IPPB4/4511-1352/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia w postaci nagród wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. doz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa pdof), w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB4/4511-1352/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. Cash back
  2. akcja promocyjna
  3. banki
  4. działalność gospodarcza
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. <dalej: Bank, Wnioskodawca> prowadzi działalność bankową na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank organizuje akcje promocyjne, które spełniają kryteria uznania ich za sprzedaż premiową <dalej: akcje promocyjne>. Przedmiotem niniejszego wniosku są akcje promocyjne skierowane do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą <dalej: przedsiębiorcy>. W Regulaminie Promocji organizowanej dla przedsiębiorców, Bank każdorazowo wskazuje, że uprawnionym do uczestnictwa jest przedsiębiorca, będący w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Promocje są kierowane przez Bank zarówno dla obecnych klientów (tj. przedsiębiorców już korzystających z usług/produktów oferowanych przez Wnioskodawcę), jak również potencjalnych klientów (przedsiębiorców nie korzystających dotychczas z usług świadczonych przez Bank). Promocje polegają na przyznaniu nagrody każdemu przedsiębiorcy, który spełni warunki określone w Regulaminie danej akcji promocyjnej.

Oferta Banku jest rozbudowana. Obejmuje ona typowe usługi finansowe, w tym m.in.: rachunki bankowe, karty debetowe i kredytowe, kredyty obrotowe i inwestycyjne oraz inne, niezbędne w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę usługi, w tym przede wszystkim usługi księgowe oraz produkty faktoringowe, które są dostarczane przez profesjonalne podmioty będące partnerami biznesowymi Banku (Wnioskodawca pośredniczy przy sprzedaży usług księgowych oraz faktoringowych). W zależności od produktów/usług, które Bank promuje w ramach danej akcji promocyjnej, Regulamin przewiduje odmienne warunki uzyskania nagrody. Przy czym, przyznanie nagrody przez Bank zawsze warunkowane jest zakupem oraz określonym sposobem korzystania przez przedsiębiorcę z usług/produktów będących w ofercie Banku. Przykładowo, Regulamin wymaga, aby uczestnik akcji promocyjnej korzystał z rachunku rozliczeniowego oraz wydanej do niego karty płatniczej, albo z rachunku rozliczeniowego oraz usług księgowych oferowanych przez partnera Banku, czy też z rachunku rozliczeniowego oraz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (prowadzonego dla osoby fizycznej poza działalnością gospodarczą), bądź z rachunku rozliczeniowego i usług faktoringowych. Bank premiuje również korzystanie z kredytu obrotowego/inwestycyjnego przez przedsiębiorcę.

Jak zostało wskazane, Regulaminy określają również sposób korzystania z produktów/usług Banku. Mianowicie, Bank wymaga przede wszystkim, aby uczestnik akcji promocyjnej regulował w terminie opłaty z tytułu korzystania z premiowanych produktów (rachunków bankowych, usług księgowych, produktów faktoringowych) oraz dokonywał terminowych spłat rat kredytu. Ponadto, w przypadku rachunków rozliczeniowych Bank premiuje wykonywane przez przedsiębiorcę przelewy do ZUS, czy też zlecenia płatnicze na rzecz/przelewy przychodzące od nowych kontrahentów przedsiębiorcy oraz określony poziom wpływów na rachunek rozliczeniowy, natomiast przy kartach wydawanych do rachunku rozliczeniowego wynagradzane są transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę przy użyciu tych kart (transakcje bezgotówkowe).

