IPPB2/415-873/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej usług na rzecz spółki, w której nie jest zatrudniony, ale - sprawuje funkcję członka zarządu przez powołanie, stawki liniowej podatku w wysokości 19%, biorąc pod uwagę, że usługi świadczone na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom związanym z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji członka zarządu spółki, tj. nie są związane z bieżącym prowadzeniem spraw spółki, zarządzaniem nią lub jej działem.
IPPB2/415-873/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług doradczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej. Swoje obowiązki w ramach członkostwa w zarządzie spółki wykonuje w oparciu o stosunek powołania, czyli w drodze stosownej uchwały rady nadzorczej została powołana do zarządu spółki akcyjnej. Uchwała rady nadzorczej określa jej obowiązki oraz wynagrodzenie.

Jednocześnie Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której ma zarejestrowane następujące przedmioty działalności (zgodnie z PKD):

 1. 63.99.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 2. 73.20.Z. badanie rynku i opinii publicznej;
 3. 96.09.Z. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W dniu 31 marca 2014 roku wnioskodawca zawarł ze spółką akcyjną, w której pełni funkcję członka zarządu umowę o świadczenie usług w zakresie:

 1. Prognozy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym, zawierające w szczególności informacje o:
  1. Przewidywanej dostępności mocy w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych,
  2. Przewidywanym zapotrzebowaniu na energię w KSE,
  3. Przewidywanej generacji w segmencie njwcd (tj. Jednostkach wytwórczych innych niż centralnie dysponowane),
 2. Analizy trafności prognoz zapotrzebowania na energię, generacji JWCD, NJWCD oraz wymiany międzysystemowej,
 3. Wyniki analiz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, obejmujących w szczególności analizy notowań na giełdzie energii,
 4. Informacje i analizy sytuacji na hurtowym rynku energii elektrycznej ukierunkowane na potrzeby opracowania strategii handlowej oraz prowadzenia handlu energią.

Wyniki przeprowadzonych analiz, opracowań czy też dokonanych czynności Wnioskodawca będzie przedstawiał odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki. W umowie ustalono zmienne wynagrodzenie w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz spółki.

Umowa o świadczenie usług doradczych na rzecz spółki nie stanowi umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, nie jest również kontraktem menadżerskim, jak również nie ma charakteru takiego kontraktu. Jej przedmiotem nie jest również zarządzanie jakimkolwiek działem spółki. W zakresie umowy o świadczenie usług doradczych nie znajdują się jakiekolwiek czynności związane ze sprawowaniem zarządu i reprezentowaniem spółki.

Wnioskodawca świadczący usługi zlecone przez spółkę w ramach umowy wykonuje we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek. Nie podejmuje wiążących decyzji oraz nie wyraża woli spółki. Nie reprezentuje podmiotu gospodarczego na zewnątrz ani nie występuje w jego imieniu wobec osób trzecich.

Przychody w ramach zawartej ze spółką umowy o świadczenie usług doradczych nie mają również charakteru przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, albowiem spółka z którą Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług nigdy nie była jego pracodawcą. Również w chwili obecnej Wnioskodawca nie jest związany ze spółką stosunkiem pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej usług na rzecz spółki, w której nie jest zatrudniony, ale - sprawuje funkcję członka zarządu przez powołanie, stawki liniowej podatku w wysokości 19%, biorąc pod uwagę, że usługi świadczone na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom związanym z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji członka zarządu spółki, tj. nie są związane z bieżącym prowadzeniem spraw spółki, zarządzaniem nią lub jej działem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania tak opisanej umowy Wnioskodawca może rozliczać wg tzw. liniowego podatku w wysokości 19%, w ramach prowadzonej przez siebie dotychczas działalności gospodarczej, ponieważ przedmiotem umowy są czynności nie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem ani żadnym z jego działów czy komórek, a umowa nie ma charakteru menedżerskiego lub podobnego. Ponadto Wnioskodawca zarówno obecnie, a także w przeszłości nie jest i nie był w stosunku pracy ze spółką i nie uzyskiwał z niej przychodów z umowy o pracę. Ponadto Wnioskodawca w żaden sposób nie działa na rachunek i ryzyko spółki jako swojego klienta i wykonuje tylko własne czynności zlecone przez spółkę, we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone w ramach zawartej ze spółką umowy o świadczenie usług, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie tej umowy kwalifikuje się do przychodów z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) wyróżnia się wśród przychodów działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 updof jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody zaliczane są do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof. Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście również uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez świadczącego usługi z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i zarządzania w spółce akcyjnej kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście.

Natomiast przychody uzyskiwane na podstawie umowy o świadczenie usług określonych powyżej należy traktować inaczej niż przychody otrzymywane za m.in. zarządzanie spółką. Istotą bowiem kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot za wynagrodzeniem tymże przedsiębiorstwem na rzecz iw interesie przedsiębiorcy na jego rachunek i ryzyko.

Takiego charakteru nie ma umowa o świadczenie usług doradczych, o której mowa w opisie stanu faktycznego. Wnioskodawca świadczący usługi z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykonuje żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności, których istotą jest doradztwo w zakresie dostarczania kompleksowej informacji o bieżącej sytuacji na rynku energii. Usługi te w żaden sposób nie są związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki. Wnioskodawcy z tytułu czynności wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług nie podlega personel spółki. Nie posiada również uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki w związku z wykonywaniem umowy, co oznacza brak pełnej samodzielności w wykonywaniu działań. Należy zatem uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa i innych wyżej wymienionych, stanowią przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 updof podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa).

Powyższe stanowisko zostało niejednokrotnie potwierdzone przez Dyrektorów Izb Skarbowych, między innymi w następujących wydanych interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.