IPPB4/4511-802/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, w której Mieszkanie zostałoby sprzedane w okresie po 31 grudnia 2015 r., uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-802/15-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków sprzedaży lokalu mieszkalnego po 31 grudnia 2015 r. (pyt. Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej oraz skutków podatkowych wycofania lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej w sytuacji dokonywania uprzednio odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W 2010 r. Wnioskodawca nabył na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny (dalej: „Mieszkanie”). Następnie zdecydował się wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystając z przysługujących Mu uprawnień, wprowadził Mieszkanie do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczął dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Obecnie, Wnioskodawca planuje sprzedaż Mieszkania. W związku z tym, ma zamiar wycofać Mieszkanie z działalności gospodarczej (wykreślić z ewidencji środków trwałych). Wnioskodawca rozważa sprzedaż Mieszkania w roku bieżącym (tj. 2015 r.) lub w latach kolejnych (tj. począwszy od 2016 r.). Brak możliwości dokładnego określenia daty sprzedaży wynika z faktu, że Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać i określić dokładnego terminu, w którym znajdzie nabywcę Mieszkania.

W przypadku sprzedaży Mieszkania w 2015 r., Wnioskodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z jego sprzedaży na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) - dalej: „ustawa o PIT”. Wnioskodawca przeznaczyłby wtedy uzyskany dochód na własne cele mieszkaniowe wskazane w ustawie. Z kolei, w sytuacji w której Mieszkanie nie zostałoby sprzedane w 2015 r., Wnioskodawca ma zamiar sprzedać go w latach kolejnych tj. w okresie po 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody osiągnięte ze sprzedaży Mieszkania należy zaliczyć do źródła przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży Mieszkania może zostać objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w sytuacji, w której Mieszkanie zostałoby sprzedane w okresie po 31 grudnia 2015 r., uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej i jego wykreślenie z ewidencji środków trwałych będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty kosztów w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych za okres, w którym Mieszkanie wykorzystywane było na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej...

Niniejsza interpretacja dotyczy skutków sprzedaży lokalu mieszkalnego po 31 grudnia 2015 r. (pyt. Nr 3). Natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia (pyt. Nr 1, 2 i 4).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli planowana sprzedaż Mieszkania będzie miała miejsce w okresie po 31 grudnia 2015 r., uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z tytułu jego sprzedaży nie będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ przewidzianego w tym przepisie 5-letniego terminu liczonego od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie Mieszkania.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) Ustawy o PIT formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył Mieszkanie w 2010 r. Zatem 5 letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT winien być liczony od końca 2010 r. i upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Reasumując, w przypadku sprzedaży Mieszkania, która zostałaby dokonana nie wcześniej niż po 31 grudnia 2015 r. (czyli zostałaby dokonana po upływie terminu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT tj. po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie) przychód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży nie będzie stanowił po jego stronie źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Identyczne stanowisko zostało również zaprezentowane w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. o sygnaturze IBPBII/2/415-849/14/JG, w której organ podatkowy stwierdził, że: „ Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że (...) z uwagi na fakt, że sprzedaż tych nieruchomości ma nastąpić nie wcześniej niż po 1 stycznia 2015 r. czyli zostanie dokonana po upływie terminu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie 5 łat Ucząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przychód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2014 r. o sygnaturze IBPBII/2/415-31/14/AK, w której organ podatkowy stwierdził, że: „ Tym samym przychód z planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej nabytego w spadku odpowiednio po matce w 1991 r. oraz po ojcu w 2000 r. - nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu z uwagi na fakt, ze od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do dnia sprzedaży upłynie pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2014 r. udziału w nieruchomości nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ma zatem obowiązku wykazywania przychodu uzyskanego ze sprzedaży ww. udziału w nieruchomości w zeznaniu podatkowym ”,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2014 r. o sygnaturze ITPB2/415-528/14/MN, w której organ podatkowy stwierdził, że: „ W związku z tym, że sprzedaż działki zabudowanej domkiem letniskowym w dniu 30 kwietnia 2014 r. została dokonana po upływie pięciu łat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od tej sprzedaży”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB4/4511-802/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPB-2-2/4511-281/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.