Zauważyć zatem należy, że każdorazowo, akcja promocyjna skierowana jest do przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) oraz premiuje ona korzystanie przez przedsiębiorcę w prowadzonej przez niego działalności z usługi (produktu) oferowanej przez Bank. Nagrody w akcjach promocyjnych organizowanych przez Bank przyjmują postać zarówno świadczeń pieniężnych, jak i świadczeń w naturze. Mianowicie, Regulaminy przewidują nagrody pieniężne, w tym w formie tzw. cashback (zwrot na rzecz przedsiębiorcy określonego procentu transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart debetowych i kredytowych Banku). Nagrody w postaci świadczeń w naturze to ubezpieczenie na życie, sprzęt elektroniczny (np. tablet). Ponadto, niektóre akcje promocyjne dodatkowo przewidują okresowe obniżenie, bądź niepobieranie opłat dla określonych produktów z oferty Banku. Organizowane przez Bank akcje promocyjne mają charakter okresowy, bądź też przyjmują postać akcji rozliczanych jednorazowo. Innymi słowy wydanie nagród pieniężnych lub rzeczowych ma charakter jednorazowy, bądź też następuje w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia w postaci nagród wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. doz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa pdof), w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące stanu faktycznego. W zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Świadczenia w postaci nagród wydawanych przez Bank w ramach oferowanych akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof, w stosunku do których Bank nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawodawca określił w ustawie pdof dziewięć źródeł przychodów (art. 10 ustawy pdof). Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe udzielenie odpowiedzi na zadane przez Bank pytanie uzależnione jest od rozstrzygnięcia, do którego ze źródeł przychodów należy zaliczyć nagrodę przyznawaną przez Bank w ramach akcji promocyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku. W tym kontekście należy rozpatrzeć dwa źródła przychodów:

  1. pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof), oraz
  2. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy pdof).

Wnioskodawca uważa, że świadczenie w postaci nagrody powinno być kwalifikowane do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof), co oznacza, że stanowi przychód, o którym mowa w art. 14 ustawy pdof. Podatek od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest rozliczany samodzielnie przez podatnika (tu: przedsiębiorcę).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy pdof, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy pdof wskazuje, że do przychodów tych zalicza się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy pdof) zostały określone przez ustawodawcę w art. 20 ustawy pdof. Zgodnie z przywołanym przepisem, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W tym miejscu wskazać należy, że w doktrynie przyjęte zostało, że przychód z innego źródła występuje wyłącznie wówczas, gdy danemu przysporzeniu majątkowemu można przypisać cechę przychodu podatkowego, a jednocześnie przychód ten nie kwalifikuje się do żadnego innego źródła przychodów spośród wskazanych przez ustawodawcę w art. 10 ustawy pdof.

Jako przykład prezentowania przez doktrynę ww. poglądu warto przywołać następujący cytat: „Przychodami z innych źródeł będą wszelkie przychody, które nie pochodzą ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pdof, a jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu ustawy o pdof. Do źródła tego należą wszelkie pozostałe przychody niemieszczące się w innych źródłach przychodów. (...) Wprowadzanie innych źródeł przychodu ma zapewnić realizację zasady powszechności opodatkowania, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powinien się wiązać z osiąganiem jakichkolwiek przychodów, z wyjątkiem przychodów wyraźnie wyłączonych w ustawie.” (Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz. Wyd. IV, opublikowano LEX 2014).

