IPPP1/4512-1145/15-4/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów, dokonanych od dnia rozpoczęcia współpracy, związanych z realizacją inwestycji w kompleks, zarządzaniem i administrowaniem kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, ze względu na możliwość ich bezpośredniego przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
IPPP1/4512-1145/15-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. odliczenie częściowe
 3. współczynnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 stycznia 2016 r. (data doręczenia 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów, dokonanych od dnia rozpoczęcia współpracy, związanych z realizacją inwestycji w kompleks, zarządzaniem i administrowaniem kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, ze względu na możliwość ich bezpośredniego przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów, dokonanych od dnia rozpoczęcia współpracy, związanych z realizacją inwestycji w kompleks, zarządzaniem i administrowaniem kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, ze względu na możliwość ich bezpośredniego przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 stycznia 2016 r. (data doręczenia 7 stycznia 2016 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest kościelną osobą prawną działającą na podstawie m.in. (a.) stosownych przepisów prawa kanonicznego, (b.) Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 58, poz. 318), (c.) ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.), czy (d.) Statutu. Centrum podlega Arcybiskupowi X., przez którego zostało erygowane, a osobowość prawną nabyło na podstawie stosownego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT i składa deklaracje dla celów tego podatku. Dochód uzyskiwany z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności podlegającej VAT może być wykorzystywany jedynie na działalność statutową Centrum. Jednocześnie, Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionych od VAT.

Nadrzędnym zadaniem Centrum było, zgodnie z pierwotną treścią Statutu, ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości. Dotychczas, cel ten był realizowany, w głównej mierze, poprzez budowę zaplecza materialnego w Kompleksie (dalej: „Kompleks”), w tym finansowanie konkretnych zadań związanych z budową Świątyni. Przy czym, właścicielem nieruchomości objętej ww. budową nie jest Wnioskodawca, a podmiot trzeci (dalej: „Właściciel”).

Wnioskodawca realizował dotąd swoje cele również poprzez:

 • wspieranie działalności powstającego w ramach Świątyni Muzeum (dalej: „Muzeum”) - powołanego do życia dekretem Arcybiskupa - w szczególności poprzez udzielanie Muzeum wsparcia finansowego;
 • organizowanie lub współorganizowanie spotkań, koncertów związanych z przedmiotem swojej działalności, jak również wspieranie inicjatyw, których cel i przesłanie są zbieżne z przedmiotem działalności Wnioskodawcy.

Środki pieniężne na realizowanie zadań Wnioskodawcy uzyskiwane były i będą w szczególności z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych;
 • dochodów z własnej działalności gospodarczej.

Trwający od kilku lat proces budowy Kompleksu zbliża się ku końcowi - zrealizuje się więc w praktyce podstawowy - zgodnie z dotychczasowym Statutem - cel istnienia Wnioskodawcy.

Część Kompleksu, która w pierwszej kolejności została wybudowana i wstępnie wykończona, jest już użytkowana (w ten sposób, przykładowo, Wnioskodawca uzyskał możliwość rozpoczęcia funkcjonowania Panteonu i uzyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na dalszą budowę Kompleksu dzięki sprzedaży biletów za wstęp). Powyższe było możliwe, ponieważ użytkowanie wskazanej części Kompleksu nie stało na przeszkodzie kontynuowaniu dalszych prac budowlanych.

Aktualnie, wciąż będący w budowie Kompleks powinien zostać w niedługiej perspektywie czasowej w całości dopuszczony do użytkowania przez właściwe organy nadzoru budowlanego. Z chwilą zakończenia budowy zmieni się status nieruchomości, na której zlokalizowany jest Kompleks. Z formalno-prawnego punktu widzenia nieruchomość z „budowy w toku” stanie się nieruchomością zabudowaną. Zakończenie procesu budowlanego nie będzie oznaczać zakończenia procesu inwestycyjnego, choć umożliwi wykorzystanie całej przestrzeni Kompleksu do działań zgodnych z wolą Właściciela. Niezależnie, konieczne będzie w dalszym ciągu prowadzenie szeregu prac o charakterze wykończeniowym.

Dopuszczenie do użytkowania Kompleksu spowoduje po stronie Właściciela konieczność „uruchomienia”, a następnie utrzymania pod względem funkcjonalnym Kompleksu. Należy przez to rozumieć w szczególności zawarcie odpowiednich umów na dostawę i odbiór mediów, ochronę, sprzątanie, odśnieżanie, konserwację, etc. Niezbędne będzie również założenie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji czy przeprowadzanie obligatoryjnych przeglądów. Ponadto, konieczne będzie bieżące zarządzanie Kompleksem - gospodarowanie powierzchnią nieruchomości, w tym oddawanie jej do korzystania osobom trzecim, zapewnienie by oddane do korzystania osobom trzecim części Kompleksu nie zostały zniszczone i by nadawały się do użytku. Kompleks będzie musiał również być serwisowany, przez co w szczególności należy rozumieć usuwanie ujawniających się ewentualnie wad i usterek w ramach udzielonych przez wykonawców gwarancji jakości i rękojmi za wady. Konieczny stanie się również nadzór i koordynacja prac wykończeniowych, tak by prowadzone prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania przede wszystkim Świątyni, a nadto nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w niej przebywających i bezpieczeństwa samej Świątyni.

Obowiązki związane z funkcjonowaniem Kompleksu powinny być wykonywane przez Właściciela. Jednakże, zgodnie z art. 61 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), Właściciel zamierza przenieść je na zarządcę nieruchomości.

Mając na uwadze kluczowy charakter zaangażowania Centrum w zakończenie budowy Kompleksu (dalej: „Inwestycja”) i jego przyszłe funkcjonowanie, Wnioskodawca wraz z Właścicielem zamierzają uzgodnić nowy zakres zaangażowania Centrum, który zacząłby obowiązywać począwszy od ustalonego wspólnie z Właścicielem dnia, gdy warunki i zasady świadczenia usług zostaną zaakceptowane przez obie strony (dalej: „Dzień Rozpoczęcia Współpracy”).

