IPPB1/4511-899/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT?2. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?3. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-899/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. opłata licencyjna
 6. umowa darowizny
 7. wartości niematerialne i prawne
 8. wartość początkowa
 9. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej znaków towarowych oraz ustalenia źródła przychodu w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej znaków towarowych oraz ustalenia źródła przychodu w związku z udzieleniem licencji na znak towarowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca otrzyma od ojca w drodze darowizny zespół składników majątkowych i niemajątkowych, stanowiący, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT (dalej: ZCP).

Głównym składnikiem wchodzącym w skład ZCP będzie udział w prawie ochronnym lub prawo ochronne do wyodrębnionego znaku towarowego (udział w prawie i prawo ochronne łącznie dalej jako: Znak) wynikającym z rejestracji znaku towarowego jako wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w A. w Hiszpanii (dalej: OHIM). Szczegółowe przepisy dotyczące wspólnotowego znaku towarowego zawarte są w Rozporządzeniu Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. L 78 z 24 marca 2009, dalej: Rozporządzenie).

Otrzymana ZCP będzie posiadała możliwość samodzielnego funkcjonowania, realizacji zadań i przypisanych jej celów gospodarczych. W szczególności do zadań ZCP należeć będzie zarządzanie prawami do Znaku. W skład ZCP będzie wchodził m.in. następujący majątek:

 • umowy licencyjne z podmiotem lub podmiotami trzecimi na korzystanie ze Znaku;
 • zespół pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem ZCP;
 • składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych w tym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego (niebędące środkami trwałymi), w szczególności takie aktywa jak: Znak, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami oraz meble biurowe;
 • należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez ZCP działalnością gospodarczą;
 • środki pieniężne na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

W ramach ZCP prowadzona będzie odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca przypisanie do ZCP generowanych przez nią przychodów i kosztów. W szczególności, do ZCP przypisywane będą przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie Znaku przez podmiot lub podmioty trzecie oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (np. wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony i obsługi prawnej Znaku, koszty usług doradczych, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowym prowadzonych dla ZCP.

Wnioskodawca zamierza następnie wykorzystywać ZCP w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wartość składników majątkowych wchodzących w skład ZCP zostanie wskazana w umowie darowizny i będzie odpowiadać ich wartości rynkowej potwierdzonej przez wycenę dokonaną przez niezależnego specjalistę. Następnie składniki majątkowe wchodzące w skład ZCP zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca rozpocznie wówczas dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych. Niezwłocznie po otrzymaniu składników majątkowych wchodzących w skład ZCP, Wnioskodawca dokona zmiany przedmiotu działalności na zakres uwzględniający udzielanie licencji - w konsekwencji przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie między innymi dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -PKD 77.40.Z.

Niezależnie od powyższego, zamiast wykorzystania Znaku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa wykorzystanie Znaku w ramach spółki osobowej (w tym spółki cywilnej; dalej: Spółka).

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę ZCP do Spółki, zostanie on jej wspólnikiem posiadającym udział w jej zyskach i stratach, ewentualnie ZCP zostanie wniesiona do Spółki, w której Wnioskodawca jest już wspólnikiem. W takiej sytuacji składniki majątkowe wchodzące w skład ZCP wcześniej wykorzystywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (wprowadzone uprzednio do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcy działalności gospodarczej) zostaną wprowadzone przez Spółkę do jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka będzie również dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników, w szczególności od Znaku.

W dniu przyjęcia Znaku wchodzącego w skład ZCP do używania przez Wnioskodawcę lub Spółkę będzie nadawał się on do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, a wartość przekroczy 3 500 zł.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie otrzymać potwierdzenie co do: (i) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku wchodzącego w skład ZCP dla celów podatkowych jednoosobowej działalności gospodarczej, (ii) sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku wchodzącego w skład ZCP dla potrzeb ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki oraz (iii) określenia źródła przychodów związanych z otrzymywanymi opłatami licencyjnymi za korzystanie ze Znaku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT...
 2. Czy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP, wniesionego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust 1. pkt 3 oraz art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT...
 3. Czy opłaty licencyjne, które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP dla potrzeb prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o PIT.
 2. W ocenie Wnioskodawcy wartością początkową Znaku wchodzącego w skład ZCP wnoszonego do Spółki w ramach wkładu niepieniężnego, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, będzie wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 15 w związku z art. 22g ust. 14a oraz art. 22g ust. 12 ustawy o PIT.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty licencyjne które będą otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, powinny być zaliczane do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko:

Ad. 1

A.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania prawa określone w Prawie własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.; dalej: ustawa o PWP) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy więc dokonać analizy, czy Znak wchodzący w skład ZCP spełnia definicję wartości niematerialnych i prawnych, od której można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

B.

