego / krwiotwórczych komórek macierzystych na zlecenie Fundacji w ośrodkach pobierających, współpracujących z Fundacją. W tych przypadkach Fundacja ponosi określone koszty, które (po doliczeniu właściwej marży) refakturuje na odpowiednie placówki medyczne.

Przychody i koszty w działalności Fundacji.

W związku z opisaną powyżej działalnością, Fundacja zasadniczo uzyskuje dwa rodzaje przychodów:

 • darowizny (w tym wpłaty gotówkowe, wpłaty na konto Fundacji oraz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego organizacjom pożytku publicznego),
 • przychody z działalności odpłatnej (wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz placówek medycznych dotyczące koordynacji tzw. typizacji potwierdzającej czy koordynacji pobrań, podlegające opodatkowaniu VAT).

Powyższe przychody są przeznaczane przez Fundację na finansowanie m.in. następujących wydatków:

 • wydatki na koordynację pobrań,
 • wydatki na typizację wstępną i potwierdzającą,
 • wydatki związane z rejestracją i aktualizacją bazy potencjalnych dawców,
 • wydatki marketingowe związane z organizacją kampanii informacyjnych i promujących dawstwo szpiku kostnego,
 • wydatki związane z prowadzonymi projektami pacjenckimi,
 • wydatki administracyjne (m.in. na obowiązkowe szkolenia pracowników i utrzymanie bazy danych i utrzymanie biura).

Powyższe wydatki są obciążone polskim VAT. Część z nich jest bezpośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na koordynację pobrań, wydatki na typizację potwierdzającą), gdyż stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Fundacji za świadczenie usług opodatkowanych VAT; część natomiast jest pośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe, wydatki administracyjne), gdyż nie jest „refakturowana” na konkretnych klientów Fundacji (placówki medyczne). Niemniej jednak, całość wydatków ponoszonych przez Fundację jest kluczowa dla osiągania przez Fundację przychodów podlegających opodatkowaniu VAT (np. bez typizacji wstępnej i rejestracji potencjalnego dawcy nie będzie możliwości finalnego doprowadzenia do pobrania, bez promocji idei dawstwa szpiku kostnego oraz edukacji nie będą rejestrować się potencjalni dawcy).

Działalność Fundacji z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego.

Z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego, działalność edukacyjna i informacyjna (promocja), pozyskiwanie potencjalnych dawców (typizacja wstępna) oraz zarządzanie bazami danych jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze nieodpłatnym. Natomiast działalność obejmująca koordynację typizacji potencjalnego dawcy, badań czynników zakaźnych czy pobrania materiału przeszczepowego (tj. koordynacja pobrania) jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze odpłatnym, która ze względu na odpłatność jest raportowana (dla celów pożytku publicznego) jako działalność gospodarcza.

Działalność Fundacji z perspektywy regulacji w zakresie VAT.

Z perspektywy regulacji w zakresie VAT, Fundacja jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz deklaruje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). Wynika to z faktu, iż zgodnie z indywidualną interpretacją prawa podatkowego otrzymaną przez Fundację, odpłatna działalność statutowa realizowana przez Fundację (tj. koordynacja pobrania i typizacja potwierdzająca) stanowi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (według podstawowej stawki VAT). Innymi słowy, obciążając placówki medyczne za wykonane świadczenia (refakturując koszty koordynacji pobrania i typizacji potwierdzającej), Fundacja wystawia faktury z polskim VAT bądź faktury bez polskiego VAT, jeśli są to placówki zagraniczne.

Z perspektywy regulacji w zakresie VAT, Fundacja jest traktowana, jako podatnik VAT, który podejmuje szereg czynności mających doprowadzić do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych, w efekcie czego Fundacja deklaruje sprzedaż opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). Dlatego też, wydatki ponoszone przez Fundację na czynności przygotowawcze i administrację, tj. typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura, są przez Fundację traktowane jako wydatki związane z działalnością opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). VAT od tego typu wydatków jest odliczany przez Fundację, prawidłowość czego została potwierdzona w interpretacji prawa podatkowego wydanej dla Fundacji.