Zakładane jest, że Centrum pełnić będzie funkcję administratora końcowego etapu prac nad Kompleksem (tj. w zakresie realizacji Inwestycji), podmiotu zarządzającego Kompleksem oraz inwestora zastępczego (stosowne zmiany znalazłyby odzwierciedlenie również w Statucie Wnioskodawcy).

W powyższym zakresie, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, Wnioskodawca miałby szereg obowiązków wskazanych w umowie zawartej z Właścicielem, m.in.:

 • zakończenie prac budowlanych dotyczących:
  • elewacji zewnętrznej (konstrukcja stalowa i montaż portali wejściowych, konstrukcja drzwi, elewacji, szklenia, wykonania dachu kaplic, elewacji, szklenia zakrystii);
  • wnętrza (wykonanie ogrzewania podłogowego i wentylacji, posadzki, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, akustyki i konstrukcji stalowej elementów komunikacji kopuły, wykończenia zgodnego z potrzebami użytkowania budynku);
  • otaczającego terenu (wykonanie oświetlenia, toalety zewnętrznej z izolacjami, dróg, parkingów, chodników i posadzek zewnętrznych).
 • organizację wykorzystania przestrzeni Kompleksu (pomimo trwających prac budowlanych - w zakresie, w jakim jest to możliwe, oraz po ich zakończeniu);
 • odpowiedzialność za utrzymywanie relacji z najemcami / użytkownikami Kompleksu;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania Kompleksu;
 • wykończenie i urządzenie Kompleksu do przyjętych funkcji, w tym zgodnych z potrzebami najemców.

Sformułowanie nowych praw i obowiązków Centrum stanowić będzie nowy rozdział w dotychczasowym modelu działalności Wnioskodawcy. Poza dotychczasowymi działaniami ukierunkowanymi na ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości, Wnioskodawca podejmie się szeregu działań o czysto gospodarczym charakterze.

Za wypełnienie swoich obowiązków Wnioskodawcy przysługiwać będzie ze strony Właściciela stosowne wynagrodzenie.

Jednocześnie, Właściciel przyznałby Centrum prawo do pobierania przychodów od podmiotów trzecich w związku z prowadzoną działalnością zarządcy Kompleksu (np. w związku z zawieranymi umowami najmu). Zdaniem stron, taka konstrukcja wynagrodzenia Wnioskodawcy prowadzić powinna do zwiększenia efektywności działań zarządcy pod kątem zagospodarowania Kompleksu.

Jak wskazano, elementem praw i obowiązków Wnioskodawcy będzie kooperacja z przyszłymi najemcami Kompleksu. W tym zakresie, planowane jest przede wszystkim zawarcie umowy pomiędzy Centrum a Parafią, która wyraziła chęć korzystania ze Świątyni. Na mocy ustaleń, Parafii zostanie oddana do wieloletniego używania część Kompleksu, uprzednio dostosowana do jej potrzeb, a wskazana parafia stanie się jednym z głównych najemców / użytkowników Kompleksu w zakresie wykonywanych przez nią zadań sakralnych - taka potrzeba ww. parafii podyktowana jest faktem, iż w przeciwieństwie do praktycznie wszystkich parafii istniejących w Polsce, Parafia nie posiada własnej nieruchomości (której jest właścicielem), na terenie której prowadzić mogłaby działalność sakralną. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, natomiast - mając na uwadze fakt, iż parafie w Polsce wykorzystują zazwyczaj dany obiekt (kościół) przez kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat - celem zawartej umowy będzie utrzymywanie kooperacji przez znacznie dłuższy okres czasu, niż ma to miejsce w standardowych umowach o udostępnienie do używania powierzchni podmiotowi komercyjnemu. Umowa przewidywać będzie wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za świadczone usługi.

W konsekwencji planowanych zmian, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy cały teren Kompleksu będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej, w szczególności poprzez:

 • sprzedaż biletów do Panteonu, prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Świątyni;
 • sprzedaż detaliczną książek, dewocjonaliów, koszulek, medali w pawilonie handlowym prowadzonym przez Wnioskodawcę, znajdującym się na terenie Kompleksu;
 • sprzedaż biletów wstępu do Teatru prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Kompleksu;
 • szeroko rozumianą działalność promocyjną / marketingową w ramach wykonywania umów sponsoringowych, związaną z Kompleksem (np. umieszczanie logotypów sponsorów Wnioskodawcy na dystrybuowanych przez Wnioskodawcę materiałach; zawieszania materiałów sponsorów na ogrodzeniu otaczającym Kompleks; umieszczania materiałów dotyczących sponsorów na stronie internetowej Wnioskodawcy promującej Kompleks);
 • najem części powierzchni Kompleksu / oddanie do używania za wynagrodzeniem — przede wszystkim, najem powierzchni na cele istniejącego Muzeum czy prowadzenia pawilonu handlowego, najem miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu; najem powierzchni dla celów operatorów sieci komórkowych, oddanie do używania pozostałej części powierzchni Kompleksu Parafii na cele realizowania przez Parafię misji ewangelizacji;
 • traktowanie całej powierzchni Kompleksu jako nieruchomości służącej do wykonywania czynności opodatkowanych zleconych Wnioskodawcy przez Właściciela.

Dodatkowo, ze względu na chęć zwiększenia dochodów Wnioskodawcy, które przeznaczone by zostały na realizację celów statutowych, Centrum zamierza również m.in. zakupić, a następnie wynajmować namiot przeznaczony do organizacji imprez kulturalnych.

