IPPB4/415-991/14-7/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód z przeniesienia tych praw Wnioskodawca powinien uznawać nie jako przychód z prowadzenia działalności gospodarczej, tylko jako źródło przychodów z majątkowych praw autorskich, których zasady rozliczenia zostały odrębnie uregulowane, a co za tym idzie Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu (ze wszystkimi limitami opublikowanymi w ustawie) oraz stawką 8% VAT? Czy też Wnioskodawca powinien uznać je za przychód z działalności gospodarczej i jednocześnie jako przychód z przeniesienia praw majątkowych? (art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? Za to inne usługi projektowe dotyczące działalności gospodarczej rozliczać według normalnych zasad działalności gospodarczej Wnioskodawcy i oferowanych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 6 lutego 2015 r. (data nadania 6 lutego 2015 r., data wpływu 9 lutego 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-991/14-2/MS z dnia 21 stycznia 2015 r. (data nadania 22 stycznia 2015 r., data doręczenia 31 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-991/14-2/MS z dnia 21 stycznia 2015 r. (data nadania 22 stycznia 2015 r., data doręczenia 31 stycznia 2015 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o wyjaśnienie, w zakresie jakich przepisów prawa podatkowego ma być udzielona interpretacja przepisów prawa podatkowego, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, sformułowanie pytania/pytań podatkowych w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania/pytań.

Pismem z dnia 6 lutego 2015 r. (data nadania 6 lutego 2015 r., data wpływu 9 lutego 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od niedawna Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania specjalistycznego w tym wzorów przemysłowych i użytkowych do przedmiotów produkowanych przemysłowo i jednostkowo. W zakresie działalności Wnioskodawcy jest stworzenie projektów przedmiotów codziennego użytku. Wnioskodawca prowadzi działalność sam, i sam dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu wymyśla, tworzy projekty przedmiotów (utwory), które następnie chce sprzedać przedsiębiorcy z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na tego przedsiębiorcę, który zajmie się jego produkcją i dystrybucją. Gdy projekt wydaje się być szczególnie udany Wnioskodawca ma zamiar zgłaszać go w formie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w ramach zabezpieczenia Jego praw autorskich do niego.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza projektować, udoskonalać, zmieniać formę zewnętrzną projektów zlecanych przez przedsiębiorstwa, jednak w takim przypadku forma świadczonych usług nie ma żadnego związku z przekazywaniem praw autorskich majątkowych do tych przedmiotów, a jedynie na świadczeniu usług projektowych. Wnioskodawca jest jedynym autorem, twórcą tych projektów, osobistym wkładem kreacyjnym tych przedmiotów. Formą przekazania projektu jest zbiór dokumentów technicznych, wizualizacji i rysunków danego projektu, oraz w sytuacjach szczególnych prototyp bądź model projektowanego przedmiotu (o ile zaistnieje rzeczywista potrzeba przetestowania konstrukcji, proporcji lub innej części składowej projektu).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, swoją działalność rozlicza na zasadach ogólnych w formie księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód z przeniesienia tych praw Wnioskodawca powinien uznawać nie jako przychód z prowadzenia działalności gospodarczej, tylko jako źródło przychodów z majątkowych praw autorskich, których zasady rozliczenia zostały odrębnie uregulowane, a co za tym idzie Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu (ze wszystkimi limitami opublikowanymi w ustawie) oraz stawką 8% VAT... Czy też Wnioskodawca powinien uznać je za przychód z działalności gospodarczej i jednocześnie jako przychód z przeniesienia praw majątkowych... (art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)... Za to inne usługi projektowe dotyczące działalności gospodarczej rozliczać według normalnych zasad działalności gospodarczej Wnioskodawcy i oferowanych usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w zakresie ustawy od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy przenoszenia autorskich praw majątkowych do projektów tworzonych osobiście, przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, więc logicznie rzecz ujmując wydawałoby się to bardzo niesprawiedliwe, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą traciłaby prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów tylko i wyłącznie z powodu zarejestrowania takiej działalności w ramach „samozatrudnienia”. Sytuacja ta jest bardzo trudna do ocenienia przez Wnioskodawcę, ale wnioski Wnioskodawcy zostały wyciągnięte z interpretacji: IBPBI/1/415-209/11/KB, IBPB1/1/415-175/13/BK, IPPB4/415-31/13-7/JK, i IPPBI/415-457/14-2/EC. W Krajowej Informacji Podatkowej Wnioskodawca dostał informację, że najlepszym rozwiązaniem będzie wnioskowanie o interpretację indywidualną, gdyż oni nie podejmują próby wyjaśnienia mi tej sprawy. Określenie źródła przychodu uzyskiwanego z przeniesienia praw autorskich majątkowych powinno być jednoznaczne, skoro obejmuje ono osobiście osobę - twórcę, który przenosi swoje prawa do utworu na inną osobę, instytucję poprzez umowę cywilnoprawną. Jedynie prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na tej osobie wystawienie faktury VAT za przeniesienie tych praw.