Treść art. 1 pkt 1 ustawy o PWP normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a zgodnie z art. 121, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Na podstawie art. 6 ustawy o PWP udzielane są prawa ochronne na wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

W myśl art. 120 ust. 1 ustawy o PWP znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zgodnie natomiast z art. 4 Rozporządzenia, wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

W związku z powyższym, Znak, który Wnioskodawca otrzyma w ramach ZCP w drodze darowizny, spełnia kryteria znaku towarowego zarówno w rozumieniu ustawy o PWP, jak i Rozporządzenia. Tym samym należy stwierdzić, że Znak spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu ustawy o PIT. Skoro więc Znak może podlegać amortyzacji jako wartości niematerialna i prawna, należy następnie ustalić wartości, od których będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

C.

Zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b ustawy o PIT.

Z kolei sposób ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych uzależniony jest od sposobu nabycia danej wartości niematerialnej i prawnej.

W myśl art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, wtedy przyjmuje się wartość wynikającą z umowy darowizny.

Art. 22g ust. 15 ustawy o PIT stanowi ponadto, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

W związku z tym, Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkowa Znaku wchodzącego w skład ZCP otrzymanego w drodze darowizny powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny ZCP.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, umowa darowizny ZCP będzie określać wartość składników majątkowych wchodzących w jego skład, w tym Znaku, w wysokości równej wartości rynkowej, wynikającej z posiadanej przez Wnioskodawcę wyceny.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość początkowa Znaku wchodzących w skład ZCP powinna być ustalona w wysokości wartości rynkowej z dnia jego nabycia w drodze darowizny.

D.

Co istotne, stanowisko Wnioskodawcy znajduje odzwierciedlenie m.in. w interpretacjach:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2015, nr IBPBI/1/415-1415/14/ZK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1298/14/ŚS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2014 r., nr IBPBI/1/415-1214/14/ZK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 października 2014 r,.nr IBPBI/1/415-754/14/ESZ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-585/14/AB;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r., nr IPPB1/415-1 1258/13-2/ES.

Podsumowując,wartość początkowa Znaku wchodzącego w skład ZCP nabytego w drodze darowizny, w momencie jego wprowadzenia do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych jednoosobowej działalności gospodarczej, powinna zostać określona w wysokości jego wartości rynkowej z dnia nabycia ZCP, tj. darowizny, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust 15 ustawy o PIT, przy czym wartość wszystkich składników ZCP (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie może być wyższa od różnicy pomiędzy wartością ZCP, a wartością składników mienia, niebędącymi środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ad. 2

A.

Kolejną z rozważanych opcji wykorzystywania ZCP, która zostanie przez Wnioskodawcę otrzymany w drodze darowizny, jest wniesienie jej do Spółki. W przypadku wyboru takiego rozwiązania składniki wchodzące w skład ZCP, w tym Znak zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, to spółka (a nie jej wspólnicy) prowadzi ewidencje księgowe (w tym księgi podatkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), a także dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast wspólnicy tej spółki (w ustawowych granicach) zaliczają do swoich kosztów uzyskania przychodu przypadającą na nich część dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych.

Jak wcześniej wskazano Znak wchodzący w skład otrzymanej ZCP spełnia warunki uznania go za wartość niematerialną i prawną i może podlegać amortyzacji. W związku z tym, niezbędne jest ustalenie wartości Znaku, od której możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

B.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową składników majątku wchodzących w skład ZCP, t.j. Znaku, od którego Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych będzie wartość Znaku wynikająca z ewidencji działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. w analizowanym przypadku wartość rynkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz 22g ust. 15 ustawy o PIT w związku z art. 22g ust. 12 oraz 14a ustawy o PIT.

Zgodnie z uregulowaniami art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się do spółek niebędących osobami prawnymi.

Z kolei w myśl art. 22g ust. 14a ustawy o PIT, cytowany wyżej przepis stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Powyższe przepisy wskazują więc, że w przypadku nabycia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu który dokonuje wniesienia wkładu.