Jest również zakładane, że Wnioskodawca uzyska prawo do wykorzystywania znaku / wizerunku Świątyni. Dzięki temu, możliwe będzie dodatkowe rozszerzenie działalności Centrum np. o sprzedaż produktów z umieszczonym wizerunkiem Świątyni.

Również w związku z wykonywaniem powyższych czynności, Wnioskodawca otrzymywać będzie wynagrodzenie od kupujących / usługobiorców.

Jednocześnie, w celu realizacji ww. czynności w ramach prowadzonej działalności, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, Wnioskodawca ponosił będzie szereg wydatków dotyczących wykonywanych działań (przykładowo: zakup towarów i usług dla potrzeb realizacji Inwestycji w Kompleks, zakup towarów i usług na potrzeby dostosowania Kompleksu do potrzeb poszczególnych najemców / użytkowników - o ile warunkować to będzie podjęcie współpracy, nabycie usług ogólnych - np. mediów, usług ochrony - wykorzystywanych w Kompleksie, doradztwo w zakresie ustrukturyzowania warunków planowanych umów najmu / użytkowania, zakup odsprzedawanych towarów).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że z uwagi na aktualny stan prac nad Kompleksem, wydatki, jakie Centrum powinno ponosić to przede wszystkim koszt zakupu:

 • usług budowlanych związanych z wykonaniem ogrzewania podłogowego i wentylacji (z uwzględnieniem wymagań części najemców), posadzki wewnętrznej (z uwzględnieniem wymagań części najemców);
 • usług budowlanych związanych z wykończeniem konstrukcji stalowych portali wejściowych, dopracowaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej (z uwzględnieniem wymagań części najemców);
 • usług budowlanych w celu zagospodarowania terenu zewnętrznego Kompleksu (wykonanie oświetlenia, toalet zewnętrznej z izolacjami, dróg, parkingów, chodników i posadzek zewnętrznych);
 • usług dzierżawy/ najmu/ udostępnienia niezbędnego sprzętu (np. rusztowania);
 • usług świadczonych przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru, architektów, specjalistów technicznych, obsługi geodezyjnej, ochrony terenu budowy;
 • ogólnych towarów i usług związanych kontynuacją budowy (dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi sprzątające).

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wciąż będący w budowie Kompleks we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Centrum dążyć będzie do skalkulowania wynagrodzenia należnego za poszczególne czynności wykonywane przez Centrum oraz uzyskiwania strumieni przychodowych w taki sposób, by oczekiwane wpływy w dłuższej perspektywie czasowej, co najmniej pokryły wydatki poniesione na zakończenie budowy Kompleksu oraz bieżące koszty prowadzonej przez Centrum działalności.

W odniesieniu do przyszłych ustaleń z Właścicielem, Centrum zamierza skalkulować swoje wynagrodzenie za świadczone usługi z uwzględnieniem zaangażowania personelu Centrum w prace na rzecz Właściciela, innych kosztów ponoszonych na wykonanie umowy, planowanych korzyści uzyskanych z innych źródeł dzięki współpracy z Właścicielem. Jednocześnie, Właściciel będzie uprawniony do weryfikacji kosztów ponoszonych przez Centrum na wykonanie umowy, w tym kosztów kontynuacji budowy Kompleksu przez Centrum.

Ponadto, dzięki umowie zawartej z Właścicielem, Centrum będzie miało wiele możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów objętych VAT, w tym z najmu powierzchni Kompleksu, z organizowanych na terenie Kompleksu wydarzeń, z prowadzanego na terenie Kompleksu Panteonu oraz Teatru, z działalności sponsorskiej, której zakres wzmocniony wykorzystywaniem nazwy Kompleksu czy znaków charakterystycznych Kompleksu.

Wnioskodawca będzie zawierał umowy najmu we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Umieszczenie w umowach najmu (bądź umowach typu dzierżawa/ udostępnienie), jakie zawierać będzie Centrum, informacji o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy zależeć będzie od ustaleń z danym najemcą. Jednak, mając na uwadze planowany, różnorodny zakres najmu, jaki ujęty będzie w poszczególnych umowach:

 • umowa najmu powierzchni na cele Muzeum, umowa najmu powierzchni dla celów operatorów sieci komórkowych, umowy z najemcami miejsc parkingowych - mogą zasadniczo zawierać informacje o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy;
 • umowa najmu powierzchni dla celów prowadzenia pawilonu handlowego, umowa oddania do używania powierzchni Parafii -powinny zawierać informację o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy.

Centrum dążyć będzie do skalkulowania wynagrodzenia należnego za poszczególne czynności wykonywane przez Centrum oraz uzyskiwania strumieni przychodowych w taki sposób, by oczekiwane wpływy w dłuższej perspektywie czasowej, co najmniej pokryły wydatki poniesione na zakończenie budowy Kompleksu oraz bieżące koszty prowadzonej przez Centrum działalności.

Mając na uwadze charakterystykę usług najmu, dla których konieczne może być poniesienie szczególnych nakładów zgodnych z oczekiwaniem najemcy, strumień przychodów należnych dla Centrum z tytułu świadczonych usług najmu będzie powiązany z nakładami, jakie zostaną poniesione przez Centrum zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od Dnia Rozpoczęcia Współpracy Centrum będzie uprawnione na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z zakupów, dokonanych od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w pełnej wysokości, ze względu na możliwość ich bezpośredniego przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy Centrum będzie uprawnione na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z zakupów, dokonanych od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w pełnej wysokości, ze względu na możliwość ich przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt i lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, na podstawie uchwalonego już art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik tego podatku oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT i składa deklaracje dla celów tego podatku. Wymagania formalne umożliwiające dokonanie odliczenia są więc spełnione.