Przeniesienie przez Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do stworzonych projektów wzorów form użytkowych powinno odbywać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wystawiana faktura VAT obarczona jest 50% kosztem uzyskania przychodu. Za to wszelkie inne działalności usługowe, projektowe w ramach których nie odbywa się przeniesienie autorskich praw majątkowych rozliczane są w ramach ogólnych zasad działalności gospodarczej.

Twórca jako samozatrudniony opłaca składki i podatki na takich samych zasadach jak osoba pozbawiona działalności, więc trudno znaleźć konstytucyjne uzasadnienie, aby wytłumaczyć różne warunki rozliczania. W ramach działalności gospodarczej wpłaca dodatkowo podatek VAT od przeniesienia takich praw majątkowych, czego w ramach umów cywilnoprawnych już nie ma. Osoba prowadząca działalność deklaruje większą klarowność i możliwość kontroli swoich dochodów, od osób działających w ramach wyłącznie umów cywilnoprawnych, więc trudno zrozumieć ograniczenie uzyskania kosztów przychodu dla takich osób.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jednocześnie zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność, że prawa majątkowe wymienione zostały w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odrębnym źródle przychodów) nie oznacza, że przychody z nich osiągnięte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodów z tej działalności.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego zauważyć należy, że Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania specjalistycznego. W zakresie działalności Wnioskodawcy jest stworzenie projektów przedmiotów codziennego użytku. Wnioskodawca prowadzi działalność sam, i sam dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu wymyśla, tworzy projekty przedmiotów (utwory), które następnie chce sprzedać przedsiębiorcy z przeniesieniem praw autorskich majątkowych na tego przedsiębiorcę, który zajmie się jego produkcją i dystrybucją. Gdy projekt wydaje się być szczególnie udany Wnioskodawca ma zamiar zgłaszać go w formie wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w ramach zabezpieczenia Jego praw autorskich do niego. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza projektować, udoskonalać, zmieniać formę zewnętrzną projektów zlecanych przez przedsiębiorstwa, jednak w takim przypadku forma świadczonych usług nie ma żadnego związku z przekazywaniem praw autorskich majątkowych do tych przedmiotów, a jedynie na świadczeniu usług projektowych. Wnioskodawca jest jedynym autorem, twórcą tych projektów.

Należy wyjaśnić, że obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to przychód z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. pkt 3, tj. do przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dana działalność twórcy, polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek, to działalność taka będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na względzie wskazane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawcę (jako twórcę) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, jako należne w związku ze świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługami (będące częścią wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu wykonania umowy), będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Konsekwencją zaliczenia osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, jest brak możliwości zastosowania do tych przychodów 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 12 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 ww. ustawy nie mają zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14, a zatem uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast wszelkie inne działalności usługowe, w ramach których nie odbywa się przeniesienie autorskich praw majątkowych rozliczane są w ramach ogólnych zasad działalności gospodarczej.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.