Zatem, w przypadku wniesienia aportem ZCP do Spółki, zastosowanie znajdzie zasada kontynuacji - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład ZCP powinny zachować wartość początkową wynikającą z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład do Spółki.

W analizowanym przypadku podmiotem wnoszącym wkład w postaci ZCP będzie Wnioskodawca, który nabędzie ZCP w drodze darowizny. W ewidencji podatkowej Wnioskodawcy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP (w tym Znaku) ustalona zostanie w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT, tj. według ich wartości rynkowej.

Z powyższych powodów wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych, tj. Znaku, wchodzącego w skład ZCP będzie stanowić jego wartość rynkowa, określona w ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, przed wniesieniem ZCP do Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że wartości rynkowe składników wchodzących w skład ZCP zostaną określone na dzień wniesienia wkładu i będą odpowiadać wartości z dnia dokonania darowizny.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2014 r., nr IBPBI/1/415-369/14/ESZ.

Podsumowując, należy uznać, że wartość początkowa Znaku, wchodzącego w skład ZCP, która zostanie wniesione jako wkład do Spółki przez Wnioskodawcę powinna zostać ustalona w wysokości odpowiadającej wartości wprowadzonej do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy jeszcze przed wniesieniem wkładu, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 oraz ust. 15 ustawy o PIT, tj. według wartości rynkowej.

Ad. 3

A.

Zdaniem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy rozważyć jak rozumieć pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą budowlaną handlową usługową
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- w sytuacji, w której jest ona prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły. Nie ma przy tym znaczenia rezultat prowadzonej działalności gospodarczej.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • w sposób ciągły - przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania
 • działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań,
 • w sposób zorganizowany - podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Z powyższego wynika, że odpłatne udostępnienie znaków towarowych w drodze udzielenia licencji przez osobę fizyczną innemu podmiotowi w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że odpłatne udostępnienie znaków towarowych związane jest z koniecznością podejmowania szeregu czynności, np. zawarcia umowy lub prowadzenia dokumentacji księgowej określającej uzyskiwane przychody i uwzględniającej poniesione koszty, a także aktywnej ochrony prawnej Znaku przed naruszeniem.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy podkreślić, że w związku z udzielaniem licencji na korzystanie ze Znaku Wnioskodawca będzie otrzymywać opłaty licencyjne. Znak będzie służyć Wnioskodawcy do prowadzenia działalności zarobkowej o charakterze zorganizowanym i ciągłym. Tego rodzaju działania, nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one bowiem podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. Wykorzystanie Znaku poprzez oddanie ich do odpłatnego używania będzie następować w sposób ciągły. Nie będzie również czynnością okazjonalną i o jednorazowym charakterze.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że Wnioskodawca będzie wykorzystywać Znak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej m.in. na dzierżawie własności intelektualnej.

B.

Następnie należy rozważyć czym są przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym, że Wnioskodawca będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą zasadnym jest wskazanie, które przychody uznawane są w świetle ustawy o PIT za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze, że:

 • przychody z licencjonowania Znaku stanowić będą przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • licencjonowane Znak stanowić będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą należy uznać, że przychód z tytułu udzielenia licencji na korzystanie ze Znaku stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym uzyskiwane opłaty licencyjne powinny być zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wyraźnie potwierdza ustawodawca, nie ma bowiem w ustawie o PIT przepisu, który ograniczałby możliwość zakwalifikowania przychodów związanych z licencjonowaniem Znaków towarowych, do przychodów z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. (nr IPPB1/4511-352/15-4/EC): „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie u niego podlegał opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (nr ITPB1/415-716/14/KW): „udzielanie licencji do znaku towarowego będzie przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem opisane we wniosku działania będą podejmowane „w wykonywaniu działalności gospodarczej”. W konsekwencji przychód uzyskany w związku udzieleniem odpłatnej licencji na znak towarowy, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej’’,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-574/14/JS): „(...) stwierdzić należy, że jeżeli podejmowane przez Wnioskodawcę działania polegające na udostępnianiu znaku towarowego mają (będą miały) charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany, a więc spełnione będą określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanki, to działania te mogą (będą mogły) być uznane za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a uzyskany w jej ramach przychód z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego, stanowi (będzie stanowić) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej ;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2014 r. (nr ITPB1/415-47/14/AK): „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie udzielanie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca będzie dokonywał takich transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Podsumowując, uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z oddania Znaku do używania na podstawie odpłatnej umowy licencyjnej, będą dla niego stanowić przychody ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.