Jednocześnie, należy stwierdzić, iż zgodnie ze statutem Centrum, jest ono podmiotem realizującym zarówno działalność o charakterze gospodarczym (co do zasady - podlegającą opodatkowaniu VAT), jak i działalność pozostającą poza systemem VAT niezwiązaną z działalnością opodatkowaną VAT, w szczególności w zakresie działalności mającej na celu wspieranie inicjatyw związanych z ukazywaniem wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości.

W konsekwencji prowadzenia działalności o tzw. mieszanym charakterze, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzymuje środki pieniężne, przeznaczone na realizację zadań statutowych, środki pieniężne z różnych źródeł, w szczególności z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych;
 • dochodów z własnej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, co do zasady, nie można wykluczyć, iż część wydatków, ponoszonych przez Wnioskodawcę, może być wykorzystywana zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą, realizowanych na podstawie Statutu, a ich przypisanie w całości do działalności gospodarczej Centrum może nie być możliwe. Powyższe okoliczności wskazują, iż w stosunku do niektórych z nabywanych przez Wnioskodawcę towarów lub usług, związanych z całokształtem jego działalności (tj. zarówno z działalnością opodatkowaną VAT, jak i niezwiązaną z działalnością podlegającą opodatkowaniu), może istnieć konieczność stosowania tzw. sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r.). Wnioskodawca pragnie jednakże podkreślić, iż jego zdaniem tego rodzaju wydatki nie są objęte niniejszym wnioskiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, co do opisanych wydatków, związanych z zakańczaniem prac budowlanych, tj. realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, nie znajdzie jednak zastosowanie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W szczególności, należy stwierdzić, iż przepisy te stosowane są wyłącznie w przypadku wydatków, które wykorzystywane są przez podatnika zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą (z wyjątkiem celów osobistych). Jak wynika natomiast z opisu stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na realizację Inwestycji w Kompleks, zarządzanie i administrowanie Kompleksem, jak i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, będą w całości wykorzystywane przez Centrum do działalności, którą Wnioskodawca opodatkowuje VAT (np. podnajem / oddanie do używania za wynagrodzeniem, sprzedaż biletów, czy książek, świadczenie usług na rzecz Właściciela). W tej sytuacji, w przypadku Wnioskodawcy, należy więc uznać, iż od Dnia Rozpoczęcia Współpracy możliwe będzie bezpośrednie przyporządkowanie towarów i usług, nabytych w celu realizacji Inwestycji, w całości do działalności gospodarczej, prowadzonej przez Centrum.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w jego przypadku, jeśli chodzi o zakupy związane z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy (oraz - ze względu na zmiany legislacyjne - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) nie będą miały zastosowania przepisy mające na celu stosowanie tzw. prewspółczynnika, na mocy którego podatnicy będą uprawnieni jedynie do częściowego odliczenia kwot VAT naliczonego, związanego z wydatkami wykorzystywanymi w tzw. celach mieszanych (tj. na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem celów osobistych).

Innymi słowy, w zakresie realizacji Inwestycji w Kompleks, zarządzania i administrowania Kompleksem, jak i pełnienia funkcji inwestora zastępczego, Centrum będzie działać tylko jako podatnik, wykonujący świadczenia podlegające VAT. W szczególności, jak wskazano w treści wniosku, Wnioskodawca planuje realizować sprzedaż w następującym zakresie:

 • sprzedaż biletów do Panteonu, prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Kompleksu;
 • sprzedaż detaliczną książek, dewocjonaliów, koszulek, medali w pawilonie handlowym prowadzonym przez Wnioskodawcę, znajdującym się na terenie Kompleksu;
 • sprzedaż biletów wstępu do Teatru prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Kompleksu;
 • szeroko rozumianą działalność promocyjną / marketingową w ramach wykonywania umów sponsoringowych, związaną z Kompleksem (np. umieszczanie logotypów sponsorów Wnioskodawcy na dystrybuowanych przez Wnioskodawcę materiałach; zawieszania materiałów sponsorów na ogrodzeniu otaczającym Kompleks; umieszczania materiałów dotyczących sponsorów na stronie internetowej Wnioskodawcy promującej Kompleks);
 • najem części powierzchni Kompleksu/ oddanie do używania za wynagrodzeniem — przede wszystkim, najem powierzchni na cele istniejącego Muzeum czy prowadzenia pawilonu handlowego, najem miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu; najem powierzchni dla celów operatorów sieci komórkowych, oddanie do używania pozostałej części powierzchni Kompleksu Parafii na cele realizowania przez Parafię misji ewangelizacji;
 • traktowanie całej powierzchni Kompleksu jako nieruchomości służącej świadczeniu usług na rzecz Właściciela.

Planowane odpłatne dostawy towarów / usługi / oddania do używania części powierzchni Kompleksu / odpłatne udostępnienia części powierzchni Kompleksu a przede wszystkim - zarządzanie całą nieruchomością (Kompleksem) na rzecz Właściciela, stanowią, zdaniem Wnioskodawcy, czynności polegające najogólniej mówiąc na wykorzystywaniu całej powierzchni Kompleksu w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zarówno w momencie, w którym jeszcze trwać będą prace budowlane na części powierzchni Kompleksu, jak i po zakończeniu tych prac). W zakresie powyższej działalności, z tytułu której Wnioskodawca będzie działał jako podatnik, będzie on wystawiał swoim kontrahentom faktury, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT. W efekcie, również faktyczne (ekonomiczne) warunki uprawniające do odliczenia VAT w przypadku Wnioskodawcy będą zrealizowane.

Ponoszone więc wydatki na realizację Inwestycji w Kompleks, zarządzanie i administrowanie Kompleksem, jak i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, zdaniem Wnioskodawcy wprost powinny być alokowane do ww. sprzedaży, co pozwala jednocześnie na niestosowanie w ich przypadku zasad dotyczących prewspółczynnika VAT.

