IPPB1/4511-935/16-2/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, sprzedaży premiowej, programów motywacyjnych i bonusowych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, bowiem Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2016 r. (data wpływu 19 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz programów motywacyjnych i bonusowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz programów motywacyjnych i bonusowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

U. S.A. (dalej: U. lub Spółka) jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. W ramach działań mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę oraz w celach wizerunkowych i upowszechnienia produktów znajdujących się w ofercie handlowej, U. organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz innych (dalej: Akcje).

Zasady Akcji każdorazowo sformułowane są w odpowiednich regulaminach danej Akcji, które:

  • w przypadku programów motywacyjnych i bonusowych, sprzedaży premiowej określają m.in. (i) jaki jest okres trwania akcji, (ii) jakie podmioty mogą wziąć udział w Akcji (iii) jakie są warunki uzyskania świadczenia w ramach danej Akcji, itp.;
  • w przypadku konkursów określają m.in. (i) organizatora Akcji, (ii) czas trwania Akcji, (iii) zasady rywalizacji, (iv) przedmiot rywalizacji, tj. zadanie do wykonania w ramach Akcji, (v) kryteria wyłonienia zwycięzców, (vi) nagrody i sposób ich wydawania, itp.

Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (dalej: Przedsiębiorcy), które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka w ramach organizowanych Akcji wydaje Przedsiębiorcom nagrody oraz inne świadczenia w związku z oferowanymi promocjami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wydawania przez Spółkę nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych Akcji Przedsiębiorcom, na Spółce nie ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika. W odniesieniu do sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. jeżeli beneficjentami nagród oraz innych świadczeń w ramach organizowanych przez Spółkę Akcji będą Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w danej Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to podmioty te winny opodatkować przychód z tytułu otrzymanego świadczenia zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Ponadto, w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. wskazano, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.).

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, zdaniem Spółki nie ulega wątpliwości, że każde świadczenie otrzymane przez Przedsiębiorcę z tytułu udziału w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej.

Przepisy u.p.d.o.f. nie przewidują bowiem wyłączenia nagród bądź innych świadczeń związanych z promocją ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Brak jest zatem uzasadnienia do wyłączenia z przedmiotowego źródła przychodów dodatkowego świadczenia otrzymanego w ramach Akcji, w sytuacji gdy dane czynności wykonywane są w ramach działalności zarobkowej prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponadto działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały), a więc zostaną spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Warto wskazać, iż stanowisko zaprezentowane przez Spółkę zostało potwierdzone w licznych interpretacjach, przykładowo:

  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 maja 2016 r., nr IPPB4/4511-297/16-6/JK2;
  • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 r., nr IPPB1/4511 -196/16-4/EC;

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż Przedsiębiorcy wartość świadczenia otrzymanego w ramach Akcji powinni zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. W ramach działań mających na celu zwiększenie poziomu sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę oraz w celach wizerunkowych i upowszechnienia produktów znajdujących się w ofercie handlowej, U. organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów, sprzedaży premiowych oraz programów motywacyjnych i bonusowych. Uczestnikami poszczególnych Akcji są (wyłącznie lub między innymi) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi (dalej: Przedsiębiorcy), które w czasie trwania Akcji promocyjnych spełniają warunki określone w regulaminie danej Akcji oraz uczestniczą w Akcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w ww. akcjach promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, iż w przypadku takich konkursów, sprzedaży premiowych, programów motywacyjnych i bonusowych warunkiem koniecznym udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Wobec powyższego należy wskazać, że wartość wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku akcji promocyjnych, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, sprzedaży premiowej, programów motywacyjnych i bonusowych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki niebędące osobami prawnymi, bowiem Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.