W związku z nadchodzącymi zmianami w VAT, niniejszym wnioskiem o interpretację podatkową, Fundacja chce potwierdzić, możliwość pełnego odliczania VAT od wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję oraz na utrzymanie biura na zasadach obecnych, tj. bez konieczności stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Fundacja nie będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT do VAT naliczonego od wydatków poniesionych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Fundacji, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Fundacja nie będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT do VAT naliczonego od wydatków poniesionych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Jak stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego (podlegającego odliczeniu) ustala się w oparciu o wartości wynikające m.in. z faktur zakupowych, czy importu usług.

W przedmiotowej sytuacji nie ulega wątpliwości, że wydatki na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura ponoszone przez Fundację pozostają w związku z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT (tj. świadczeniem usług opodatkowanych VAT) wykonywanymi przez Fundację. Jeśli bowiem wykonanie przez Fundację czynności opodatkowanych VAT (tj. typizacja potwierdzająca na rzecz placówki medycznej czy koordynacja pobrania) jest uzależnione od poniesienia powyższych wydatków, to VAT naliczony na tych wydatkach podlega odliczeniu (co zresztą potwierdzono w interpretacji indywidualnej wydanej w sprawie Fundacji). Dlatego też, kwoty VAT naliczonego wynikające z faktur zakupowych czy importu usług (dotyczące powyższych wydatków) stanowią podstawę do odliczenia VAT po stronie Fundacji.

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2016 r., do ustawy o VAT zostanie wprowadzony przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z pewnymi wyjątkami), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Powyższy przepis stanowi ograniczenie odliczenia VAT, w odniesieniu do tych towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatników zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dla innych celów (dla celów działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT).

W ocenie Fundacji, przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania w jej przypadku, w szczególności w odniesieniu do wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura. Wszystkie te wydatki pozostają bowiem w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą i nie są wykorzystywane dla innych celów niż prowadzona działalność gospodarcza.

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Fundacja jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny. Bycie podatnikiem wynika z faktu, że Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu regulacji w zakresie VAT.

Zdaniem Fundacji, pomimo iż jest podmiotem pożytku publicznego, to z perspektywy przepisów w zakresie VAT, realizuje ona wyłącznie działalność gospodarczą. Całość aktywności podejmowanych przez Fundację finalnie ma bowiem prowadzić do realizacji pobrań krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego (niewątpliwie stanowiących działalność gospodarczą opodatkowaną VAT), stąd całość jej aktywności powinna być traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT. Z perspektywy VAT, jeśli dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w pewnym zakresie, to powinien być traktowany, jako podatnik od całości aktywności. W efekcie całość jego aktywności powinno być traktowane, jako działalność gospodarcza (podlegająca opodatkowaniu VAT).

Takie stanowisko wynika m.in. z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. z wyroku w sprawie C-62/12 (Galin Kostov). W orzeczeniu tym wskazano, że na sytuację podatnika należy patrzeć szeroko - jeśli dana aktywność została uznana za działalność gospodarczą podatnika, to każda działalność tego podatnika (nawet sporadyczna) będzie traktowana jako element prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli jest się podatnikiem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to całość aktywności podejmowanych przez podatnika powinna być traktowana jako działalność gospodarcza (opodatkowana VAT).

Na powyższe konkluzje nie może wpłynąć fakt, że z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą. Definicje działalności statutowej czy gospodarczej dla potrzeb pożytku publicznego i VAT diametralnie się różnią i nie sposób ich porównać. Czynności, które z perspektywy pożytku publicznego stanowią działalność statutową, z perspektywy VAT mogą stanowić działalność gospodarczą. Z perspektywy VAT całość aktywności podejmowanych przez Fundację (które na gruncie pożytku publicznego są działalnością statutową) ma prowadzić do finalnego efektu, jakim jest pobranie, w związku z czym Fundacja deklaruje sprzedaż opodatkowaną VAT (z tytułu koordynacji pobrania). Dlatego dla potrzeb VAT, całość aktywności Fundacji powinna być traktowana, jako działalność gospodarcza. Całość aktywności jest bowiem realizowana dla głównego celu (jednego celu) jakim jest doprowadzenie do pobrania, co w efekcie skutkuje wystąpieniem działalności gospodarczej w postaci sprzedaży opodatkowanej VAT po stronie Fundacji (m.in. z tytułu koordynacji pobrania).