Odmiennie będzie natomiast np. w przypadku wydatków alokowanych do ogólnej działalności Wnioskodawcy (nieobjętych niniejszym wnioskiem), które nie będą alokowane do celów realizacji Inwestycji w Kompleks, zarządzania i administrowania Kompleksem, jak i pełnienia funkcji inwestora zastępczego (dających zdaniem Wnioskodawcy pełne odliczenie VAT na zasadach ogólnych). W takim przypadku, sposób ustalenia proporcji dającej prawo do odliczenia najprawdopodobniej będzie konieczny.

Niezależnie, w zakresie warunku przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych należy stwierdzić, iż jak zostało wielokrotnie wskazane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „Trybunał”), przyznanie podatnikom VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego ma fundamentalne znaczenie dla realizacji jednej z podstawowych zasad przyjętego modelu VAT, jakim jest zasada neutralności podatkowej.

O istocie uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego dla wspólnego systemu VAT Trybunał wypowiedział się wielokrotnie. Tytułem przykładu m.in. w postanowieniu z 6 lutego 2014 r. w sprawie C-33/13, Marcin Jagiełło, Trybunał stwierdził, że: „System odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT należnego bądź zapłaconego w ramach całej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT zapewnia zatem całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem że co do zasady podlega ona sama opodatkowaniu podatkiem VAT (...)”. Podobnie, Trybunał stwierdził w orzeczeniu z 29 lutego 1996 r. w sprawie C-110/94, INZO, i wielu innych wyrokach. Trybunał niejednokrotnie wskazywał, że dla przyznania prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, konieczne jest, aby podatek naliczony był związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Natomiast czynność powodująca naliczenie VAT powinna pozostawać w bezpośrednim i ścisłym związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Bezpośredni związek określonych kosztów i wydatków z czynnościami opodatkowanymi oznacza, że działalność opodatkowana jest przyczyną ich poniesienia. Natomiast oceny związku z czynnościami opodatkowanymi należy dokonywać na podstawie istoty nabywanych przez podatnika towarów lub usług.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż przesłanki wystąpienia związku wydatków z działalnością opodatkowaną zostały spełnione w analizowanym stanie faktycznym. W szczególności należy stwierdzić, iż planowane nabycia towarów i usług począwszy od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, które posłużą zrealizowaniu Inwestycji i umożliwią w praktyce realizowanie funkcji zarządcy i inwestora zastępczego nad Kompleksem, zostaną wykorzystane przez Centrum wyłącznie do prowadzenia przez nie działalności opodatkowanej, tj. sprzedaży towarów na terenie Kompleksu lub świadczenia usług bezpośrednio z Kompleksem tym związanych, w szczególności usług na rzecz Właściciela, podnajmu / odpłatnego użytkowania na rzecz operatorów sieci komórkowych, Parafii, osób korzystających z parkingu. Działalność ta będzie więc bezpośrednią przyczyną dokonywanych zakupów, w związku z czym należy uznać, iż pozostają one w bezpośrednim związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, jak zaznaczono w treści niniejszego wniosku, Centrum nie wykonuje i nie planuje wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania VAT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z zakupów, związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, przypisanych w ten sposób w całości do wykonywania czynności opodatkowanych, w pełnej wysokości.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że z orzecznictwa Trybunału wynika dodatkowo, iż oceny, czy związek poniesionych kosztów z działalnością opodatkowaną istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów, system VAT kreuje bowiem zasadę niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Trybunał podkreślał, że „prawo do odliczenia (...) stanowi integralną część mechanizmu podatku VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. W szczególności przysługuje ono natychmiast w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące naliczenie podatku” (wyrok z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11, Mahagében kft i Péter David). Dla przyznania prawa do odliczenia wystarczające jest istnienie, popartej obiektywnymi okolicznościami, intencji podatnika, wskazującej na związek zakupionych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia od poniesionych wydatków inwestycyjnych przysługuje również w odniesieniu do tzw. wydatków przygotowawczych.

Poglądy Trybunału są powszechnie przytaczane także w orzecznictwie sądów krajowych. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1127/10) stwierdził, że: „Wskazać należy, że w przypadku gdy podatek naliczony jest związany z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, prawo do obniżenia podatku należnego realizowane jest zasadniczo niezwłocznie. Odliczenie podatku przysługuje zarówno wtedy, gdy nabyte towary i usługi, przy których naliczono podatek, posłużą podatnikowi do wykonania czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, jak i wtedy, gdy wykorzystanie tych towarów i usług nastąpi faktycznie w przyszłych okresach, w tym także w przypadku nabycia zmierzającego do wytworzenia środków trwałych, angażowanych następnie do realizacji działalności opodatkowanej. W takiej sytuacji podstawowe znaczenie dla prawa do odliczenia ma zamierzony (przyszły) związek ze sprzedażą opodatkowaną”.

Zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego jest powszechnie akceptowana także przez linię interpretacyjną organów podatkowych. Przykładowo można przywołać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażone w interpretacji indywidualnej z 8 września 2014 r. (Sygn. ILPP1/443-478/14-5/NS); „Należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi”.

Tak więc w sytuacji, w której dany zakup jest w momencie nabycia związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, podatnik od razu uzyskuje prawo do odliczenia wynikającego z niego podatku naliczonego (po spełnieniu przewidzianych w ustawie o VAT wymogów formalnych). Prawo to może zmienić się w czasie tylko w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

Mając zatem na uwadze przedstawioną interpretację przepisów, jak również konkluzje wynikające z przywołanej linii orzeczniczej, Centrum będzie miało prawo do skorzystania z prawa do odliczenia od zakupów dokonywanych od Dnia Rozpoczęcia Współpracy związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w pełnej wysokości, ze względu na ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z pózn. zm. - dalej ustawa; w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Powołany art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca jest kościelną osobą prawną zarejestrowaną jako podatnik VAT. Dochód uzyskiwany z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności podlegającej VAT może być wykorzystywany jedynie na działalność statutową. Jednocześnie, Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionych od VAT.

