IPPB5/4510-985/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe dochodów spółdzielni socjalnej uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, wydatkowanych na cele statutowe oraz zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek
IPPB5/4510-985/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. cel
 2. działalność gospodarcza
 3. przychód
 4. spółdzielnie socjalne
 5. zaliczka
 6. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów spółdzielni socjalnej uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, wydatkowanych na cele statutowe oraz zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów spółdzielni socjalnej uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, wydatkowanych na cele statutowe oraz zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia - dalej: „spółdzielnia” - jest spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651 ze zm.). Spółdzielnia w ramach swojej działalności prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność statutową. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odprowadza zaliczki na ten podatek oraz składa zeznania podatkowe. Spółdzielnia prowadzi również działalność statutową, której zakres określa statut i obejmuje:

 • społeczną reintegrację jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu
 • zawodową reintegrację jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej
 • tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • realizację doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna oraz reintegracja zawodowa
 • prowadzenie działań zmierzających do tworzenia partnerstw lokalnych i ponadlokalnych wspierających podmioty Ekonomii Społecznej oraz mających na celu ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego
 • promocje regionu w sferze kulturalnej i turystycznej
 • wsparcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
 • spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w regulacjach prawnych w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Działalność taka może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej, o ile zostanie odpowiednio wyodrębniona w ujęciu księgowym i organizacyjnym

Działalność statutowa odpowiada zakresem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych i obejmuje m.in. działania na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Cele związane z działalnością statutową, której zakres pokrywa się z celami wskazanymi w art. 2 ust. 2 są pokrywane z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię socjalną i są wydatkowane na cele statutowe w tym cele wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Działalność statutowa prowadzona przez spółdzielnię, a w tym w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji, nie posiada znamion działalności gospodarczej, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych i stanowi statutową działalność odpłatną. Działalność ta nie ma w żadnym przypadku charakteru zarobkowego. Spółdzielnia złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody spółdzielni socjalnej uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej, a wydatkowane na cele statutowe spółdzielni, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych a także ze zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na ten podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody spółdzielni socjalnej osiągnięte w wyniku prowadzonej działalności wydatkowane na cele statutowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie to, zdaniem Wnioskodawcy, rozciąga się również na brak obowiązku wpłacania przez spółdzielnie socjalną zaliczek na ten podatek.

Powyższe zdaniem Wnioskodawcy wynika zarówno z regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), zgodnie z którą wolne od podatku są dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.), na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, jak również z art. 25 ust. 5 ww. ustawy regulującego warunki dotyczące zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek.

Spółdzielnie socjalne bowiem to jednostki gospodarcze z jednej strony działające w celu osiągnięcia zysku ekonomicznego z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, z drugiej zaś to podmioty prowadzące działalność jak organizacje pozarządowe w celu osiągnięcia zysku społecznego. Tak więc spółdzielnie socjalne obowiązują akty prawne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność statutową.

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie regulują, co należy rozumieć pod pojęciem działalności statutowej, jednakże co do zasady jest to działalność jednostki niemającą charakteru działalności gospodarczej, określona przepisami prawa i statutem.

Cele natomiast, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych to działalność na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Dla odróżnienia pojęcia działalności statutowej, za działalność gospodarczą, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), należy uznać każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców. Pojęcie działalności gospodarczej zostało unormowane również w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), a konkretnie w art. 2, z którego wynika, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Spółdzielnie socjalne w swoich statutach muszą mieć zapisane rodzaje prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Art. 67 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) stanowi, iż „spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego...”, czyli działalność ekonomicznie dochodową, pozwalającą zapewnić spółdzielni bieżące funkcjonowanie oraz dalszy rozwój. Tak więc spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, gdyż wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnie socjalną jest zatem obowiązkiem każdej spółdzielni socjalnej wynikającym również z art. 2 pkt . 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych: „przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków”.

Co do zasady jednym z podstawowych obowiązków spółdzielni socjalnej wobec Urzędu Skarbowego jest wpłata, do dnia 20-tego każdego miesiąca (ew. kwartału), zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku generowania zysków w poprzednim miesiącu (kwartale). Powyższe wynika z regulacji zawartej w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyjątkiem od tej zasady jest m.in. zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie wynikające z ww. przepisu ma charakter przedmiotowy (czyli zależy od tego na co wydamy dochody), a nie podmiotowy (czyli nie wystarczy być spółdzielnią socjalną by nie płacić podatku dochodowego).

Zatem aby dochód spółdzielni socjalnej korzystał z ww. zwolnienia musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem.

Dodatkowy warunek to taki, że ze zwolnienia korzystają dochody przeznaczone na cele wymienione w pkt 1 i 2, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Spółdzielnia socjalna ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1), pod warunkiem że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Warunkiem uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Aby określić, czy dany koszt jest bezpośrednio, czy pośrednio związany z przychodem, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym.

Biorąc pod uwagę powyższe w opinii Wnioskodawcy, dochody osiągnięte przez spółdzielnię socjalną w wyniku prowadzonych przez nią działalności, wydatkowane na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej oraz w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, korzystają ze zwolnienia na podstawie i na warunkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również ze zwolnienia z obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek na ten podatek.

Utrata powyższego prawa, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, następuje w przypadku uprzedniego zadeklarowania przez spółdzielnię socjalną faktu przeznaczenia uzyskiwanego dochodu na cele określone w statucie lub objęte zwolnieniem, a następnie wydatkowania tego dochodu na inne cele. Wówczas podatek od tego dochodu powinien zostać wpłacony bez wezwania do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku. Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, utrata prawa do zwolnienia będzie miała również miejsce w stosunku do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele objęte zwolnieniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.