IPPB1/4511-877/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.
IPPB1/4511-877/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietni 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, <dalej: OF> jest obywatelem brytyjskim, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu uzyskiwanych dochodów. Na mocy uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą sp. z o. o. <dalej: Spółka> 26 czerwca 2015 r., powołano OF na stanowisko członka zarządu Spółki. Uchwała ta wejdzie w życie od 1 października 2015 r.

Z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu Spółki, OF będzie otrzymywał wynagrodzenie. Szczegółowy zakres obowiązków OF jako członka zarządu Spółki zostanie określony przez prezesa zarządu Spółki. OF nie zawarł ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę ze Spółką. Ponadto, 26 czerwca 2015 roku, OF zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług <dalej: Umowa>, na podstawie której OF, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi doradcze głównie na rzecz Spółki. OF i Spółka określiły datę rozpoczęcia świadczenia usług jako 1 października 2015 roku, nie później niż 31 grudnia 2015 roku. W skład świadczonych usług wchodzić będą w szczególności:

 • sporządzanie krótko i długoterminowych planów doboru asortymentu w sklepach Spółki z uwzględnieniem potrzeb i preferencji konsumentów,
 • rekomendacje dla Spółki w zakresie polityki cenowej,
 • analiza zapotrzebowania rynku na dany rodzaj asortymentu,
 • budowanie i implementacja strategii promocyjnych i reklamowych marki pod którą Spółka prowadzi działalność oraz jej produktów, również w zakresie sezonowych kampanii marketingowych,
 • budowanie strategii sprzedaży towarów, uwzględniając umiejscowienia towarów w sklepach,
 • rozwój strategii źródeł zaopatrzenia Spółki, utrzymywanie relacji z dotychczasowymi dostawcami oraz identyfikacja nowych,
 • wsparcie podczas negocjacji cen z dostawcami Spółki (dalej łącznie jako: Usługi).

Usługi świadczone przez OF będą miały charakter doradczy, nie będą stanowiły usług zarządczych. W ramach Umowy, OF nie będzie miał prawa do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu Usług. Na podstawie Umowy, OF nie będzie miał również prawa do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań czy podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Spółki, czyli nie będzie miał prawa ani obowiązku podejmowania czynności zarządczych. Zakres Usług będzie się różnił od czynności wykonywanych przez OF jako członka zarządu Spółki. Usługi będą mogły być wykonywane w każdym ustalonym przez OF miejscu, w tym w siedzibie OF. Umowa zobowiązuje OF do aktywnego świadczenia Usług z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy, przy zachowaniu zasad poufności. Usługi będą świadczone przez OF przez 226 dni w roku, w czasie który OF uzna za potrzebny i optymalny na wykonywanie Usług. Przy świadczeniu Usług na rzecz Spółki, OF będzie mógł korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników/podwykonawców, za działania których będzie odpowiadać wobec Spółki jak za własne. Ponadto, w związku ze świadczeniem Usług, OF będzie ponosić odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółki oraz osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Usługi będą świadczone w formie ustnej (np. udział w spotkaniach, telekonferencjach) lub pisemnej (sporządzanie raportów, prezentacji, przekazywanie korespondencji elektronicznej). Za świadczenie Usług na rzecz Spółki, OF otrzymywać będzie wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - należne według zasad obowiązujących w Spółce <dalej: Wynagrodzenie>. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wynagrodzenie, które będzie OF należne na podstawie Umowy może być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof i czy w związku z tym OF ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof <dalej: pdof>...
 2. Czy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umowy podlega podatkowi VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Wniosek w zakresie pytania Nr 2 został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody OF uzyskiwane na podstawie Umowy, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Po złożeniu stosownego zawiadomienia zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy o pdof, dochód uzyskany z takiej działalności może podlegać opodatkowaniu 19% stawką pdof.

Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 Ustawy o pdof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o pdof.

Jednakże, zgodnie z art. 5b Ustawy o pdof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie czynności,
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof), a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b ustawy o pdof.

Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Usługi na podstawie Umowy będą wykonywane przez OF w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która będzie miała charakter zarobkowy, tj. będzie ukierunkowana na osiągnięcie zysku. OF będzie wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób:

 • zorganizowany - przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych oraz,
 • ciągły - Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Czynności OF na podstawie Umowy nie powinny więc zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Wynika to z braku elementu podporządkowania OF (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez OF na podstawie Umowy), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Zgodnie ze stanem faktycznym Umowa zobowiązuje OF jedynie do wykonywania czynności w sposób aktywny. Umowa nie wskazuje także stałego miejsca wykonywania usług - może nim być siedziba OF lub inne miejsce ustalone przez Spółkę czy OF.

Świadczenie Usług nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 ustawy o pdof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:

 1. przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof);
 2. przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy o pdof);
 3. przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 ustawy o pdof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 ustawy o pdof).

Umowa nie stanowi umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowa będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OF. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia Usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

Przychody z tytułu świadczenia Usług nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o pdof) lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (art 13 pkt 9 ustawy o pdof). Przedmiotem Umowy są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter, w tym brak możliwości podejmowania decyzji przez OF, zaciągania zobowiązań oraz zawierania umów w imieniu Spółki. Ponadto, za czynności zarządcze, OF jako członek zarządu, będzie otrzymywać odrębne wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Brak spełnienia kryteriów z art. 5b ustawy o pdof

Na podstawie art. 5b ustawy o pdof, czynności wykonywane przez OF na podstawie Umowy nie zostaną uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o pdof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:

 1. (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłaby wyłącznie Spółka, oraz
 2. usługi OF wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę, oraz
 3. OF nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ad i) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, OF ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy. Zatem pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Spółce.

Ad ii) Umowa nie będzie wykonywana pod kierownictwem. Nie ma w niej również zapisów o podległości służbowej OF wobec Spółki. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umowy jest siedziba OF lub inne miejsce w zależności od bieżących potrzeb. Umowa wskazuje, że usługi mają być świadczone w sposób aktywny, nie zawiera jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których usługi mają być wykonywane. W związku z powyższym stwierdzić należy, że druga przesłanka również nie jest spełniona.

Ad iii) OF ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność OF wobec Spółki j wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie Umowy, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników/podwykonawców, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.

Nie jest zatem spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 ustawy o pdof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pdof.

W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze OF na podstawie Umowy można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Zatem Wynagrodzenie kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof, po obniżeniu o koszty uzyskania przychodu, może podlegać opodatkowaniu 19% pdof (art. 30c ustawy o pdof), jeżeli są spełnione warunki do zastosowania takiego opodatkowania przewidziane w ustawie o pdof (art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o pdof).

Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, który przychyla się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o pdof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację, podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych, pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze. Przykładowe interpretacje prezentuję poniżej:

 • interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: z 27 czerwca 2013 roku, sygn. IPTPB1/415-265/13-2/MD; z 21 czerwca 2013 roku, sygn. IPTPB1/415-177/13- 4/DS;
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.