IPPB4/4511-1341/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

1. Czy środki uzyskane ze sprzedaży stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) oraz 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy dokonując sprzedaży wskazanych działek Wnioskodawczyni stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług i czy będzie miała obowiązek odprowadzić ten podatek?
IPPB4/4511-1341/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest właścicielką oraz współwłaścicielką (wspólnie z mężem) kilku sąsiadujących ze sobą działek:

Działka Nr 1 - nabyta została w dniu 28 września 2007 r. przez małżonków za cenę 150.000 zł.

Działka Nr 2 - nabyta w dniu 15 lipca 2009 r. przez małżonków za cenę 160.000 zł.

Działka Nr 3 - nabyta w dniu 28 maja 2003 r. przez Wnioskodawczynię i stanowiąca jej majątek odrębny za cenę 396.000 zł.

Działki Nr 4 i Nr 5 nabyte w dniu 10 czerwca 2003 r. przez Wnioskodawczynię, stanowiące jej majątek odrębny za cenę 200.000 zł.

Zakup działek nastąpił od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w związku z zakupem nie przysługiwało odliczenie podatku od towarów i usług.

Działka Nr 3 zabudowana jest budynkiem biurowo - warsztatowym o pow. 170 m2. Doprowadzone do niej są media: prąd, gaz, własne ujęcie wody, szambo szczelne, linie telefoniczne.

Działka ta była przez Wnioskodawczynię wykorzystywana do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie naprawy i konserwacji samochodów, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka ta została przez nią wpisana do wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w kosztach uwzględniano wydatki związane z tą działką i znajdującym się na niej budynkiem.

Pozostałe działki nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu.

Właściciele nie dokonywali żadnego podziału działek, nie wytyczali na ich terenie dróg oraz nie występowali o zmianę ich przeznaczenia.

Obecnie Wnioskodawczyni i jej mąż planują sprzedaż posiadanych działek. Sprzedaż nie będzie następowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z planowaną sprzedażą Wnioskodawczyni nie zamierza podejmować czynności związanych z uzbrojeniem terenu, wydzieleniem dróg wewnętrznych oraz działań marketingowych podejmowanych w celu sprzedaży działek, wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy środki uzyskane ze sprzedaży stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) oraz 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dokonując sprzedaży wskazanych działek Wnioskodawczyni stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług i czy będzie miała obowiązek odprowadzić ten podatek...

Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (pyt. Nr 1), natomiast w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (pyt. Nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawczyni uważa, że sprzedaż wskazanych działek Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c).

Natomiast sprzedaż działki nr 3 stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie to tym samym sprzedaż działek, które nie były wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zbycie tych działek nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Jednak stosownie do art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przy czym, w myśl art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są:

 • przychody z obrotu nieruchomościami (stanowiącymi towary handlowe lub wyroby gotowe w tej działalności),
 • przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i
 • przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że przepis art. 14 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej („Przychodem z działalności gospodarczej są również:”).

Jak wykazuje analiza przytoczonych powyżej uregulowań prawa podatkowego, rodzajowy katalog przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest ograniczony. Wymienione kategorie przychodów mają charakter przykładowy (katalog otwarty). Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką oraz współwłaścicielką (wspólnie z mężem) kilku sąsiadujących ze sobą działek:

Działka Nr 1 - nabyta została w dniu 28 września 2007 r. przez małżonków;

Działka Nr 2 - nabyta w dniu 15 lipca 2009 r. przez małżonków;

Działka Nr 3 - nabyta w dniu 28 maja 2003 r. przez Wnioskodawczynię i stanowiąca jej majątek odrębny;

Działki Nr 4 i Nr 5 nabyte w dniu 10 czerwca 2003 r. przez Wnioskodawczynię, stanowiące jej majątek odrębny.

