IPPB1/4511-941/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wynagrodzenie, które będzie należne OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof i czy w związku z tym OF ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof?
IPPB1/4511-941/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości wyboru formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prawidłowości wyboru formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Od 1 września 2013 r. Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym <dalej: OF> jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze sp. z o.o. <dalej: Spółka>, na stanowisku dyrektora operacyjnego <dalej: Umowa o pracę>.
 2. Zakres obowiązków OF jako dyrektora operacyjnego Spółki nie został określony w umowie, jednak w praktyce obejmuje głównie:
  • kierowanie jej bieżącą działalnością,
  • zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem,
  • realizację planów finansowych oraz utrzymywanie płynności finansowej Spółki,
  • nadzorowanie formalno-prawnych aspektów działalności Spółki.
 3. 12 lutego 2015 roku, OF został powołany na Prezesa Zarządu Spółki.
 4. Wnioskodawcy, z tytułu Umowy o pracę, przysługuje wynagrodzenie miesięczne oraz premia roczna uzależniona od wyników Spółki i realizacji indywidualnych celów za danych rok finansowy.
 5. Spółka i OF planują rozwiązanie dotychczasowej Umowy o pracę w roku 2015 roku i w jej miejsce zawarcie nowej umowy o pracę przewidującej zatrudnienie OF na stanowisku Prezesa Zarządu/Dyrektora Zarządzającego Spółki <dalej: Nowa Umowa o pracę> oraz umowy o świadczenie usług doradczych <dalej: Umowa o Świadczenie Usług>.
 6. Zgodnie z Nową Umową o pracę, do obowiązków OF będzie należeć:
  • prowadzenie bieżących spraw Spółki, głównie w zakresie kontroli nad działem sprzedaży i logistyki oraz działami wydawniczymi, oraz
  • reprezentowanie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 7. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, która zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, OF będzie świadczył na rzecz Spółki usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym, których przedmiot nie obejmuje zarządzania lub czynności o charakterze menedżerskim. Na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, OF nie będzie mieć prawa podejmować decyzji oraz zawierać umów wiążących Spółkę.
 8. Nowa Umowa o pracę oraz Umowa O Świadczenie Usług pomiędzy OF i Spółką zostaną zawarte w ciągu bieżącego roku (2015 r.) albo z mocą od 1 stycznia 2016 roku.
 9. W skład świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług wchodzić będzie w szczególności doradztwo z zakresu:
  • koncepcji rozwoju oraz długo i krótkoterminowej strategii działalności Spółki, w tym dotyczącej nowych rodzajów działalności;
  • marketingu; wizerunku Spółki;
  • monitoringu rynku wydawniczego w Polsce i za granicą oraz pozycji Spółki na rynku;
  • finansów, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
  • relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi;
  • struktury zatrudnienia i wynagradzania;
  • budowy sieci sprzedaży, uzgadniania warunków handlowych oraz monitorowania wskaźników efektywności sprzedaży;
  • wdrażania systemów IT oraz przebudowy procesów, <dalej łącznie jako: Usługi>.
 10. Umowa będzie zobowiązywać OF do świadczenia Usług z najwyższą starannością, wedle najlepszej wiedzy oraz do przestrzegania obowiązku do zachowania poufności.
 11. Miejscem świadczenia Usług będzie co do zasady siedziba Spółki. Jednak z uwagi na różnorodność zlecanych czynności lub zadań, Usługi będą mogły być wykonywane przez OF w innym miejscu, wynikającym z potrzeb i charakteru danej czynności lub zadania.
 12. OF zobowiązany będzie do świadczenia Usług na rzecz Spółki w takim czasie, jaki uzna za niezbędny dla poprawnego wykonania Umowy. Usługi będą świadczone przez OF przez 226 dni w roku.
 13. W zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług, OF będzie odpowiadał względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego. Przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług, OF będzie uprawniony, po uzyskaniu zgody Spółki, do korzystania z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. Za działania i zaniechania pracowników lub współpracowników OF w zakresie objętym Umową, OF będzie odpowiadał jak za własne.
 14. OF zobowiązany będzie przekazywać rezultaty wykonywanych Usług w formie ustnej lub pisemnej, np. prezentacji, raportów, rekomendacji, korespondencji elektronicznej, uczestnictwa w spotkaniach i telekonferencjach lub w jakikolwiek inny sposób uzgodniony w Umowie.
 15. Na podstawie Nowej Umowy o pracę OF będzie otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie. Za świadczenie Usług na rzecz Spółki, OF otrzymywać będzie wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc z wyjątkiem wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku kalendarzowego, które może być należne w wyższej wysokości według zasad określonych odrębnie przez OF i Spółkę <dalej: Wynagrodzenie>. W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w ciągu 2015 roku, OF i Spółka przewidują wyższe Wynagrodzenie za grudzień 2015 roku niż miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe określone w pozostałych miesiącach tego roku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wynagrodzenie, które będzie należne OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, powinno być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu updof i czy w związku z tym OF ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof...