W odniesieniu do rozpatrywanego stanu faktycznego wyżej wskazane przesłanki zaliczenia danego świadczenia do źródła przychodów w postaci innych źródeł, nie zachodzą. Zauważyć bowiem należy, że jakkolwiek świadczenie w postaci nagrody będzie stanowić przychód podatkowy, niemniej powinno być kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższe wynika z faktu, że uczestnikiem akcji promocyjnej może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jednocześnie Regulamin akcji promocyjnej każdorazowo wymaga, aby uczestnik dokonał zakupu produkt/usługi, która służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (rachunek rozliczeniowy i karta wydawana do tego rachunku, usługi księgowe, produkty faktoringowe, kredyty obrotowe, itp.). Zauważyć zatem należy, że prawo do udziału w akcji promocyjnej i w konsekwencji do uzyskania świadczenia w postaci nagrody przysługuje wyłącznie osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Tym samym przysporzenie uzyskiwane w takiej akcji promocyjnej powinno być kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof. Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda nie powinna być zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej, wyłącznie w sytuacji gdyby fakt prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania przez uczestnika produktu dla potrzeb prowadzenia tej działalności nie miał jakiegokolwiek wpływu na możliwość otrzymania nagrody. Innymi słowy, musiałaby istnieć obiektywna możliwość uzyskania tożsamego świadczenia przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W rozpatrywanym stanie faktycznym nie ma takiej możliwość, gdyż zgodnie z Regulaminem każdej akcji promocyjnej, jej uczestnikiem może być wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Kolejno zauważyć należy, że akcje promocyjne oferowane przez Bank, co do zasady, zmierzają do zachęcenia klienta lub potencjalnego klienta do skorzystania, bądź też bardziej aktywnego korzystania z usług/produktów, z których przedsiębiorca korzysta w swojej działalności gospodarczej (przykładowo rachunek rozliczeniowy, który służy przedsiębiorcy do regulowania zobowiązań publicznoprawnych oraz dokonywania rozliczeń z kontrahentami). Zachodzi zatem bezpośredni związek między aktywnością podejmowaną przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności, a świadczeniem uzyskiwanym od Banku.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że omawiane akcje promocyjne stanowią sprzedaż premiową. Zgodnie z poglądem utartym w doktrynie, sprzedaż premiowa skierowana do przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) stanowi przychód z tej działalności.

Jako przykład prezentowania ww. podglądu przez doktrynę warto przytoczyć następujący cytat:

Nagrody ze sprzedaży premiowej stanowią przychód z innych źródeł pod warunkiem, że nie zostały uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli nagrodę otrzyma osoba prowadząca działalność, to stanowi ona jej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.” (Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011, pod red. J. Marciniuka, Wydanie 1.2.; CH Beck).

Podsumowując powyższe, zdaniem Banku świadczenia udostępniane w ramach akcji promocyjnych należy zakwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof). Jednocześnie, brak jest podstaw, aby świadczenia te były wyłączone z przychodów przedsiębiorcy i zaliczone do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy pdof). Jak zostało bowiem wykazane, dane przysporzenie powinno być zaliczane do przychodów z innych źródeł, gdy nie stanowi ono przychodu kwalifikowanego do żadnego innego źródła przychodów spośród wskazanych przez ustawodawcę w art. 10 ustawy pdof. Skoro zatem przychód z tytułu nagrody przyznawanej przez Bank może zostać uzyskany jedynie przez przedsiębiorcę oraz w związku z jego aktywnością w zakresie korzystania z produktów/usług wykorzystywanych do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to przedsiębiorca powinien samodzielnie ująć otrzymane świadczenie w przychodach i opodatkować według właściwych zasad (podatek liniowy (19%), albo według skali (18% albo 32%). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, na Banku nie będą spoczywać obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy pdof.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że prawidłowość poglądu przez niego prezentowanego znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych działających z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2014 r. (Nr ITPB2/415-579/14/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał co następuje: „Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i gdy przekazywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej, wówczas dla tej osoby - stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nie korzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania. W tym przypadku na Wnioskodawcy również nie będzie ciążył ani obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C”.

Analogiczne stanowisko, w tożsamym stanie faktycznym, zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Nr IPPB1/4511-680/15-2/EC). Ponadto, również w innych interpretacjach indywidualnych, których przedmiotem były nagrody w sprzedaży premiowej uzyskiwane przez podatników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdzał prawidłowość stanowiska, zgodnie z którym stanowią one przychód z działalności gospodarczej, w stosunku do którego podmiot wydający nagrodę nie pełni funkcji płatnika podatku (por. interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2015 r. (Nr IPPB1/4511-566/15- 2/EC), jak również z dnia 27 lipca 2015 r. (nr IPPB1/4511-576/15-4/EC) oraz z dnia 30 lipca 2015 r. (Nr IPPB1/4511-677/15-2/EC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.