IPPB1/4511-932/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skoro Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Eurostars i otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) w związku z realizacja projektu za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiącego państwową agencją wykonawczą, to uzyskane od ww. agencji wykonawczej dofinansowanie, jeżeli pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu (w tym środki z Komisji Europejskiej) na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 22 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. do Dyrektora Izby Skarbowej – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 16 sierpnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 4 sierpnia 2016 r. nr 1061-IPTPB1.4511.552.2016.1.ISL Dyrektora Izby Skarbowej – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej - Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, informując o korekcie adresu miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym pismem z dnia 18 sierpnia 2016 r. nr 1061-IPTPB1.4511.552.2016.2ISL Dyrektor Izby Skarbowej – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej przesłał zgodnie z właściwością miejscową i rzeczowną złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z uzupełnieniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Przedsiębiorstwo X. (dalej X.), którego właścicielem jest Franciszek G., podlega wpisowi do CEIDG, prowadzi podmiot leczniczy NZOZ Przychodnia Lekarska Y. wg wpisu w księdze podmiotów działalności leczniczych. W swojej działalności Przedsiębiorstwo X. prowadzi wyżej wymienioną przychodnię. Y. otrzymał dofinansowanie do udziału w projekcie badawczo-rozwojowym (B+R) z programu Eurostars. Projekt na, który Y. złożył wniosek o dofinansowanie to projekt badawczo-rozwojowy mający na celu stworzenie systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Projekt jest realizowany w konsorcjum międzynarodowym z partnerami z Rumunii i Hiszpanii. Projekt ten jest nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jako Instytucję Pośredniczącą. Y. jest Beneficjentem i stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą. NCBR dofinansowuje udział polskich podmiotów w realizacji projektów Eurostars na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665, z późn. zm.);
 2. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620);
 3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1766 oraz z 2015 r. poz. 249),
 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dofinansowanie wypłacane jest przez NCBR ze środków budżetu państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej. W ramach przyznanego dofinansowaniaY. jest zobowiązany do zrealizowania projektu i w tym celu będzie wykorzystywał swoje zasoby kadrowe i finansowe. W projekcie występuje część kosztów, która nie jest finansowana, są dofinansowaniem. Na realizację projektu Y. otrzymał 60% środków natomiast 40% to własne środki przedsiębiorstwa. Franciszek G. będzie osobiście zaangażowany w realizację projektu i będzie wchodził w skład zespołu badawczego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało „Przewodnik kwalifikowalności kosztów”. Przewodnik ów m.in. definiuje pojęcie i katalog kosztów kwalifikowanych. Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie Pan Franciszek G. będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji. W Wytycznych zapisano, że właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, wskazującymi m.in., że:

 1. Koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej,
 2. Właściciel, spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu,
 3. Rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalanej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru),
 4. W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu.

Ponadto na Beneficjenta narzucono obowiązki w zakresie sfery podatkowej:

 1. Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwrócił się do właściwego Urzędu Skarbowego/Izby Skarbowej z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu mieści się w kategorii kosztów dla danej jednostki (bilansowych bądź podatkowych) oraz czy mieści się w kategorii przychodu podatkowego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 2. Otrzymane od Urzędu Skarbowego interpretacje beneficjent udostępni NCBR,
 3. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest udokumentowane dokumentem księgowym, np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie-badań w projekcie.

Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowalnych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy, obliczonemu zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego na rachunek prywatny Wnioskodawcy. Przewiduje się również, że ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że:

 • prowadzi działalność gospodarczą od 20 kwietnia 1982 r.,
 • działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym, podatnik rozlicza się na podstawie PIT-36L. Zaliczki podatku dochodowego uiszczane są jako 1/12 dochodu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,
 • prowadzona jest ewidencja sprzedaży i zakupów oraz ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzony jest również rejestr sprzedaży na podstawie kas rejestrujących,
 • dofinansowanie zostało otrzymane Decyzją Dyrektora NCBiR w sprawie przyznania środków finansowych na realizację projektu dnia 20 maja 2016 r.,
 • projekt będzie realizowany od 01 maja 2016 r. do 01 maja 2019 r.,
 • podstawa przyznania (otrzymania) wskazanych we wniosku środków na realizację projektu: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm) oraz § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r., poz. 299),
 • dofinansowanie wypłacane będzie przez NCBR ze środków budżetu państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej. Dodatkowo Wnioskodawca wniesie wkład własny w wysokości 40% wartości projektu,
 • z wkładu własnego Wnioskodawca planuje ponieść część kosztów zarządzania projektem, oraz część kosztów zarządzania, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie pilotaż i ewentualnie część kosztów operacyjnych,
 • kosztami finansowanymi z przychodu, o którym mowa we wniosku będzie część kosztów zarządzania, pracowników badawczych (w tym wynagrodzenie Wnioskodawcy), pracowników technicznych, część kosztów operacyjnych,
 • w budżecie projektu nie zostały przeznaczone środki na wynagrodzenie Wnioskodawcy. Środki na wynagrodzenie Wnioskodawcy jako właściciela firmy będą wypłacane w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu,
 • środki przyznane w ramach dofinansowania nie są przekazywane w ramach systemu zleceń przez B. stosowanego dla środków europejskich (dla których B. pełni rolę Płatnika), Natomiast rachunek bankowy NCBR jest założony w B. i z niego są przekazywane środki na realizację projektu,
 • przekazywane przez NCBR środki nie stanowią dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 • środki przyznane w ramach projektu nie pochodzą za środków EFRR.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pobierane wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu jest przychodem podatkowym dla właściciela Przedsiębiorstwa X. Franciszek G. (Y.)?
 2. Czy pobierane wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu jest kosztem dla Przedsiębiorstwa X. Franciszek G.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 z. poz. 381, z późn. zm), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawia przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy o podatku dochodowym do przychodów, o których mowa w art. 3 pkt 13, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencja ta otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r., jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowania do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba, że przeznaczone zostaną na nabycie bądź wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że za środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dofinansowania wypłacane jest przez NCBR ze środków budżetu państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej, która refunduje NCBR część poniesionych wydatków.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), ilekroć w ustawia jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacja celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami

Środki refundowane NCBR przez Komisją Europejską nie są częścią budżetu środków europejskich. NCBR otrzymuje je bezpośrednio z Komisji Europejskiej i nie są one zapisane w ww. ustawie w ramach budżetu środków europejskich.

Środki te nie są dotacją w myśl art. 46 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ ww. przepis dotyczy środków, które są przeznaczono na współfinansowanie realizacji programów z udziałem środków europejskich, a środki z Komisji nie są takimi środkami.

W przypadku programów finansowanych ze środków krajowych (w tym refundowanych NCBR częściowo przez Komisją Europejską), środki refundowane przez Komisją Europejską nie stanowią środków budżetu europejskiego, są bezpośrednimi środkami Komisji Europejskiej, Środki te zatem nie są wyszczególnione w ustawie o finansach publicznych a tym samym nie znajdą zastosowania w tej kwestii zapisy ustawy o podatku dochodowym.

Zatem otrzymane środki finansowe w związku z realizacją projektu za pośrednictwa NCBR. stanowiącego państwową agencję wykonawczą, to ta część przyznanego Wnioskodawcy od ww agencji wykonawczej dofinansowania, która pochodzić będzie za środków otrzymanych przez agencją na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączone będzie z przychodów podatkowych. Natomiast w pozostałej części otrzymane przez Wnioskodawcę środki pochodzące z Komisji Europejskiej, również nie będą stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacane tytułem wynagrodzenie należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności) przy realizacji projektu), czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu nie mieści się w kategorii przychodu dla właściciela X. Franciszek G. (Y.).

Ad.2

Środki finansowe jakie otrzyma Wnioskodawca za pracą wykonywaną w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu, nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego.

W myśl art. 23 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną, także małżonki i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Zatem pobierane wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu nie mieści się w kategorii kosztów dla X. Franciszek G. (Y.).

Reasumując pobierane wynagrodzenie w ramach realizowanego projektu nie będzie przychodem oraz nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (obwiązującego od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Przedsiębiorstwo X. Franciszek G. - Y., otrzymał dofinansowanie do udziału w projekcie badawczo-rozwojowym (B+R) z programu Eurostars. Projekt ten jest nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jako Instytucję Pośredniczącą. Y. jest Beneficjentem i stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje udział polskich podmiotów w realizacji projektów Eurostars, ze środków budżetu państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej. Dodatkowo Wnioskodawca wniesie wkład własny w wysokości 40% wartości projektu. Wnioskodawca będzie osobiście zaangażowany w realizację projektu i będzie wchodził w skład zespołu badawczego. Przekazywane przez Narodowe Centyrum Badań i Rozwoju środki nie stanowią dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Środki przyznane w ramach projektu nie pochodzą za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyjaśnić należy, że Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

Program ten jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur Eureki, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla Eureki oraz Sekretariat Eureki. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest przedstawicielem Polski w Grupie Wysokiego Szczebla Eureki.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 6. a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 7. b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 8. c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
 9. inne środki.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 powoływanej ustawy, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki publiczne niezaliczane do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 5c i 6, oraz termin, w którym środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich pochodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków.

W myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

A zatem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, czyli środków publicznych są wydatkami budżetu państwa. Oznacza to, że środki z Komisji Europejskiej są również wydatkami budżetu państwa.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy).

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), środki finansowe na naukę przeznacza się na strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum Rozwoju.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Eurostars i otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) w związku z realizacja projektu za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiącego państwową agencją wykonawczą, to uzyskane od ww. agencji wykonawczej dofinansowanie, jeżeli pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu (w tym środki z Komisji Europejskiej) na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu stwierdzić należy, że nie będą one mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

A zatem środki finansowe, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.