Nadrzędnym zadaniem Wnioskodawcy było, zgodnie z pierwotną treścią Statutu, ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości. Dotychczas, cel ten był realizowany, w głównej mierze, poprzez budowę zaplecza materialnego w Kompleksie, w tym finansowanie konkretnych zadań związanych z budową Świątyni. Przy czym, właścicielem nieruchomości objętej ww. budową nie jest Wnioskodawca, a podmiot trzeci.

Wnioskodawca realizował dotąd swoje cele również poprzez:

 • wspieranie działalności powstającego w ramach Świątyni Muzeum (dalej: „Muzeum”) - powołanego do życia dekretem Arcybiskupa - w szczególności poprzez udzielanie Muzeum wsparcia finansowego;
 • organizowanie lub współorganizowanie spotkań, koncertów związanych z przedmiotem swojej działalności, jak również wspieranie inicjatyw, których cel i przesłanie są zbieżne z przedmiotem działalności Wnioskodawcy.

Środki pieniężne na realizowanie zadań Wnioskodawcy uzyskiwane były i będą w szczególności z:

 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 • dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych;
 • dochodów z własnej działalności gospodarczej.

Trwający od kilku lat proces budowy Kompleksu zbliża się ku końcowi i zrealizuje się w praktyce podstawowy - zgodnie z dotychczasowym Statutem - cel istnienia Wnioskodawcy. Część Kompleksu, która w pierwszej kolejności została wybudowana i wstępnie wykończona, jest już użytkowana (w ten sposób, przykładowo, Wnioskodawca uzyskał możliwość rozpoczęcia funkcjonowania Panteonu i uzyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na dalszą budowę Kompleksu dzięki sprzedaży biletów za wstęp). Powyższe było możliwe, ponieważ użytkowanie wskazanej części Kompleksu nie stało na przeszkodzie kontynuowaniu dalszych prac budowlanych.

Aktualnie, wciąż będący w budowie Kompleks powinien zostać w niedługiej perspektywie czasowej w całości dopuszczony do użytkowania przez właściwe organy nadzoru budowlanego. Z chwilą zakończenia budowy zmieni się status nieruchomości, na której zlokalizowany jest Kompleks. Z formalno-prawnego punktu widzenia nieruchomość z „budowy w toku” stanie się nieruchomością zabudowaną. Zakończenie procesu budowlanego nie będzie oznaczać zakończenia procesu inwestycyjnego, choć umożliwi wykorzystanie całej przestrzeni Kompleksu do działań zgodnych z wolą Właściciela. Niezależnie, konieczne będzie w dalszym ciągu prowadzenie szeregu prac o charakterze wykończeniowym.

Dopuszczenie do użytkowania Kompleksu spowoduje po stronie Właściciela konieczność „uruchomienia”, a następnie utrzymania pod względem funkcjonalnym Kompleksu. Należy przez to rozumieć w szczególności zawarcie odpowiednich umów na dostawę i odbiór mediów, ochronę, sprzątanie, odśnieżanie, konserwację, etc. Niezbędne będzie również założenie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji czy przeprowadzanie obligatoryjnych przeglądów. Ponadto, konieczne będzie bieżące zarządzanie Kompleksem - gospodarowanie powierzchnią nieruchomości, w tym oddawanie jej do korzystania osobom trzecim, zapewnienie by oddane do korzystania osobom trzecim części Kompleksu nie zostały zniszczone i by nadawały się do użytku. Kompleks będzie musiał również być serwisowany, przez co w szczególności należy rozumieć usuwanie ujawniających się ewentualnie wad i usterek w ramach udzielonych przez wykonawców gwarancji jakości i rękojmi za wady. Konieczny stanie się również nadzór i koordynacja prac wykończeniowych, tak by prowadzone prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania przede wszystkim Świątyni, a nadto nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa osób w niej przebywających i bezpieczeństwa samej Świątyni.

Obowiązki związane z funkcjonowaniem Kompleksu powinny być wykonywane przez Właściciela. Jednakże, zgodnie z art. 61 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), Właściciel zamierza przenieść je na zarządcę nieruchomości.

Mając na uwadze kluczowy charakter zaangażowania Centrum w zakończenie budowy Kompleksu (dalej: „Inwestycja”) i jego przyszłe funkcjonowanie, Wnioskodawca wraz z Właścicielem zamierzają uzgodnić nowy zakres zaangażowania Centrum, który zacząłby obowiązywać począwszy od ustalonego wspólnie z Właścicielem dnia, gdy warunki i zasady świadczenia usług zostaną zaakceptowane przez obie strony. Zakładane jest, że Centrum pełnić będzie funkcję administratora końcowego etapu prac nad Kompleksem (tj. w zakresie realizacji Inwestycji), podmiotu zarządzającego Kompleksem oraz inwestora zastępczego (stosowne zmiany znalazłyby odzwierciedlenie również w Statucie Wnioskodawcy).

W powyższym zakresie, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, Wnioskodawca miałby szereg obowiązków wskazanych w umowie zawartej z Właścicielem, m.in.:

 • zakończenie prac budowlanych dotyczących:
  • elewacji zewnętrznej (konstrukcja stalowa i montaż portali wejściowych, konstrukcja drzwi, elewacji, szklenia, wykonania dachu kaplic, elewacji, szklenia zakrystii);
  • wnętrza (wykonanie ogrzewania podłogowego i wentylacji, posadzki, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, akustyki i konstrukcji stalowej elementów komunikacji kopuły, wykończenia zgodnego z potrzebami użytkowania budynku);
  • otaczającego terenu (wykonanie oświetlenia, toalety zewnętrznej z izolacjami, dróg, parkingów, chodników i posadzek zewnętrznych).
 • organizację wykorzystania przestrzeni Kompleksu (pomimo trwających prac budowlanych - w zakresie, w jakim jest to możliwe, oraz po ich zakończeniu);
 • odpowiedzialność za utrzymywanie relacji z najemcami / użytkownikami Kompleksu;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwej eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania Kompleksu;
 • wykończenie i urządzenie Kompleksu do przyjętych funkcji, w tym zgodnych z potrzebami najemców.