 2. Czy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umowy podlega podatkowi VAT...

Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie nr 2 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Przychody OF uzyskiwane na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art . 10 ust. 1 pkt 3 updof. Po złożeniu stosownego zawiadomienia, zgodnie z art. 9a ust. 2 updof, dochód uzyskany z takiej działalności może podlegać opodatkowaniu 19% stawką podatku.
 2. Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 updof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof. ,
 3. Jednakże, zgodnie z art. 5b updof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:
  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie czynności,
  2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 4. Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt . 1 updof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt . 2 updof) a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b updof.
 5. Uprawnienie do skorzystania ze stawki liniowej updof uwarunkowane jest także art. 9 ust. 1-3 updof. Zgodnie z tymi przepisami podatnik zyskuje uprawnienie do opodatkowania swojego dochodu stawką liniową, gdy uzyskuje przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, zawiadomi właściwy organ podatkowy oraz prowadzona przez niego działalność będzie odpowiadać czynnością wykonywanym na rzecz pracodawcy w danym lub poprzednim roku podatkowym.
  Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej
 6. Usługi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług będą wykonywane przez OF w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która będzie miała charakter zarobkowy, tj. będzie ukierunkowana na osiągnięcie zysku. OF będzie wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób:
  1. zorganizowany - przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych oraz,
  2. ciągły - Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Czynności OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług nie powinny więc zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Wynika to z braku elementu podporządkowania OF (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez OF na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Zgodnie ze stanem faktycznym Umowa O Świadczenie Usług zobowiązuje OF jedynie do wykonywania czynności w sposób aktywny. Umowa O Świadczenie Usług nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług - może nim być siedziba OF lub inne miejsce ustalone przez Spółkę czy OF.
 8. Świadczenie Usług nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 updof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:
  1. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 updof);
  2. przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 updof);
  3. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 updof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 updof).
 9. Umowa o Świadczenie Usług nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa O Świadczenie Usług będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OF. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia Usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof.
 10. Przychody z tytułu świadczenia Usług nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 updof) lub kontrakty o zarządzanie umowy menedżerskie (art 13 pkt 9 updof). Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter, w tym brak możliwości podejmowania decyzji przez OF oraz zawierania umów wiążących Spółkę. Ponadto, za czynności zarządcze, OF jako Prezes zarządu, otrzymuje odrębne wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
  Brak spełnienia kryteriów z art. 5b updof
 11. Na podstawie art. 5b updof, czynności wykonywane przez OF na podstawie Umowy o Świadczenie Usług nie zostaną uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu updof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:
  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka, oraz
  2. usługi OF wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, oraz
  3. OF nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
  Ad i) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa (głównie Kodeksu Cywilnego), OF ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie dąży wyłącznie na Spółce.
  Ad ii) Umowa O Świadczenie Usług nie będzie wykonywana pod kierownictwem. Nie ma w niej również zapisów o podległości służbowej OF wobec Spółki. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Spółki, OF lub inne miejsce w zależności od bieżących potrzeb. Umowa wskazuje, że Usługi mają być świadczone w sposób aktywny, nie zawiera jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których Usługi mają być wykonywane. W związku z powyższym stwierdzić należy, że druga przesłanka również nie jest spełniona.
  Ad iii) OF ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność OF wobec Spółki i wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie Umowy o Świadczenie Usług, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników/podwykonawców, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.
 12. Nie jest zatem spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 updof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu updof.
  Spełnienie kryteriów z art. 9a updof
 13. Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 updof, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 14. Zgodnie z art. 9a ust. 2 updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
 15. Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 updof, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.
 16. W ocenie OF, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 updof, wskazuje, że wyłączenie stosowania 19% stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym będzie miało zastosowanie tylko w sytuacji, gdy OF będzie wykonywał takie same czynności na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, które wykonał lub wykonuje w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na podstawie umowy o pracę (o którym mowa w art. 9a ust. 3 updof). Wyżej wymienione wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku OF, ponieważ jak zostało opisane w zdarzeniu przyszłym, OF w ramach Umowy o Świadczenie Usług będzie wykonywał inne czynności od tych, które:
  • wykonywał na stanowisku dyrektora operacyjnego, oraz które
  • wykonuje na stanowisku Prezesa Zarządu/Dyrektora Zarządzającego Spółki.
  W związku z powyższym całość Wynagrodzenia należnego od Spółki będzie stanowić dla OF przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt . 3 updof, który na podstawia art. 30c updof może być opodatkowany stawką 19%, bez względu na to, czy Umowa o Świadczenie Usług zostanie zawarta w 2015 roku, czy też będzie obowiązywać od 01 stycznia 2016 roku.
 17. Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, który przychyla się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu updof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację, podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych, pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze. Przykładowe interpretacje prezentuję poniżej:

W związku z przedstawioną argumentacją, powyższe stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku, w szczególności o informację, że zawarta przez Wnioskodawcę umowa jest umową o świadczenie usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.