IPPB1/4511-821/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków otrzymania spłaty wartości udziału wspólnika w spółce jawnej w związku z jej likwidacją
IPPB1/4511-821/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. likwidacja
 3. majątek spółki
 4. wyrok
 5. wysokość udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 2 października 2015 r., wpływ do BKIP 5 października 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 23 września 2015 r. Nr IPPB1/4511-821/15-2/AM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków otrzymania spłaty wartości udziału wspólnika w spółce jawnej w związku z jej likwidacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków otrzymania spłaty wartości udziału wspólnika w spółce jawnej w związku z jej likwidacją.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna w dniu 23.07.2001 r., aktem notarialnym zawiązała umowę spółki jawnej. Spółka jawna zawarta została pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Po kilku latach prowadzenia wspólnie działalności pojawiły się nieporozumienia pomiędzy wspólnikami. Nieporozumienia te doprowadziły do sporu sądowego, w wyniku którego wyrokiem Sądu Okręgowego zapadł wyrok rozwiązujący spółkę jawną oraz zasądzający na rzecz Wnioskodawczyni kwotę tytułem spłaty wartości udziału wspólnika w spółce. Wyrok stał się prawomocny z dniem 27.04.2015 roku. Zgodnie z ogólnymi przepisami zawartymi w ustawie o pdof, wszystkie dochody (art. 9 ust. 1), a w niektórych przypadkach także przychody podlegają opodatkowaniu. Spółka jawna jako spółka osób fizycznych działa jednak nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o pdof ale także na bazie przepisów prawa handlowego (kodeksie spółek handlowych). Zważywszy na obowiązujące przepisy, orzecznictwo sądowe oraz podstawę prawną rozwiązania spółki i rozliczenie wspólników poprzez spłatę wartości udziału (wyrok sądu) pojawiają się wątpliwość co do opodatkowania kwoty otrzymanej w wyniku zapadłego wyroku sądowego.

W piśmie uzupełniającym z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 23 września 2015 r. Nr IPPB1/4511-821/15-2/AM Wnioskodawczyni wskazała, że:

 • Sąd wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej; podstawą prawną do wydania wyroku są przepisy prawne, na podstawie których Sąd procedował w tej sprawie. W wydanym wyroku Sąd nie powołuje się na konkretne przepisy, w związku z czym Wnioskodawczyni nie może ich przywołać (kopia wyroku w załączeniu).
 • zgodnie z wyrokiem Sądu, punkt 2, kwota została zasądzona od Sławomira K., jedynego wspólnika rozwiązanej spółki.
 • do czasu likwidacji spółki, spółka prowadziła normalną działalność gospodarczą, była czynnym podatnikiem i odprowadzała wynikające z prowadzonej działalności podatki należne od wspólników i spółki. Wnioskodawczyni odprowadzała należne podatki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako wspólnik spółki i nie ma żadnych zaległości podatkowych. Całością rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę, czyli rozliczaniem, naliczaniem i odprowadzanie należnych zobowiązań zajmował się wspólnik Sławomir K..
 • zgodnie z wyrokiem Sądu, Sławomir K. przejmuje majątek spółki (pkt.1 wyroku) a Wnioskodawczyni otrzymuje kwotę tytułem spłaty wartości udziału wspólnika w spółce (pkt.2 wyroku), w związku z tym należy uznać, że otrzymane środki pieniężne stanowią majątek spółki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spłatę wartości udziału wspólnika w spółce jawnej otrzymaną w wyniku rozwiązania spółki na podstawie wyroku sądu należy traktować jako przychód w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o pdoof...

Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota otrzymana tytułem spłaty wartości udziału wspólnika w spółce w związku z likwidacją spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o pdof nie ma zastosowania. Moje stanowisko wynika z faktu, taka spłata wartości udziału nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana spłata jest wartością w gotówce, nie w naturze. Należy tu wskazać, że likwidacja spółki jawnej i spłata wartości udziału wspólnika mimo że dotyczy spółki osobowej, to jest regulowana przepisami kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z uregulowaniami ksh, w przypadku likwidacji spółki nigdy nie dochodzi do formalnego zwrotu wkładu wspólnikowi; Zwrot wkładu jest tylko obiegowym określeniem faktycznego przekazania w pieniądzu przypadającej wspólnikowi części w majątku spółki. Takie rozumienie sytuacji wynika z przepisów ksh - art. 28 określający majątek spółki - czyli wniesione wkłady oraz nabyty przez spółkę majątek.

Majątek nabyty przez spółkę jest majątkiem wypracowanym przez nią w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem opodatkowany u każdego ze wspólników na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc wspólnicy spółki jawnej posiadają udziały w majątku spółki. Udziały te w trakcie prowadzenia działalności mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu co do swojej nominalnej wartości określonej na dzień rozwiązania spółki. Nie zmienia to jednak faktu, że wartość udziału wspólnika stanowi kwota, która w trakcie prowadzonej działalności została już opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to zgodne z obowiązującą zasadą jednokrotnego opodatkowania wspólników spółek osobowych. W oparciu o tę zasadę powszechnie przyjmuję się,że wypłata występującemu wspólnikowi wartości jego udziału kapitałowego, także w przypadku rozwiązania spółki osobowej, powinna być obojętna podatkowo. Nie jest to bowiem nic innego niż realizacja zysków już raz opodatkowanych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, dla przykładu teza NSA w wyroku z dnia 7.10.2004r., sygn. FSK 594/04; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.03.2009r., sygn. III SA/Wa 2930/08; wyrok NSA z 6.02.2009r., sygn. II FSK 1629/07 (niepubl.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka jawna i spółka komandytowa to spółki osobowe. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 58 ww. ustawy, rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 67 § 1 omawianej ustawy, w przypadkach określonych w art. 58 tejże ustawy należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W świetle powyższych przepisów, wskazać należy, że skoro spółka osobowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa to, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnicy spółki osobowej prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, stwierdzić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do likwidacji działalności gospodarczej należy interpretować w związku z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Jak podaje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki osobowej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat przypadających na wspólnika. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 cyt. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w tej spółce.

Zatem zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane środki pieniężne, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Otrzymanie środków pieniężnych przez wspólnika spółki jawnej w wyniku rozwiązania Spółki nie stanowi przychodu wspólnika na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawczyni stwierdzające że otrzymana spłata wartości udziału w spółce jawnej w wyniku rozwiązania spółki na podstawie wyroku nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o pdoof - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.