Związek wydatków z działalnością gospodarczą.

Z perspektywy VAT całość aktywności Fundacji powinna być traktowana, jako działalność gospodarcza. Stąd wydatki, jakie ponosi Fundacja są zasadniczo związane wyłącznie z działalnością gospodarczą (w rozumieniu VAT) i nie są związane z żadną inną działalnością czy z żadnymi innymi celami. Poniesienie tych wydatków nie ma bowiem innego celu, jak doprowadzenie do pobrania, co będzie skutkować działalnością opodatkowaną po stronie Fundacji.

Dlatego też, zarówno wydatki na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy dawców, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz administrację są ponoszone przez Fundację w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i dla realizacji celów działalności gospodarczej (dla przeprowadzenia koordynacji pobrania), to VAT naliczony od tych wydatków powinien być uznany jako związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd VAT naliczony od tych wydatków powinien podlegać odliczeniu bez uwzględniania ograniczeń określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z pózn. zm. - dalej ustawa; w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Zgodnie z art. 86 ust. 2d, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy działalność Fundacji polega m.in. na promowaniu idei dawstwa szpiku kostnego, na rejestrowaniu dawców szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych celem walki z białaczką i innymi chorobami krwi oraz - finalnie - na koordynowaniu procedury pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych (w ramach których dawcami są osoby zarejestrowane przez Fundację). Fundacja podejmuje więc szereg działań (w tym m.in. promuje dawstwo, rejestruje potencjalnych dawców, realizuje badania potencjalnych dawców), które mają doprowadzić do przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych czy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców z zarejestrowanych w bazie Fundacji. W tym zakresie Fundacja przeprowadza badanie tzw. typizacji wstępnej (pierwotnej) pod kątem antygenów HLA (badanie krwi bądź wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka) i umieszcza dane osoby w bazie oraz rejestrach potencjalnych dawców (na własny koszt). Typizacja wstępna jest niezbędna, aby możliwe było zarejestrowanie danego potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców (i ewentualne doprowadzenie do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych). Poza umieszczeniem danych osoby w bazie potencjalnych dawców Fundacja prowadzi ciągłą aktualizację danych osobowych oraz danych wrażliwych (np. informacje o chorobach) aby finalnie doprowadzić do ewentualnego pobrania komórek. Rejestracja potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego a co za tym idzie wykonanie typizacji wstępnej nie gwarantują, że ostateczne pobranie komórek lub szpiku zostanie przeprowadzone. Niemniej jednak z uwagi na różnorodność ludzkiego kodu genetycznego , liczebność bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego ma istotne znaczenie w celu zwiększenia szansy na znalezienie zgodnego dawcy dla chorego.

Anonimowe dane dawców dostępne w bazie, które są przekazywane do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Poltransplantu stanowią podstawę do zapytań zgłaszanych przez placówki medyczne (rejestry dawców, ośrodki transplantacyjne, ośrodki poszukujące) na całym świecie, zainteresowane pobraniem). W związku z tymi zapytaniami, Fundacja może organizować dodatkowe badania medyczne potwierdzające wcześniej wykonaną typizację (tzw. typizacja potwierdzająca), jak również organizować pobrania (koordynację pobrań szpiku kostnego / krwiotwórczych komórek macierzystych na zlecenie Fundacji w ośrodkach pobierających, współpracujących z Fundacją. W tych przypadkach Fundacja ponosi określone koszty, które (po doliczeniu właściwej marży) refakturuje na odpowiednie placówki medyczne.

