IPPB1/4511-994/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przypadku, gdy wnioskodawca zawrze umowy z zawodnikami na profesjonalne uprawianie koszykówki i umowy te będą zawierane z zawodnikami jako podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki to przychód z tych umów będzie przychodem zawodników z ich pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, a nie przychodem zawodnika z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do wykonywania obowiązków płatnika?2. Czy w przypadku, gdy zawodnicy, z którymi wnioskodawca zamierza podpisać umowy na profesjonalne uprawianie koszykówki, rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której będą świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu koszykówki i gdy złożą stosowne oświadczenia w trybie art. 41 ust. 2 pdof- wnioskodawca będzie obowiązany wykonywać w stosunku do zawodników obowiązki płatnika, polegające na obliczaniu, pobieraniu i wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od tych umów do organu podatkowego?
IPPB1/4511-994/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt
 3. przychód
 4. płatnik
 5. sport
 6. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą X. S.A.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca prowadzi drużynę sportową w dyscyplinie sportowej - koszykówki.

W ramach swej działalności wnioskodawca chce zawrzeć umowy na profesjonalne uprawianie koszykówki z zawodnikami, którzy zawodowo trudnią się tą grą.

Zawodnicy prowadza aktualnie lub zamierzają w przyszłości rozpocząć prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej, która będzie obejmować profesjonalne uprawianie sportu oraz usługi reklamowe.

Wnioskodawca zamierza zawierać z tymi zawodnikami umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych. Umowy te zawierane będą w ramach pozarolnicznej działalności gospodarczej zawodników.

Wnioskodawca z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez zawodników, po podpisaniu umów i złożeniu przez zawodników oświadczeń zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych (updof), że te usługi wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej, zamierza przychód tych zawodników traktować jako przychód z ich pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt . 3 updof.

Wnioskodawca, w związku z tym, nie będzie wykonywał obowiązków płatnika wobec zawodników, czyli nie będzie dokonywał zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie będzie obliczał, pobierał ani wpłacał do organu podatkowego zaliczeń na podatek dochodowy od zawodnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w przypadku, gdy wnioskodawca zawrze umowy z zawodnikami na profesjonalne uprawianie koszykówki i umowy te będą zawierane z zawodnikami jako podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki to przychód z tych umów będzie przychodem zawodników z ich pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, a nie przychodem zawodnika z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do wykonywania obowiązków płatnika...
 2. Czy w przypadku, gdy zawodnicy, z którymi wnioskodawca zamierza podpisać umowy na profesjonalne uprawianie koszykówki, rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której będą świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu koszykówki i gdy złożą stosowne oświadczenia w trybie art. 41 ust. 2 pdof- wnioskodawca będzie obowiązany wykonywać w stosunku do zawodników obowiązki płatnika, polegające na obliczaniu, pobieraniu i wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od tych umów do organu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy przychód zawodników, którzy rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego uprawiania dyscypliny sportu i zawrą następnie umowy o świadczenie usług sportowych i usług reklamowych z Wnioskodawcą będzie stanowił przychód zawodników z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art . 10 ust. 1 pkt . 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza. Przedmiotowa ustawa nie wskazuje definicji działalności wykonywanej osobiście, a zawiera jedynie wyliczenie przychodów, które uważa się za przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art . 13 ust. 2 updof należą do nich m.in. przychody z uprawiania sportu. Natomiast przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest każdy przychód osiągany przez podatnika z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jeżeli działalność ta wykonywana jest zgodnie z definicją zawartą w art . 5a pkt . 6 updof. Zgodnie z tym przepisem za działalność gospodarczą na gruncie przepisów updof uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Art. Sb ust. 1 udof natomiast wylicza przesłanki negatywne, których łączne spełnienie wyklucza zakwalifikowanie przychodu do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wg Wnioskodawcy to, że przychód z uprawiania sportu jest zaliczany do przychodu z działalności wykonywanej osobiście nie wyklucza zakwalifikowania go do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli przychód jest osiągany w ramach działalności gospodarczej wg art. 5a pkt . 6 updof jaką będzie prowadził zawodnik, a nie zachodzą przesłanki negatywne z art. 5b ust. 1 updof.

Na poparcie powyższego stanowiska Wnioskodawca pragnie przytoczyć treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Ministra finansów z dnia 27 maja 2014 r. poz. 21. Zgodnie z interpretacją ogólną podatnik uzyskujący przychody z tytułu wskazanego w art. 13 pkt . 2 updof może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej z art. 5a pkt . 6 updof i jednocześnie nie zachodzą łącznie negatywne przesłanki z art. 5b ust. 1 updof. Analogiczne stanowisko występuje w interpretacjach indywidualnych (1TPB1/415-774/14/MR).

Także orzecznictwo sądów administracyjnych prezentuje stanowisko, że niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście mogą stanowić przychód, który jest zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli jest uzyskiwany w ramach takiej działalności - tytułem przykładu przychód pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu, przychód sędziego z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (II FPS 1/13, III SA/Wa, interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13). Potwierdzeniem jest także brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- art. 13 pkt . 8 i 9 oraz art. 41 .ust 2 updof.

Zgodnie z art. 13 pkt . 8, przychody z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia iub umowy o dzieło są zaliczane do działalności wykonywanej osobiście, za wyjątkiem takich umów,które są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem taki przychód będzie zaliczony do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast art .13 pkt . 9 updof mówi, że przychody uzyskiwane na podstawie umów o 1 zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, nawet jeśli umowy będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej zawsze będą zakwalifikowane do działalności wykonywanej osobiście. Takiego zastrzeżenia natomiast brak w art. 13 pkt . 2 updof w zakresie przychodu z uprawiania sportu.

Stanowisko Wnioskodawcy uzyskuje dodatkowe wsparcie w art. 41 ust. 2 updof, wg którego płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od należności z art. 13 pkt . 2 updof (osiąganych z uprawiania sportu), jeśli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli więc zawodnik rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w zakresie której będzie świadczył usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu i właśnie jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą zawrze z Wnioskodawcą umowę na profesjonalne uprawianie sportu to przychód z tej umowy będzie przychodem zawodnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie będzie to przychód z działalności wykonywanej osobiście, który zobowiązywałby wnioskodawcę do zgłaszania zawodnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pełnienia roli płatnika. Wnioskodawca nie będzie wykonywał w stosunku do takich umów obowiązków płatnika, a obowiązki te i wykonywać będą zawodnicy i to oni będą obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zawartych umów.

Istotne w tej mierze znaczenie ma również niedawna uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. II FPS 1/15, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: "Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust. 1 tej ustawy".

Ad. 2

Wnioskodawca uważa, żę w przypadku, gdy zawodnik rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego uprawiania koszykówki i jako podmiot prowadzący taką działalność zawrze z Wnioskodawcą umowę na świadczenie takich usług, a dodatkowo złoży oświadczenie w trybie art. 41 ust. 2 updof, że wykonywane w ramach tejże umowy usługi wchodzą w zakres ich pozarolniczej działalności gospodarczej, to w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wykonywana obowiązków płatnika i w związku z tym nie będzie obowiązany do obliczania oraz pobierania od zawodników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacania ich na rachunek organu podatkowego z tytułu umów zawartych z zawodnikami.

Te obowiązki będą spoczywać na zawodnikach jako przedsiębiorcach, którzy z zawartych z Wnioskodawcą umów osiągać będą przychód w zakresie ich pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki wniosek Wnioskodawca wyprowadza z art. 41. ust. 2 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.