Sformułowanie nowych praw i obowiązków Centrum stanowić będzie nowy rozdział w dotychczasowym modelu działalności Wnioskodawcy. Poza dotychczasowymi działaniami ukierunkowanymi na ukazanie wspólnej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wkładu Kościoła Katolickiego w odzyskanie niepodległości, Wnioskodawca podejmie się szeregu działań o czysto gospodarczym charakterze.

Za wypełnienie swoich obowiązków Wnioskodawcy przysługiwać będzie ze strony Właściciela stosowne wynagrodzenie.

Jednocześnie, Właściciel przyznałby Centrum prawo do pobierania przychodów od podmiotów trzecich w związku z prowadzoną działalnością zarządcy Kompleksu (np. w związku z zawieranymi umowami najmu). Zdaniem stron, taka konstrukcja wynagrodzenia Wnioskodawcy prowadzić powinna do zwiększenia efektywności działań zarządcy pod kątem zagospodarowania Kompleksu.

Elementem praw i obowiązków Wnioskodawcy będzie kooperacja z przyszłymi najemcami Kompleksu. W tym zakresie, planowane jest przede wszystkim zawarcie umowy pomiędzy Centrum a Parafią, która wyraziła chęć korzystania ze Świątyni. Na mocy ustaleń, Parafii zostanie oddana do wieloletniego używania część Kompleksu, uprzednio dostosowana do jej potrzeb, a wskazana parafia stanie się jednym z głównych najemców / użytkowników Kompleksu w zakresie wykonywanych przez nią zadań sakralnych. Umowa przewidywać będzie wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za świadczone usługi.

W konsekwencji planowanych zmian, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy cały teren Kompleksu będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności opodatkowanej, w szczególności poprzez:

 • sprzedaż biletów do Panteonu, prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Świątyni;
 • sprzedaż detaliczną książek, dewocjonaliów, koszulek, medali w pawilonie handlowym prowadzonym przez Wnioskodawcę, znajdującym się na terenie Kompleksu;
 • sprzedaż biletów wstępu do Teatru prowadzonego przez Wnioskodawcę, zlokalizowanego na terenie Kompleksu;
 • szeroko rozumianą działalność promocyjną / marketingową w ramach wykonywania umów sponsoringowych, związaną z Kompleksem (np. umieszczanie logotypów sponsorów Wnioskodawcy na dystrybuowanych przez Wnioskodawcę materiałach; zawieszania materiałów sponsorów na ogrodzeniu otaczającym Kompleks; umieszczania materiałów dotyczących sponsorów na stronie internetowej Wnioskodawcy promującej Kompleks);
 • najem części powierzchni Kompleksu / oddanie do używania za wynagrodzeniem — przede wszystkim, najem powierzchni na cele istniejącego Muzeum czy prowadzenia pawilonu handlowego, najem miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie Kompleksu; najem powierzchni dla celów operatorów sieci komórkowych, oddanie do używania pozostałej części powierzchni Kompleksu Parafii na cele realizowania przez Parafię misji ewangelizacji;
 • traktowanie całej powierzchni Kompleksu jako nieruchomości służącej do wykonywania czynności opodatkowanych zleconych Wnioskodawcy przez Właściciela.

Dodatkowo, ze względu na chęć zwiększenia dochodów Wnioskodawcy, które przeznaczone by zostały na realizację celów statutowych, Centrum zamierza również m.in. zakupić, a następnie wynajmować namiot przeznaczony do organizacji imprez kulturalnych.

Jest również zakładane, że Wnioskodawca uzyska prawo do wykorzystywania znaku / wizerunku Świątyni. Dzięki temu, możliwe będzie dodatkowe rozszerzenie działalności Centrum np. o sprzedaż produktów z umieszczonym wizerunkiem Świątyni.

Również w związku z wykonywaniem powyższych czynności, Wnioskodawca otrzymywać będzie wynagrodzenie od kupujących / usługobiorców.

Jednocześnie, w celu realizacji ww. czynności w ramach prowadzonej działalności, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, Wnioskodawca ponosił będzie szereg wydatków dotyczących wykonywanych działań (przykładowo: zakup towarów i usług dla potrzeb realizacji Inwestycji w Kompleks, zakup towarów i usług na potrzeby dostosowania Kompleksu do potrzeb poszczególnych najemców / użytkowników - o ile warunkować to będzie podjęcie współpracy, nabycie usług ogólnych - np. mediów, usług ochrony - wykorzystywanych w Kompleksie, doradztwo w zakresie ustrukturyzowania warunków planowanych umów najmu / użytkowania, zakup odsprzedawanych towarów).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że z uwagi na aktualny stan prac nad Kompleksem, wydatki, jakie Centrum powinno ponosić to przede wszystkim koszt zakupu:

 • usług budowlanych związanych z wykonaniem ogrzewania podłogowego i wentylacji (z uwzględnieniem wymagań części najemców), posadzki wewnętrznej (z uwzględnieniem wymagań części najemców);
 • usług budowlanych związanych z wykończeniem konstrukcji stalowych portali wejściowych, dopracowaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej (z uwzględnieniem wymagań części najemców);
 • usług budowlanych w celu zagospodarowania terenu zewnętrznego Kompleksu (wykonanie oświetlenia, toalet zewnętrznej z izolacjami, dróg, parkingów, chodników i posadzek zewnętrznych);
 • usług dzierżawy/ najmu/ udostępnienia niezbędnego sprzętu (np. rusztowania);
 • usług świadczonych przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru, architektów, specjalistów technicznych, obsługi geodezyjnej, ochrony terenu budowy;
 • ogólnych towarów i usług związanych kontynuacją budowy (dostawa mediów, usługi pocztowe, usługi sprzątające).

