IPPB4/4511-802/15-5/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej i jego wykreślenie z ewidencji środków trwałych będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty kosztów w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych za okres, w którym Mieszkanie wykorzystywane było na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
IPPB4/4511-802/15-5/JK2interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej w sytuacji dokonywania uprzednio odpisów amortyzacyjnych (pyt. Nr 4)– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej oraz skutków podatkowych wycofania lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej w sytuacji dokonywania uprzednio odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W 2010 r. Wnioskodawca nabył na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny (dalej: „Mieszkanie”). Następnie zdecydował się wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystając z przysługujących Mu uprawnień, wprowadził Mieszkanie do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczął dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Obecnie, Wnioskodawca planuje sprzedaż Mieszkania. W związku z tym, ma zamiar wycofać Mieszkanie z działalności gospodarczej (wykreślić z ewidencji środków trwałych). Wnioskodawca rozważa sprzedaż Mieszkania w roku bieżącym (tj. 2015 r.) lub w latach kolejnych (tj. począwszy od 2016 r.). Brak możliwości dokładnego określenia daty sprzedaży wynika z faktu, że Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać i określić dokładnego terminu, w którym znajdzie nabywcę Mieszkania.

W przypadku sprzedaży Mieszkania w 2015 r., Wnioskodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z jego sprzedaży na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) - dalej: „ustawa o PIT”. Wnioskodawca przeznaczyłby wtedy uzyskany dochód na własne cele mieszkaniowe wskazane w ustawie. Z kolei, w sytuacji w której Mieszkanie nie zostałoby sprzedane w 2015 r., Wnioskodawca ma zamiar sprzedać go w latach kolejnych tj. w okresie po 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody osiągnięte ze sprzedaży Mieszkania należy zaliczyć do źródła przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży Mieszkania może zostać objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w sytuacji, w której Mieszkanie zostałoby sprzedane w okresie po 31 grudnia 2015 r., uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej i jego wykreślenie z ewidencji środków trwałych będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty kosztów w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych za okres, w którym Mieszkanie wykorzystywane było na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej...

Niniejsza interpretacja dotyczy skutków podatkowych wycofania lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej w sytuacji dokonywania uprzednio odpisów amortyzacyjnych (pyt. Nr 4). Natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia (pyt. Nr 1-3).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.4)

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej nie będzie powodowało żadnych konsekwencji w podatku dochodowym. Brak jest podstaw prawnych do korygowania dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja za okres, w którym Mieszkanie było wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, była bezpośrednio związana z przychodem z tej działalności i stanowiła koszt uzyskania przychodu w danym okresie. Wycofanie Mieszkania z ewidencji środków trwałych będzie skutkowało jedynie zakończeniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej nie spowoduje u niego powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z pozostałych źródeł przychodu. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. Nie dojdzie więc do sprzedaży środka trwałego. Wycofane Mieszkanie nadal będzie stanowiło własność Wnioskodawcy. Będzie jedynie wykorzystywane na jego potrzeby osobiste.

Przepisy Ustawy o PIT nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania środka trwałego na cele osobiste podatnika, zatem opisana powyżej czynność będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo - nie będzie powodowała powstania przychodu podatkowego i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej nie spowoduje również obowiązku dokonywania korekty (zmniejszenia) dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży bowiem w gestii podatnika.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Przepis art. 22h ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiąc, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (...).

Amortyzowane Mieszkanie w związku z jego wycofaniem z działalności gospodarczej zostanie wykreślone przez Wnioskodawcę z ewidencji środków trwałych, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie będzie powodowało to jednak konieczności dokonywania jakichkolwiek korekt kosztów uzyskania przychodów w ewidencji księgowej. Odpisy naliczone w okresie używania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej pozostają kosztami uzyskania przychodu.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Mieszkania i wykreślenie go z ewidencji środków trwałych nie będzie powodowało żadnych konsekwencji podatkowych zarówno w zakresie powstania przychodów, jak i konieczności dokonywania korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów.

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone przykładowo w :

 • interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sygn. IPTPB1/415-323/13-4/MAP wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której stwierdził: „Amortyzowany lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność w związku z jego wycofaniem z działalności gospodarczej został wykreślony przez Wnioskodawcę z ewidencji środków trwałych co jest równoznaczne z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie powoduje to jednak konieczności dokonywania jakichkolwiek korekt kosztów uzyskania przychodów w ewidencji księgowej. Odpisy naliczone w okresie używania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej pozostają kosztami uzyskania przychodu. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż wycofanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego i wykreślenie go z ewidencji środków trwałych przez Wnioskodawcę nie spowoduje konieczności dokonywania korekty (zmniejszenia) dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2010 r. o sygn. IPPB1/415-798/09-2/KS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której stwierdził, że: „z wniosku wynika, iż amortyzowany lokal mieszkalny w związku z jego wycofaniem z działalności gospodarczej zostanie wykreślony przez Wnioskodawcę z ewidencji środków trwałych co jest równoznaczne z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie powoduje to jednak konieczności dokonywania jakichkolwiek korekt kosztów uzyskania przychodów w ewidencji księgowej. Odpisy naliczone w okresie używania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej pozostają kosztami uzyskania przychodu. Reasumując stwierdzić należy, iż czynność wycofania lokalu mieszkalnego i wykreślenie go z ewidencji środków trwałych nie spowoduje żadnych konsekwencji podatkowych zarówno w zakresie powstania przychodów jaki i konieczności dokonywania korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2013 r. o sygn. IBPBI/1/415-876/13/WRz wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której stwierdził, że: „Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, bowiem poprzez czynność tą Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie ww. nieruchomości, (...) do ich majątku osobistego nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą ”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB4/4511-802/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPB-2-2/4511-281/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.