IPPB4/4511-802/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy przychody osiągnięte ze sprzedaży Mieszkania należy zaliczyć do źródła przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-802/15-2/JK2interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu (pyt. Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej oraz skutków podatkowych wycofania lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej w sytuacji dokonywania uprzednio odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W 2010 r. Wnioskodawca nabył na podstawie aktu notarialnego lokal mieszkalny (dalej: „Mieszkanie”). Następnie zdecydował się wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystając z przysługujących Mu uprawnień, wprowadził Mieszkanie do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczął dokonywanie od niego odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Obecnie, Wnioskodawca planuje sprzedaż Mieszkania. W związku z tym, ma zamiar wycofać Mieszkanie z działalności gospodarczej (wykreślić z ewidencji środków trwałych). Wnioskodawca rozważa sprzedaż Mieszkania w roku bieżącym (tj. 2015 r.) lub w latach kolejnych (tj. począwszy od 2016 r.). Brak możliwości dokładnego określenia daty sprzedaży wynika z faktu, że Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać i określić dokładnego terminu, w którym znajdzie nabywcę Mieszkania.

W przypadku sprzedaży Mieszkania w 2015 r., Wnioskodawca chciałby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z jego sprzedaży na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) - dalej: „ustawa o PIT”. Wnioskodawca przeznaczyłby wtedy uzyskany dochód na własne cele mieszkaniowe wskazane w ustawie. Z kolei, w sytuacji w której Mieszkanie nie zostałoby sprzedane w 2015 r., Wnioskodawca ma zamiar sprzedać go w latach kolejnych tj. w okresie po 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody osiągnięte ze sprzedaży Mieszkania należy zaliczyć do źródła przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży Mieszkania może zostać objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawca spełni warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w sytuacji, w której Mieszkanie zostałoby sprzedane w okresie po 31 grudnia 2015 r., uzyskany przez Wnioskodawcę dochód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy wycofanie Mieszkania z działalności gospodarczej i jego wykreślenie z ewidencji środków trwałych będzie skutkowało koniecznością dokonania korekty kosztów w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych za okres, w którym Mieszkanie wykorzystywane było na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej...

Niniejsza interpretacja dotyczy ustalenia źródła przychodu (pyt. Nr 1). Natomiast w pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia (pyt. Nr 2-4).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody osiągnięte ze sprzedaży Mieszkania należy zaliczyć do źródła przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przepisów ustawy o PIT odpłatne zbycie nieruchomości może stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lub w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) Ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Aby zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości mógł być uznany za przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 powoływanej ustawy:

 • zbycie tej nieruchomości nie może następować w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • zbywana nieruchomości nie może być nieruchomością niemieszkalną, wykorzystywaną w prowadzonej działalności gospodarczej.

Odrębnym źródłem przychodów jest natomiast wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT pozarolnicza działalności gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przychodów z działalności gospodarczej wyłączone zostały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o PIT, nawet jeżeli wykorzystywane były na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 14 ust. 2c ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi w prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika jednak, że przedmiotem zamierzonej przez Wnioskodawcę sprzedaży ma być Mieszkanie (lokal mieszkalny), które było wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Reasumując, mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży Mieszkania nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy go więc zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Dla ustalenia czy z tytułu sprzedaży Mieszkania powstanie przychód z tego źródła, istotne jest czy sprzedaż ta nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2010 r. o sygn. IPPB1/415-798/09-3/KS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy stwierdził, że: „przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomość ta stanowi towar handlowy). Należy go zatem zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla ustalenia czy z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu powstanie przychód z tego źródła, istotne jest czy sprzedaż ta nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o sygn. IPTPB1/415-59/13-2/KO wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży budynku bądź lokalu mieszkalnego, stanowi zawsze przychód określony w ww. art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy budynek ten lub lokal stanowił, czy też nie środek trwały w prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, ani czy był wykorzystywany w tej działalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomości te stanowią towar handlowy w prowadzonej w zakresie obrotu nieruchomościami działalności gospodarczej”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPB-1-1/4511-352/15/NL | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPB-2-2/4511-281/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.