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wciąż będący w budowie Kompleks we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Centrum dążyć będzie do skalkulowania wynagrodzenia należnego za poszczególne czynności wykonywane przez Centrum oraz uzyskiwania strumieni przychodowych w taki sposób, by oczekiwane wpływy w dłuższej perspektywie czasowej, co najmniej pokryły wydatki poniesione na zakończenie budowy Kompleksu oraz bieżące koszty prowadzonej przez Centrum działalności.

W odniesieniu do przyszłych ustaleń z Właścicielem, Centrum zamierza skalkulować swoje wynagrodzenie za świadczone usługi z uwzględnieniem zaangażowania personelu Centrum w prace na rzecz Właściciela, innych kosztów ponoszonych na wykonanie umowy, planowanych korzyści uzyskanych z innych źródeł dzięki współpracy z Właścicielem. Jednocześnie, Właściciel będzie uprawniony do weryfikacji kosztów ponoszonych przez Centrum na wykonanie umowy, w tym kosztów kontynuacji budowy Kompleksu przez Centrum.

Ponadto, dzięki umowie zawartej z Właścicielem, Centrum będzie miało wiele możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów objętych VAT, w tym z najmu powierzchni Kompleksu, z organizowanych na terenie Kompleksu wydarzeń, z prowadzanego na terenie Kompleksu Panteonu oraz Teatru, z działalności sponsorskiej, której zakres wzmocniony wykorzystywaniem nazwy Kompleksu czy znaków charakterystycznych Kompleksu.

Wnioskodawca będzie zawierał umowy najmu we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Umieszczenie w umowach najmu (bądź umowach typu dzierżawa/ udostępnienie), jakie zawierać będzie Centrum, informacji o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy zależeć będzie od ustaleń z danym najemcą. Jednak, mając na uwadze planowany, różnorodny zakres najmu, jaki ujęty będzie w poszczególnych umowach:

 • umowa najmu powierzchni na cele Muzeum, umowa najmu powierzchni dla celów operatorów sieci komórkowych, umowy z najemcami miejsc parkingowych - mogą zasadniczo zawierać informacje o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy;
 • umowa najmu powierzchni dla celów prowadzenia pawilonu handlowego, umowa oddania do używania powierzchni Parafii -powinny zawierać informację o obowiązku dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemcy.

Centrum dążyć będzie do skalkulowania wynagrodzenia należnego za poszczególne czynności wykonywane przez Centrum oraz uzyskiwania strumieni przychodowych w taki sposób, by oczekiwane wpływy w dłuższej perspektywie czasowej, co najmniej pokryły wydatki poniesione na zakończenie budowy Kompleksu oraz bieżące koszty prowadzonej przez Centrum działalności.

Mając na uwadze charakterystykę usług najmu, dla których konieczne może być poniesienie szczególnych nakładów zgodnych z oczekiwaniem najemcy, strumień przychodów należnych dla Centrum z tytułu świadczonych usług najmu będzie powiązany z nakładami, jakie zostaną poniesione przez Centrum zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy od Dnia Rozpoczęcia Współpracy Centrum będzie uprawnione do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego, wynikającego z zakupów związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, ze względu na możliwość ich bezpośredniego przypisania w całości do prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy wskazać, że powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Zatem podstawową przesłanką warunkującą stosowanie przepisu art. 86 ust. 2a jest wykonywanie przez podatnika czynności „innych niż działalność gospodarcza”.

Z niniejszej sprawy wynika, że wydatki ponoszone na realizację Inwestycji w Kompleks, zarządzanie i administrowanie Kompleksem, jak i pełnienie funkcji inwestora zastępczego, będą w całości wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności, którą Wnioskodawca opodatkowuje VAT (np. podnajem / oddanie do używania za wynagrodzeniem, sprzedaż biletów, czy książek, świadczenie usług na rzecz Właściciela). Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na wciąż będący w budowie Kompleks we własnym imieniu i na swoją rzecz. Wynagrodzenie Centrum będzie kalkulował swoje wynagrodzenie za świadczone usługi z uwzględnieniem zaangażowania personelu w prace na rzecz Właściciela, innych kosztów ponoszonych na wykonanie umowy, planowanych korzyści uzyskanych z innych źródeł dzięki współpracy z Właścicielem. Wnioskodawca będzie zawierał umowy najmu we własnym imieniu i na swoją rzecz a przy konieczności poniesienia szczególnych nakładów zgodnych z oczekiwaniem najemcy, strumień przychodów należnych dla Centrum z tytułu świadczonych usług najmu będzie powiązany z nakładami, jakie zostaną poniesione przez Centrum zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.

Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawca, od Dnia Rozpoczęcia Współpracy Wnioskodawca będzie miał możliwość przypisania zakupów związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Tym samym, z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro od Dnia Rozpoczęcia Współpracy Wnioskodawca będzie miał możliwość przypisania zakupów związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w pełnej wysokości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to w niniejszej sprawie nie będzie miał zastosowania obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Centrum będzie uprawnione na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z zakupów, dokonanych od Dnia Rozpoczęcia Współpracy, związanych z realizacją Inwestycji w Kompleks, zarządzaniem i administrowaniem Kompleksem, jak i pełnieniem funkcji inwestora zastępczego, w pełnej wysokości, ze względu na możliwość ich przypisania w całości do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPTPB1/4511-726/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

odliczenie częściowe
IBPP3/4512-511/15/ASz | Interpretacja indywidualna

współczynnik
IBPB-1-2/4510-420/15/AnK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.