Zakup działek nastąpił od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w związku z zakupem nie przysługiwało odliczenie podatku od towarów i usług. Działka Nr 3 zabudowana jest budynkiem biurowo - warsztatowym o pow. 170 m2. Doprowadzone do niej są media: prąd, gaz, własne ujęcie wody, szambo szczelne, linie telefoniczne. Działka ta była przez Wnioskodawczynię wykorzystywana do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie naprawy i konserwacji samochodów, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka ta została przez nią wpisana do wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w kosztach uwzględniano wydatki związane z tą działką i znajdującym się na niej budynkiem. Pozostałe działki nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu. Właściciele nie dokonywali żadnego podziału działek, nie wytyczali na ich terenie dróg oraz nie występowali o zmianę ich przeznaczenia. Obecnie Wnioskodawczyni i jej mąż planują sprzedaż posiadanych działek. Sprzedaż nie będzie następowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z planowaną sprzedażą Wnioskodawczyni nie zamierza podejmować czynności związanych z uzbrojeniem terenu, wydzieleniem dróg wewnętrznych oraz działań marketingowych podejmowanych w celu sprzedaży działek, wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, w że analizowanej sprawie mamy do czynienia z nabyciem przez Wnioskodawczynię do majątku odrębnego w 2003 r. działek Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz nabyciem (wspólnie z mężem) w 2007 r. udziału w nieruchomości tj. działki Nr 1 i w 2009 r. udziału w nieruchomości tj. działki Nr 2.

Treść wniosku przemawia za tym, że planowa sprzedaż nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, które nie były wykorzystywane do prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu i właściciele nie dokonywali żadnego podziału działek, nie wytyczali na ich terenie dróg oraz nie występowali o zmianę ich przeznaczenia, jak również sprzedaż nie będzie następowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z planowaną sprzedażą Wnioskodawczyni nie zamierza podejmować czynności związanych z uzbrojeniem terenu, wydzieleniem dróg wewnętrznych oraz działań marketingowych podejmowanych w celu sprzedaży działek, wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia, nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, a zatem nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, które nie są związane z działalnością gospodarczą reguluje powołany powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten formułuje zasadę, że obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego powstaje w sytuacji sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) dokonanej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Skoro zaś sprzedaż nieruchomości będzie miała miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to nie należy jej również kwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy i kwota uzyskana z tego tytułu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 a)-c) cytowanej ustawy w przypadku Wnioskodawczyni upłynął z końcem 2008 r. w odniesieniu do działek Nr 4 i Nr 5 nabytych w 2003 r., z końcem 2012 r. w odniesieniu do udziału w nieruchomości tj. działki Nr 1 nabytej w 2007 r. oraz z końcem 2014 r. w odniesieniu do udziału w nieruchomości tj. działki Nr 2 nabytej w 2009 r. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie mając na uwadze przywołane powyżej uregulowania prawne, należy podkreślić, że planowana sprzedaż nieruchomości tj. działki Nr 3 nabytej przez Wnioskodawczynię w 2003 r. do majątku odrębnego, z uwagi na fakt wykorzystywania jej w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, wprowadzenia do wykazu środków trwałych, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej.

Reasumując, należy przyjąć za Wnioskodawczynią, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomości stanowiących współwłasność Wnioskodawczyni, niewykorzystywanych w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej – będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a w konsekwencji nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Sprzedaż działki Nr 3 będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej nawet, wówczas gdy została/zostanie wycofana z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym działka została/zostanie wycofana z działalności gospodarczej i dniem odpłatnego zbycia, nie upłynęło/upłynie 6 lat.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Końcowo tutejszy Organ zauważa, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest badanie i ustalanie, czy sprzedaż nieruchomości i udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Tutejszy Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje indywidualne, Organ opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawione przez zainteresowaną we wniosku zdarzenie przyszłe i przyjmuje argumenty podnoszone przez Wnioskodawczynię bez ich weryfikowania. Nie można jednak wykluczyć, że właściwy organ podatkowy, prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego, będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji. Organ ten może zbadać całokształt podejmowanych przez Wnioskodawczynię działań oraz okoliczności planowanej sprzedaży wskazanych we wniosku nieruchomości i udziału w nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie pozwalającym stwierdzić, czy nie noszą one znamion pozarolniczej działalności gospodarczej. Wówczas interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów oparł się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawczynię we wniosku. W tym też kontekście i zakresie, dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn, zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do małżonka Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.