IPPB1/4511-810/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Możliowść wyboru formy opodatkowania.
IPPB1/4511-810/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. forma opodatkowania
  3. likwidacja działalności
  4. podatek liniowy
  5. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, która dotyczyła produkcji naklejek ściennych natomiast w dokumentach rejestracyjnych działalności wpisano także kody PKD dotyczące działalności fotograficznej, działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalności agencji reklamowych. W dniu 14.01.2015 r. po okresie zawieszania działalność gospodarcza została wznowiona. Następnie wnioskodawca podjął decyzję o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej i zgłosił ww. likwidację do organu rejestrowego w dniu 30.01.2015 r. Wpis o działalności gospodarczej został wykreślony z ewidencji CEiDG w dniu 31.01.2015 r. Wraz z wyrejestrowaniem działalności gospodarczej dokonane zostały wszelkie wymagane czynności prawne dotyczące zakończenia działalności tj. m. in. przeprowadzono spis z natury (spis spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów, surowców itp.), o którym zawiadomiono w terminie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, nastąpiło także wyrejestrowanie płatnika oraz osoby ubezpieczonej z ubezpieczeń społecznych.

Ze względu na pojawiającą się możliwość uzyskiwania zleceń na szeroko rozumianym rynku agencji reklamowych Wnioskodawca dokonał w dniu 05.02.2015 r. rejestracji nowej działalności gospodarczej. W ramach rejestracji nowej działalności gospodarczej Podatnik złożył w trybie art. 25 ust. 5 pkt 4 w związku z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oświadczenie, iż dokonał wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym według skali 19%o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego Podatnik uruchamiając nową działalność gospodarczą zarejestrowaną w dniu 05.02.2015 r. w ciągu roku kalendarzowego, po uprzedniej likwidacji prowadzonej w ww. okresie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (skala podatkowa), miał prawo wyboru formy opodatkowania o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego i zarejestrowania nowej działalności w tym samym roku, przysługiwało mu prawo do wyboru opodatkowania wg. 19% liniowej stawki podatku dochodowego, jako podmiotowi rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte przez podatników działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (opodatkowanie według skali progresywnej według stawek 8 i 32%), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy (...) mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy według stawki 19%). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy w formie stosownego oświadczenia składanego przed organem podatkowym. Z kolei, w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, sporządził spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) itp., a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania w trybie określonym w art. 9a ust. 2 zdanie trzecie ustawy o podatku dochodowym.

Literalne brzmienie ww. przepisu, w ocenie Wnioskodawcy, w sposób bezsprzeczny prowadzi do wniosku, że każdorazowe rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku uprawnia podatnika do wyboru opodatkowania tego rodzaju dochodu według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynym, warunkiem w tym zakresie pozostaje zawiadomienie właściwego organu podatkowego o wyborze tego rodzaju opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że w danym roku podatkowym inna działalność była już przez Podatnika prowadzona.

Ustawodawca przewidział możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 19% w ciągu roku podatkowego. Prawo to ograniczone jest jednak do określonej grupy podatników, do której należą podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego prowadzenie działalności gospodarczej. Należy przy tym zauważyć, że żaden przepis nie wyklucza sytuacji rozpoczęcia działalności w trakcie roku, po zamknięciu dotychczasowej działalności gospodarczej. Dodatkowo należy podkreślić, że sformułowanie zawarte w przytoczonym powyżej przepisie wskazuje, że wybór danej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej nie jest wiążący dla stosowania zasad opodatkowania od rozpoczęcia działalności, aż do końca roku podatkowego. Istotnym jest bowiem, że wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy tylko, jeżeli nie została zgłoszona w trakcie tego roku podatkowego likwidacja działalności gospodarczej.

Reasumując, na gruncie przytoczonych regulacji w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, zawiadomił o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonał wszystkich innych czynności wymaganych przepisami prawa w związku z taką likwidacją, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie zarejestrował i rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, w opinii Wnioskodawcy, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot nowej formy opodatkowania.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowo- administracyjnym - wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18.03.2008 r. sygn. I SA/Rz 975/07 oraz w licznych interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów w jego imieniu właściwych dyrektorów izb skarbowych tj.: w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 17 września 2009 r. (sygn. IPPB1/415-573/09-2/MT) w której w analogicznym stanie faktycznym potwierdzono możliwość wyboru opodatkowania nowo założonej działalności podatkiem liniowym a ponadto, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 października 2008 r. (sygn. IBPB1/415-584/08/MW), w interpretacji Dyrektora Izby ; Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2012 r, (sygn. 1LPB1/415-771/12-4/AMN),w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 października 2009 r. (sygn. 1BPBI/1/415-602/09/ESZ), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w : Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 (sygn. ITPB1/415-165/11/WM), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2014 r. ILPB1/415-344/14-2/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Treść art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z przeanalizowanych powyżej przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie 19% stawki, o której mowa w art. 30c ust. 1 ww. ustawy. Przy tym, wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec tego w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego podatnik w sposób trwały zlikwiduje pozarolniczą działalność gospodarczą (dokona wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej), a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot sposobu opodatkowania przewidzianego w art. 30c ww. ustawy.

Co do zasady bowiem, skoro podatnik zawiadomi wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw, aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że w sytuacji gdy w ciągu roku podatkowego Wnioskodawca w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru sposobu opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.