IPPB1/4511-881/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków płatnika.
IPPB1/4511-881/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt
 3. przychód
 4. płatnik
 5. sport
 6. zawody
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest klubem sportowym prowadzącym działalność w ramach fundacji (dalej jako „Fundacja”). W ramach prowadzonej działalności sportowej Wnioskodawca zawiera kontrakty na profesjonalne uprawianie piłki siatkowej z zawodnikami, którzy zawodowo zajmują się grą w piłkę siatkową oraz trenerami, którzy zawodowo przygotowują zawodników do gry w piłkę siatkową. Wskazane kontrakty zawierane z zawodnikami oraz trenerami są umowami zlecenie w rozumieniu art. 734 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest zmienne i zależy od kilku czynników (indywidualnego zaangażowania sportowca oraz wyników sportowych osiąganych przez drużynę). W związku z ww. umowami Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wykonując obowiązki określone w art. 8 Ordynacji podatkowej tj. oblicza i pobiera od podatników zaliczki na podatek oraz wpłaca go w określonym terminie organowi podatkowemu. Ponadto Fundacja z tytułu zawartych umów dokonuje zgłoszenia zawodników oraz trenerów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz oblicza, pobiera i wpłaca składki na ubezpieczenia społeczne we właściwym terminie. Dotychczas zawodnicy oraz trenerzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź prowadząc taką działalność zawiesili jej wykonywanie na czas w którym zawarte zostały umowy z Fundacją. Niektórzy zawodnicy oraz trenerzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek i wykonywać ją na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzona przez zawodników działalność gospodarcza będzie obejmować przede wszystkim świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu - grze w piłkę siatkową na rzecz drużyn siatkarskich. W konsekwencji siatkarze będą zawierać z Fundacją umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki siatkowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Po rozpoczęciu przez zawodników prowadzenia działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca zawarł ww. umowy oraz po złożeniu przez nich (podatników) oświadczenia stosownie do art. 42 ust. 2 PIT, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, Fundacja zamierza rozpoznawać przychód z uprawiania sportu osiągany przez ww. podatników z tytułu zawartych umów zlecenia na profesjonalne usługi siatkarskie jako przychód uzyskiwany z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT. Mając powyższe na uwadze Fundacja nie będzie pełnić funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązki podatkowe tj. obliczenie i wpłacenie podatku we właściwym terminie z tytułu zawartych umów będą wykonywać podatnicy (zawodnicy) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy przychód uzyskiwany przez zawodników z tytułu zawartych z Fundacją umów zlecenia na świadczenie profesjonalnych usług siatkarskich może zostać zaliczony do przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT zakładając, że siatkarze prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obejmującą przede wszystkim świadczenie profesjonalnych usług sportowych...
 2. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do pełnienia obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia w określonym terminie zaliczek na podatek, jeśli zawodnicy z którymi zawarł umowy zlecenia na profesjonalne usługi gry w piłkę siatkową rozpoczną (odnowią) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej przede wszystkim na świadczeniu profesjonalnych usług sportowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód osiągany przez zawodników oraz trenerów z tytułu zawartych z Fundacją umów zlecenia na profesjonalne usługi gry w piłkę siatkową może być zaliczony do przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej zakładając jednocześnie, że zawodnicy oraz trenerzy będą prowadzili działalność gospodarczą, która przede wszystkim polega na świadczeniu usług związanych z zawodowym uprawianiem sportu.

Ad. 2

Mając na względzie zdanie Wnioskodawcy, że przychód osiągany z zawartych przez zawodników oraz trenerów z Fundacją umów zlecenie na profesjonalne usługi gry w piłkę siatkową oraz usługi związane z zawodowym uprawianiem sportu można zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 PIT uznać należy, że na Fundacji nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu zawartych z zawodnikami oraz trenerami umów zlecenie, jeśli zawodnicy oraz trenerzy rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz złożą oświadczenie stosownie do art. 41 ust. 2 PIT.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy

Ad.1

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT wśród źródeł przychodu wyróżnia się m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 PIT. Zgodnie z jego brzmieniem pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przypadki, w których podatnik nie jest uznawany za podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 5b ust.1 PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W art. 13 pkt 2 PIT zostały wymienione przykładowe rodzaje działalności wykonywanej osobiście, w tym przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Należy podkreślić, że działalność zawodników oraz trenerów polegająca na świadczeniu usług zawodowego uprawiania sportu jest działalnością w pełni profesjonalną i zorganizowaną. Biorąc pod uwagę warunki rynkowe zawodnicy oraz trenerzy jako przedsiębiorcy, którzy zamierzają z wykonywania ww. usług osiągać przychody, muszą być właściwie do tego przygotowani. W celu świadczenia swoich usług zawodnicy oraz trenerzy podejmują działania przygotowawcze i ponoszą koszty z tym związane m.in. koszty dodatkowych treningów, kształcenia, wydatki na specjalistyczną odzież, etc. Świadczenie usług związanych z zawodowym uprawianiem sportu, jest działalnością wykonywaną w sposób częstotliwy, z możliwością świadczenia tych usług w ramach działalności na rzecz różnych podmiotów. Zarówno zawodnik, jak i trener ponoszą ryzyko świadczonych przez siebie usług. Znaczna część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jest uzależniona od: czasu gry zawodnika w meczach, ilości punktów zdobytych przez klub w meczu z udziałem zawodnika, miejsca drużyny w tabeli. Inaczej mówiąc im wyższa jakość świadczonych przez zawodnika, czy trenera usług, tym większa szansa na granie w podstawowym składzie drużyny oraz wyższe (lepsze) miejsce w tabeli danych rozgrywek sportowych. Im więcej czasu zawodnik spędzi na boisku podczas meczy rozgrywanych przez drużynę oraz im lepszy wynik sportowy zostanie osiągnięty przez zespół, tym większa szansa na wyższe wynagrodzenie, zarówno po stronie zawodnika, jak i trenera. Z drugiej strony, jeśli jakość świadczonych przez zawodnika usług piłkarskich jest niska, tym rzadziej zawodnik jest wybierany do podstawowego składu rozgrywającego mecze piłki siatkowej, tym jego wynagrodzenie jest niższe. Ponadto w związku z nieosiągnięciem określonego wymiaru czasu spędzonego na boisku połączonym z negatywną selekcją kadry trenerskiej może dojść do wygaśnięcia zawartej z zawodnikiem umowy. Zaznaczyć należy, że podobne zastrzeżenia zawarte są w umowach z trenerami.

W ocenie Wnioskodawcy przychód osiągany przez zawodników oraz trenerów z tytułu zawartych z Fundacją umów zlecenia na profesjonalne usługi gry w piłkę siatkową może być zaliczony do przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej zakładając jednocześnie, że zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą, która przede wszystkim polega na świadczeniu usług siatkarskich oraz trenerskich związanych z tą dziedziną sportu.

Zgodnie ze stanowiskiem Fundacji okoliczność, że przychody z uprawiania sportu ustawodawca zawarł w katalogu rodzajów działalności wykonywanej osobiście w art. 13 ust. 2 PIT nie przesądza o tym, że takie przychody nie mogą być uzyskiwane z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 5b ust. 1 PIT.

Na powyższe wskazuje także orzecznictwo sądów administracyjnych, które uznały, że przychody pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychody sędziów sportowych z tytułu prowadzenia zawodów sportowych mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na to, że tak jak przychody z uprawiania sportu są wymienione w katalogu przychodów z działalności osobistej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. III SA/Wa 1455/11 oraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. II FPS 1/13).

Na taką interpretację wskazuje analiza przepisów ustawy. Zgodnie z art. 13 pkt 8 PIT przychody z umowy zlecenie lub umowy o dzieło mogą zostać uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli są osiągane w warunkach spełniających kryteria pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie natomiast do art. 13 pkt 9 PIT przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeśli będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będę kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Należy zauważyć, że w art. 13 ust. 2 PIT brak jest takiego zastrzeżenia, po czym można wnioskować, że takie przychody mogą być co do zasady zaliczone do uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2 PIT płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8 PIT, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Przywołany przepis expressis verbis wskazuje, że przychody wymienione w art. 13 pkt 2 PIT mogą być osiągane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Takie stanowisko podziela również Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 27 maja 2014 r., nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14 października 2014 r., sygn. ITPB1/415-774/14/MR.

Ad.2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po rozpoczęciu przez zawodników oraz trenerów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach której będą zawierali z Fundacją umowy zlecenia oraz złożeniu przez nich oświadczenia zgodnie z art. 41 ust. 2 PIT, nie będzie zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy w określonym terminie organowi podatkowemu. Fundacja jest zdania, że przychody osiągane przez zawodników oraz trenerów z tytułu uprawiania sportu mogą być uznane za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednoznacznie wskazuje na to brzmienie art. 41 ust. 2 PIT tj. „płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.