Z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego, działalność edukacyjna i informacyjna (promocja), pozyskiwanie potencjalnych dawców (typizacja wstępna) oraz zarządzanie bazami danych jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze nieodpłatnym. Natomiast działalność obejmująca koordynację typizacji potencjalnego dawcy, badań czynników zakaźnych czy pobrania materiału przeszczepowego (tj. koordynacja pobrania) jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze odpłatnym, która ze względu na odpłatność jest raportowana (dla celów pożytku publicznego) jako działalność gospodarcza.

Fundacja ponosi wydatki obciążone podatkiem VAT. Część z nich jest bezpośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na koordynację pobrań, wydatki na typizację potwierdzającą), gdyż stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Fundacji za świadczenie usług opodatkowanych VAT; część natomiast jest pośrednio związana z przychodami Fundacji, (tj. wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe, wydatki administracyjne). Niemniej jednak, całość wydatków ponoszonych przez Fundację jest kluczowa dla osiągania przez Fundację przychodów podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z nadchodzącymi zmianami w VAT, niniejszym wnioskiem o interpretację podatkową, Fundacja chce potwierdzić, możliwość pełnego odliczania VAT od wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję oraz na utrzymanie biura bez konieczności stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji w której nabywane są towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie Fundacja podejmuje szereg czynności mających doprowadzić do finalnego efektu w postaci przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców zarejestrowanych w bazie Fundacji. W tym celu Fundacja ponosi szereg wydatków na czynności przygotowawcze (wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców) które pośrednio związane są z działalnością opodatkowaną Fundacji .

Aby dana osoba stała się potencjalnym dawcą, a ostatecznie dawcą rzeczywistym (co dla Fundacji oznacza wystąpienie sprzedaży opodatkowanej VAT) musi przejść odpowiednie badania tzw. typizację wstępną. W momencie dokonywania typizacji wstępnej nie jest pewne czy dany potencjalny dawca stanie się dawcą rzeczywistym, niemniej jednak intencją i zamiarem Fundacji jest aby każdy potencjalny dawca stał się dawcą rzeczywistym.

Aby dana osoba stała się potencjalnym dawcą, a finalnie dawcą faktycznym Fundacja musi przede wszystkim dotrzeć do takiej osoby, a ona musi wyrazić chęć pozostania dawcą. Dlatego też, wydatki związane z promocją idei dawstwa szpiku kostnego, wydatki związane z rekrutacją dawców i ich rejestracją stanowią podstawowy krok do dokonania sprzedaży opodatkowanej VAT. Bez osób zainteresowanych byciem dawcą Wnioskodawca nie mógłby prowadzić działalności w zakresie organizacji i koordynacji przeszczepień.

Rejestracja potencjalnych dawców w bazie danych dawców nie jest jedynym etapem związanym ze sprzedażą. W celu bowiem dokonania sprzedaży opodatkowanej Fundacja musi także cały czas monitorować status dawców (adresy zamieszkania, stan zdrowia itp.), gdyż w przeciwnym przypadku mogłaby nie być w stanie znaleźć dawcy, pomimo wpisu do bazy. Tylko aktualne dane zapewniają Fundacji możliwość szybkiej i sprawnej organizacji i koordynacji przeszczepień.

W konsekwencji, ponoszone przez Fundację wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe czy wreszcie wydatki administracyjne (związane m.in. z obowiązkowymi szkoleniami pracowników, utrzymaniem bazy danych oraz utrzymaniem biura Fundacji) pośrednio związane są z realizacją głównego i jedynego celu, jakim jest doprowadzenie do przeszczepu, co w efekcie skutkuje wystąpieniem po stronie Fundacji działalności gospodarczej w postaci sprzedaży opodatkowanej .

W analizowanej sprawie nabywane towary i usługi nie mają związku z innymi czynnościami niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Spółkę nie służą sferze wykraczającej poza działalność gospodarczą Fundacji. Zatem należy uznać, że art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć wpływu na sposób rozliczania przez Fundację podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.