IPPB3/4510-229/15-3/MS | Interpretacja indywidualna

Czy po przekształceniu Spółki w Spółkę po przekształceniu, Spółka po przekształceniu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?
IPPB3/4510-229/15-3/MSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przekształcanie podmiotów
 3. przekształcenie spółki
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. spółka komandytowa
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. zezwolenie na prowadzenie działalności
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015r. (data wpływu 23 marca 2015r.) uzupełnione pismem z dnia 18 maja 2015r. (data wpływu do BKIP-fax) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Wnioskodawcy, tj. spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle uprawnień wynikających z posiadanych przez podmiot przekształcany zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Wnioskodawcy, tj. spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle uprawnień wynikających z posiadanych przez podmiot przekształcany zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka, Wnioskodawca) planuje zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie polegała na przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka po przekształceniu). Komplementariuszem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, a komandytariuszem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech. W wyniku przekształcenia dotychczasowi wspólnicy (komandytariusz oraz komplementariusz) Spółki staną się udziałowcami Spółki po przekształceniu. Przekształcenie Spółki nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych.

Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) wydane kolejno w latach 2004 i 2012 (dalej: Zezwolenia). Zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, podatnikami PDOP od dochodów generowanych przez Spółkę są, proporcjonalnie do udziału w zyskach Spółki, wspólnicy Spółki. W takiej też proporcji wspólnicy Spółki korzystali dotychczas ze zwolnienia od PDOP przysługującego im w stosunku do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE w ramach Zezwoleń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po przekształceniu Spółki w Spółkę po przekształceniu, Spółka po przekształceniu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z przekształceniem Wnioskodawcy (spółki komandytowej) w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, zgodnie z zasadą kontynuacji, Spółka po przekształceniu będzie podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka po przekształceniu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, do wysokości limitu pomocy publicznej przewidzianego odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, tj. z uwzględnieniem pomocy wykorzystanej przez wspólników Spółki przed jej przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zasady przekształcania spółek kapitałowych określone są w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych”). Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna mogą być przekształcone w inną spółkę handlową, w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, zgodnie z zasadą kontynuacji zawartą w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Ponadto, jak wynika z art. 553 § 2 KSH, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka po przekształceniu będzie zasadniczo podmiotem wszystkich praw i obowiązków, w tym podatkowych, jakie przysługiwały Spółce przed przekształceniem. W konsekwencji, zdaniem Spółki, Spółka po przekształceniu będzie także podmiotem praw i obowiązków związanych z Zezwoleniem, ze względu na fakt, iż, jak Spółka wykazuje poniżej, nic innego nie wynika z ustawy albo decyzji o udzieleniu Zezwolenia.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na których możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Tryb ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych, zarządzanie takimi strefami oraz zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 724, ze zm.; dalej: ustawa o SSE). Zgodnie z art. 2 ustawy o SSE, specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami tej ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych tą ustawą. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE uzyskane w ramach zezwolenia przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

W art. 17 ustawa o PDOP wymienia rodzaje przychodów, które są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są między innymi dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie otrzymanego zezwolenia. Ponadto, art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP precyzuje, że zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Natomiast w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy) według zasad, które zostały wyszczególnione w art. 17 ust. 6 ustawy o PDOP.

Przyczyny cofnięcia zwolnienia na prowadzenie działalności na terenie SSE zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o SSE, zgodnie z którym zezwolenie może zostać cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestanie na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie,
 • rażące uchybi warunkom określonym w zezwoleniu,
 • nie usunie uchybień stwierdzonych w toku kontroli w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, lub
 • wystąpi z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.

Wskazane powyżej warunki, na podstawie których może dojść do cofnięcia zezwolenia, stanowią katalog zamknięty, a wśród nich ustawodawca nie wymienił zdarzenia takiego, jak przekształcenie osobowej spółki handlowej w spółkę kapitałową. Jednocześnie żadne inne przepisy ustawy o SSE ani jakiejkolwiek innej ustawy, a także decyzja o udzieleniu Zezwolenia, nie wskazują, że na skutek przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową Zezwolenie miałoby zostać cofnięte. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przeprowadzone przekształcenie Spółki w Spółkę zależną nie będzie skutkowało cofnięciem Zezwolenia ani jego utratą.

Stanowisko zaprezentowane powyżej przez Wnioskodawcę znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W interpretacji indywidualnej ILPB3/423-141/12-2/AO z 6 lipca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „przekształcenie spółki cywilne w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nabędzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia przekształcenia, kiedy to wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe wspólników spółki przekształcanej.

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej IBPBI/2/423-402/09/MO z 2 lipca 2009 r. stwierdził, że: „przekształcenie Spółki Jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o ile spełnione będą wymogi wynikające z przepisów normujących problematykę zezwoleń na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”.

Reasumując, mając na uwadze powyżej zaprezentowane argumenty, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy (spółki komandytowej) w spółkę kapitałową to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka przekształcona, będzie podmiotem praw i obowiązków wynikających z Zezwoleń, w tym w szczególności prawa do korzystania ze zwolnienia z PDOP w stosunku do dochodów uzyskiwanych od daty przekształcenia z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwoleń, do wysokości limitu pomocy publicznej przewidzianego odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP (tj. również z uwzględnieniem pomocy wykorzystanej przez wspólników Spółki przed jej przekształceniem w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-492/15-6/AM | Interpretacja indywidualna

przekształcanie podmiotów
IBPB3/423-721/08/CzP | Interpretacja indywidualna

przekształcenie spółki
IPPB2/415-51/13/15-8/S/MG | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IBPB-1-2/4510-217/15/KP | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IPTPB1/4511-335/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ILPB1/415-661/12/15-S/AMN | Interpretacja indywidualna

zezwolenie na prowadzenie działalności
IBPBI/2/423-27,28/12/PP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.