IPPB1/4511-925/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków powinny być zaliczane po stronie Wnioskodawcy do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-925/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. licencja
 3. znak towarowy
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z planowanym podziałem majątku rodzinnego, Wnioskodawca otrzyma od żony w drodze darowizny zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący funkcjonujące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o PIT (dalej: Przedsiębiorstwo). Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Z kolei w myśl art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że będzie kontynuował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa polegającą głównie na zarządzaniu znakami towarowymi.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości Wnioskodawca stanie się właścicielem Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W skład Przedsiębiorstwa wchodzić będą prawa majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), w postaci praw ochronnych na znaki towarowe (dalej: Znaki lub Znaki towarowe).

Wnioskodawca wprowadzi składniki majątku wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, w tym Znaki do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca podkreśla, że będzie kontynuował dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza udzielać prawa do korzystania ze Znaków w formie licencji innemu podmiotowi lub innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w różnej formie na terenie kraju bądź za granicą. Umowy licencyjne będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niezwłocznie po staniu się właścicielem Znaków Wnioskodawca dokona rozszerzenia przedmiotu działalności w zakresie uwzględniającym udzielanie licencji - w konsekwencji przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie między innymi dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z.

Niezależnie od powyższego, zamiast wykorzystania Znaków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie Znaków w ramach spółki osobowej (w tym spółki cywilnej; dalej: Spółka).

Bez względu na wybrany rodzaj Spółki, Wnioskodawca wniesie do niej Przedsiębiorstwo, w tym Znaki w formie wkładu niepieniężnego. Tym samym, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem Spółki posiadającym udział w zyskach i stratach tej spółki, ewentualnie Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do Spółki, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. Głównym przedmiotem działalności Spółki będzie m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40).

W związku z tym, że Znaki będą wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej, zostaną one wprowadzone do jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Następnie Spółka udzieli licencji na korzystanie ze Znaków, z tytułu których pobierać będzie opłaty licencyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...
 2. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków powinny być zaliczane po stronie Wnioskodawcy do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty licencyjne które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty licencyjne które będą otrzymywane przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być zaliczane po stronie Wnioskodawcy do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko.

Ad. l

W ocenie Wnioskodawcy, opłaty licencyjne z tytułu udzielania innym podmiotom licencji na korzystanie ze Znaków, które będą otrzymywane przez niego w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej, powinny być traktowane jako przychody ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zdaniem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy rozważyć jak rozumieć pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

w sytuacji, w której jest ona prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły. Nie ma przy tym znaczenia rezultat prowadzonej działalności gospodarczej.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • w sposób ciągły - przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań,
 • w sposób zorganizowany - podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Z powyższego wynika, że odpłatne udostępnienie znaków towarowych w drodze udzielenia licencji przez osobę fizyczną innemu podmiotowi w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że odpłatne udostępnienie znaków towarowych związane jest z koniecznością podejmowania szeregu czynności, np. zawarcia umowy lub prowadzenia dokumentacji księgowej określającej uzyskiwane przychody i uwzględniającej poniesione koszty, a także aktywnej ochrony prawnej Znaków przed naruszeniem.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy podkreślić, że w związku z udzielaniem licencji na korzystanie ze Znaków Wnioskodawca będzie otrzymywać opłaty licencyjne. Znaki będą służyć Wnioskodawcy do prowadzenia działalności zarobkowej o charakterze zorganizowanym i ciągłym. Tego rodzaju działania, nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one bowiem podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. Wykorzystanie Znaków towarowych poprzez oddanie ich do odpłatnego używania będzie następować w sposób ciągły. Nie będzie również czynnością okazjonalną i o jednorazowym charakterze.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wnioskodawca będzie wykorzystywać Znaki towarowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na dzierżawie własności intelektualnej.

Następnie należy rozważyć czym są przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym, że Wnioskodawca wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą, zasadnym jest wskazanie, które przychody uznawane są w świetle ustawy o PIT za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze, że:

 • przychody z licencjonowania Znaków stanowić będą przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • licencjonowane Znaki stanowić będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • należy uznać, że przychód z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze Znaków stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym uzyskiwane opłaty licencyjne powinny być zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wyraźnie potwierdza ustawodawca, nie ma bowiem w ustawie o PIT przepisu, który ograniczałby możliwość zakwalifikowania przychodów związanych z licencjonowaniem Znaków towarowych, do przychodów z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. (nr IPPB1/4511-352/15-4/EC): „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie u niego podlegał opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (nr ITPB1/415-716/14/KW): „udzielanie licencji do znaku towarowego będzie przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem opisane we wniosku działania będą podejmowane „w wykonywaniu działalności gospodarczej”. W konsekwencji przychód uzyskany w związku udzieleniem odpłatnej licencji na znak towarowy, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.”
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-574/14/JS): „(...) stwierdzić należy, że jeżeli podejmowane przez Wnioskodawcę działania polegające na udostępnianiu znaku towarowego mają (będą miały) charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany, a więc spełnione będą określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanki, to działania te mogą (będą mogły) być uznane za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a uzyskany w jej ramach przychód z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego, stanowi (będzie stanowić) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2014 r. (nr ITPB1/415-47/14/AK): „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Podsumowując, uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z oddania Znaków towarowych do używania na podstawie odpłatnej umowy licencyjnej, będą dla niego stanowić przychody ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym otrzymywane przez Spółkę opłaty licencyjne z tytułu udzielania innym podmiotom licencji na korzystanie ze Znaków, powinny być traktowane po stronie Wnioskodawcy jako przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, Wnioskodawca nie wyklucza, że Znaki towarowe zostaną wniesione do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego. Spółka do której przystąpi będzie wykorzystywać Znaki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na dzierżawie własności intelektualnej. W związku z udzielaniem licencji na korzystanie ze Znaków, Spółka będzie otrzymywać opłaty licencyjne.

Kwestią istotną dla zakwalifikowania przychodów do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy udzielanie przez Spółkę licencji na korzystanie ze Znaków towarowych będzie nosiło znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Treść definicji zawartej w cytowanym już art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wskazuje, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest prowadzenie działalności w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły i zorganizowany.

Jak wskazano we wcześniejszych rozważaniach, Znaki będą służyć do prowadzenia działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły. Odpłatne udostępnianie Znaków towarowych przez Spółkę następować będzie zatem w ramach działalności gospodarczej (polegającej m.in. na dzierżawie własności intelektualnej), o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

W dalszej kolejności należy określić, czy opłaty licencyjne uzyskiwane przez Spółkę stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody u wspólnika z udziału w takiej spółce określone na podstawie art. 8 ust. 1. uznaje się za przychody ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że uzyskiwane przez Spółkę opłaty licencyjne za użytkowanie Znaków, stanowić będą po stronie Wnioskodawcy przychody ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie, m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 września 2014 r. (nr IBPBI/1/415-672/14/ESZ): „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest m.in. udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca jako przyszły wspólnik spółki (...), będzie uzyskiwał z tego tytułu przychody, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2014 r. (nr ILPB1/415-448/14-2/TW): ,przychody; uzyskiwane przez Spółkę jawną a w konsekwencji przez Wnioskodawcę jako wspólnika tej spółki osobowej, z tytułu zawartej przez Spółkę jawną umowy z podmiotem trzecim na używanie znaku towarowego, stanowią na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskiwane ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.”

Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy przychody, które Spółka będzie otrzymywać z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze Znaku, powinny zostać zaliczone do przychodów Wnioskodawcy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.