IPPB1/4511-882/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Możliwość kwalifikowania usług doradczych za przychody z prowadzenia działalności
IPPB1/4511-882/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. uchwała wspólników
 4. usługi doradcze
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od stycznia 2014 roku Świadczy na rzecz Spółki usługi programistyczne w ramach swojej działalności gospodarczej. W maju 2015 roku wnioskodawca otrzymał powołanie na Wiceprezesa Zarządu Spółki. Za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz zarządzanie Spółką Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Jako członek zarządu Wnioskodawca wykonuje na rzecz Spółki czynności polegające na kierowaniu (zarządzaniu) Spółką (m.in. sprawowanie nadzoru nad podległym personelem i komórkami organizacyjnymi Spółki, jak też podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych, personalnych i handlowych), jak też reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Na podstawie kontraktu Wnioskodawca zobowiązany jest również do składania sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników i Rady nadzorczej, jak również wykonywanie obowiązków Zarządu nałożonych przez Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawy o . Rachunkowości.

Równocześnie jak wspomniano powyżej, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach , której ma zarejestrowane między innymi zgodnie z PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 62.01 .Z Działalność związana z oprogramowaniem.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zawartą umowę o współpracy ze Spółką (dalej jako Umowa).

Zgodnie z Umową, Wnioskodawca zobowiązuje się świadczyć usługi bieżących i strategicznych usług doradczych oraz inżynierskich dla Spółki, w szczególności obejmujące:

 • projektowanie oprogramowania oraz prowadzenia projektów związanych z jego wdrażaniem;
 • projektowanie układów scalonych oraz prowadzenie projektów związanych z ich wdrażaniem.

Na podstawie Umowy wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalane jest każdorazowo przez strony i płatne jest raz w miesiącu na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych.

Umowa nie przewiduje uprawnień do składania przez Wnioskodawcę jako doradcę oświadczeń woli w imieniu Spółki. Wnioskodawca nie będzie zatem jako doradca działać na rachunek i ryzyko Spółki; nie będzie w aspektach, które obejmuje Umowa o doradztwo, podejmować wiążących dla Spółki czy jej kontrahentów decyzji.

Zawarta Umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze.

Po przyjęciu funkcji Wiceprezesa Zarządu, Wnioskodawca będzie świadczył usługi programistyczne w ograniczonym zakresie czasowym aby nie kolidowały z nowymi obowiązkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może opisaną w stanie faktycznym działalność w zakresie doradztwa na podstawie umowy o współpracę ze spółką, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie Umowy zawartej ze Spółką rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe, działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie Umowy zawartej ze Spółką kwalifikuje się do przychodów z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PU) wyróżnia się wśród źródeł przychodów: działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PU) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 Ustawy o PU, jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 Ustawy o PU.

Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 7 Ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej Ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 Ustawy o PIT, również za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu I zarządzania w Spółce z o.o. kwalifikują się, jako działalność wykonywana osobiście.

Niemniej jednak, przychody uzyskiwane na podstawie Umowy, z tytułu działalności doradztwa technicznego na rzecz Spółki należy traktować inaczej, niż przychody otrzymywane za m.in. zarządzanie Spółką.

Istotą kontraktu menedżerskiego umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot za wynagrodzeniem tymże przedsiębiorstwem na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Takiego charakteru nie będzie miała Umowa opisana w stanie faktycznym. Wnioskodawca, jako doradca Spółki nie będzie miał decydującego zdania o wyborze własnych pomysłów, nie będzie także decydował o akceptowaniu własnych ocen.

Jego zadaniem będzie m.in. tworzenie oprogramowania i projektowania układów scalonych, jak również doradztwo w zakresie wdrażania projektów, z których Spółka będzie korzystać dopiero po ich wcześniejszej akceptacji przez odpowiednie organy Spółki, zgodnie zobowiązującymi w spółce procedurami oraz przepisami prawa spółek. Oznacza to, że Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów, analiz i zaleceń w zakresie technicznym dla odpowiednich organów Spółki. Wnioskodawca nie będzie posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem Umowy, co oznacza brak pełnej samodzielności w wykonywaniu działań. Należy zatem uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa, stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,

pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat. w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy.

Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna. np. przez spółkę.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradcze na rzecz Wnioskodawcy, w szczególności obejmujące: projektowanie oprogramowania oraz prowadzenia projektów związanych z jego wdrożeniem, projektowanie układów scalonych oraz prowadzenie projektów związanych z jego wdrożeniem. Umowa nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umowy o podobnym charakterze. Nie jest to też zamiarem stron bez względu na fakt, jak strony nazwą stosunek prawny ich łączący.

Zamiarem Wnioskodawcy nie jest świadczenie usług o charakterze zarządczym. Znajdzie to odzwierciedlenie w treści umowy. Przedmiotem umowy będzie wyłącznie świadczenie usług opisanych w stanie faktycznym.

Reasumując mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz fakt, że zawarta Umowa nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, usługi świadczone przez Wnioskodawcę – wykonywane w ramach jego działalności gospodarczej stanowić będą przychody z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.